Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Aktuality: Aktuality z území MAS Vladař

Přehled nástrojů podpory pro obce a podniky - říjen 2022

ZPRAVODAJ Ústeckého kraje říjen 2022 - přehled aktuálně vyhlášených výzev a nově připravovaných výzev pro rok 2022.

Vážení.

V níže uvedeném přehledu jsou uvedeny základní informace o jednotlivých výzvách, které jsou zaměřeny pro města, obce a podniky. Bližší specifikace, podmínky, kontakty naleznete především na jednotlivých webových odkazech, uvedených vždy v posledním řádku u jednotlivých výzev (poskytovatel / program).

Aktuálně vyhlášené výzvy - MĚSTA A OBCE:

 •  
 • Transformace pobytových sociálních služeb - NOVÉ
  • Podpora deinstitucionalizace systému sociálních služeb a transformace pobytových zařízení, poskytujících sociální služby pro osoby se zdravotním postižením (včetně osob s mentálním či kombinovaným postižením) a osoby s chronickým duševním onemocněním, které jsou závislé na péči, podpora rozvoje nových služeb komunitního typu poskytovaných terénní, ambulantní i pobytovou formou, včetně rozvoje a rozšiřování nástrojů pro identifikaci a odstraňování dopadů institucionalizace na uživatele pobytových sociálních služeb a rozvoje individuálního plánování podpory zaměřené na začlenění uživatelů pobytových služeb do běžného sociálního prostředí.
  • 25. 10. 2022 - 10. 2. 2025
  • Oprávnění žadatelé - Nestátní neziskové organizace (NNO): nadace a nadační fondy; obce.
  • Dotace - Celkové způsobilé výdaje 1-10 mil. Kč. Podíl dotace 76,7 % z ESIF, pro obce navíc příspěvek ze státního rozpočtu.
  • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Operační program Zaměstnanost plus - www.esfcr.cz
 •  
 • Sociální služby (ITI) - NOVÉ
  • Podpora socioekonomického začlenění marginalizovaných komunit, domácností s nízkými příjmy a znevýhodněných skupin včetně osob se zvláštními potřebami, pomocí integrovaných opatření, včetně bydlení a sociálních služeb.
  • 24. 10. 2022 - 31. 12. 2027
  • Oprávnění žadatelé - Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji / obcemi / dobrovolnými svazky obcí, církve, církevní organizace, NNO, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace
  • Dotace - Výše výdajů není stanovena. Podíl dotace 85 %.
  • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Integrovaný regionální operační program - www.irop.cz nebo www.vladar.cz
  • 30. výzva IROP - Sociální služby (ITI) - SC 4.2 (MRR, PR), tato výzva je určena pro méně rozvinuté a průběžné regiony
 •  
 • Infrastruktura pro nemotorovou dopravu - NOVÉ
  • Dotace na výstavbu, modernizaci a rekonstrukci komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy.
  • 20. 10. 2022 - 6. 10. 2023
  • Oprávnění žadatelé - Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí
  • Dotace - Celkové způsobilé výdaje 3-30 mil. Kč. Podíl dotace 85 %.
  • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Integrovaný regionální operační program - www.irop.cz nebo www.vladar.cz
  • 40. výzva IROP - Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu - SC 6.1 (MRR), tato výzva je určena pro méně rozvinuté regiony
 •  
 • Energetická konzultační a informační střediska - NOVÉ
  • Dotace je určena na podporu poradenské a konzultační služby v oblasti zvyšování energetické účinnosti a propagaci individuálního i národního přínosu energeticky úsporných projektů pro občany, zástupce veřejné správy a podnikatele. Konzultační středisko EKIS se skládá ze 3–6 poradců schválených poskytovatelem dotace, kteří poskytují poradenství na stanoveném místě a ve stanovenou dobu dle podmínek čerpání dotace. Poradenství vykonávají energetičtí poradci, kteří prokáží odbornou způsobilost.
  • 20. 10. 2022 - 6. 10. 2023
  • Oprávnění žadatelé - Veřejnoprávní právnické osoby: obec, kraj, město, jejich příspěvková organizace, svazky obcí atd. Nestátní neziskové organizace. Fyzické osoby podnikající.
  • Dotace - Celkové způsobilé výdaje max. 400 tis. Kč. Podíl dotace 100 %.
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, program EFEKT - www.mpo-efekt.cz
 •  
 • Základní školy - NOVÉ
  • Zlepšování rovného přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení pomocí rozvoje přístupné infrastruktury, mimo jiné posilováním odolnosti pro distanční a online vzdělávání a odbornou přípravu.
  • 1. 11. 2022 - 22. 3. 2023
  • Oprávnění žadatelé - Školské právnické osoby, obce, dobrovolné svazky obcí, kraje, organizace zřizované nebo zakládané obcemi/kraji; NNO, které minimálně 2 roky bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě působí v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb, církve, církevní organizace, OSS, PO OSS, ostatní právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení.
  • Dotace - Celkové způsobilé výdaje 3-50 mil. Kč. Podíl dotace 85 %.
  • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Integrovaný regionální operační program - www.irop.cz nebo www.vladar.cz
  • 23. výzva IROP - Základní školy - SC 4.1 (MRR), tato výzva je určena pro méně rozvinuté regiony
  • 24. výzva IROP - Základní školy - SC 4.1 (PR), tato výzva je určena pro průběžné regiony
  • !!! POZOR NA NOVÉ INFORMACE K datu 2. 11. 2022 - viz článek IROP
 •  
 • eGovernment - NOVÉ
  • Dotace na využívání přínosů digitalizace pro občany, podniky, výzkumné organizace a veřejné orgány.
  • 17. 10. 2022 - 28. 2. 2023
  • Oprávnění žadatelé - Organizační složky státu; příspěvkové organizace organizačních složek státu; státní organizace; státní podniky; kraje; obce; organizace zřizované nebo zakládané, kraji/obcemi.
  • Dotace - Celkové způsobilé výdaje 1-50 mil. Kč. Podíl dotace 85 %.
  • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Integrovaný regionální operační program - www.irop.cz nebo www.vladar.cz
  • 8. výzva IROP - eGovernment - SC 1.1 (MRR), tato výzva je určena pro méně rozvinuté regiony
 •  
 • Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání - NOVÉ
  • Prevence a řešení předčasných odchodů žáků ze vzdělávání prostřednictvím multidisciplinárního přístupu směřujícímu ke zvýšení školní úspěšnosti dětí a mládeže ohrožené školním neúspěchem a kezvýšení jejich šancí na uplatnění se na trhu práce se specifickým důrazem na děti ze sociálně a ekonomicky znevýhodněného prostředí ve vybraných obcích s rozšířenou působností.
  • 6. 10. 2022 - 29. 9. 2023.
  • Oprávnění žadatelé - Nestátní neziskové organizace, dobrovolné svazky obcí, obce, příspěvkové organizace, poskytovatelé sociálních služeb.
  • Dotace - Celkové způsobilé výdaje 1-10 mil. Kč. Podíl dotace 76,7 % z ESIF, pro obce navíc příspěvek ze státního rozpočtu.
  • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Operační program Zaměstnanost plus - www.esfcr.cz
 •  
 • Infrastruktura pro cyklistickou dopravu - NOVÉ
  • Infrastruktura pro cyklistickou dopravu - výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, včetně doprovodné infrastruktury; výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty na hlavních trasách cyklistické dopravy v ČR, včetně doprovodné infrastruktury; realizace doprovodné cyklistické infrastruktury při vyhrazených komunikacích pro cyklisty s vysokou intenzitou dopravy.
  • 11. 10. 2022 - 27. 9. 2023.
  • Oprávnění žadatelé - Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí.
  • Dotace - Celkové způsobilé výdaje 3-50 mil. Kč. Podíl dotace 85 %.
  • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Integrovaný regionální operační program - www.irop.cz nebo www.vladar.cz
  • 35. výzva IROP - Infrastruktura pro cyklistickou dopravu - SC 6.1 (MRR), tato výzva je určena pro méně rozvinuté regiony
 •  
 • Muzea - NOVÉ
  • Posilování úlohy kultury a udržitelného cestovního ruchu v hospodářském rozvoji, sociálním začleňování a sociálních inovacích a její dílčí aktivity. Revitalizace, odborná infrastruktura a vybavení pro činnost muzeí.
  • 6. 10. 2022 - 27. 4. 2023.
  • Oprávnění žadatelé - Kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek, stát.
  • Dotace - Celkové způsobilé výdaje 3-80 mil. Kč.
  • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Integrovaný regionální operační program - www.irop.cz nebo www.vladar.cz
  • 33. výzva IROP - Muzea - SC 4.4 (MRR), tato výzva je určena pro méně rozvinuté regiony
 •  
 • Vozidla pro veřejnou dopravu - NOVÉ
  • Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu - nákup silničních bezemisních vozidel k poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících, využívajících alternativní energie elektřiny nebo vodíku; nákup bezemisních drážních vozidel k poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících v městské hromadné dopravě (tramvají nebo trolejbusů); nákup silničních nízkoemisních vozidel k poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících, využívajících alternativní palivo biometan.
  • 3. 10. 2022 - 31. 8. 2023.
  • Oprávnění žadatelé - Kraje, obce, dopravci na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.
  • Dotace - Celkové způsobilé výdaje 5-300 mil. Kč
  • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Integrovaný regionální operační program - www.irop.cz nebo www.vladar.cz
  • 27. výzva IROP - Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu - SC 6.1 (MRR), tato výzva je určena pro méně rozvinuté regiony
 •  
 • Sociální bydlení
 •  
 • Sociální služby
 •  
 • Rozvoj knihoven
 •  
 • Podpora osob znevýhodněných na trhu práce
  • 16. 9. 2022 - 21. 11. 2022
  • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Operační program Zaměstnanost plus - www.esfr.cz
 •  
 • Rekultivace starých skládek
  • 7. září 2022 - 18. listopadu 2023
  • Ministerstvo životního prostředí ČR, Operační program Životní prostředí - www.opzp.cz
 • .
 • Srážkové vody a opatření proti povodním
  • 14. září 2022 – 31. října 2023
  • Ministerstvo životního prostředí ČR, Operační program Životní prostředí - www.opzp.cz
 •  
 • Sanace lokalit s ekologickou záteží
  • 7. září 2022 - 18. ledna 2023
  • Ministerstvo životního prostředí ČR, Operační program Životní prostředí - www.opzp.cz
 •  
 • Mateřské školy
 •  
 • Třídění a dotřiďování odpadů
  • 7. 9. 2022 - 30. 12. 2022
  • Ministerstvo životního prostředí, Operační program Životní prostředí - www.opzp.cz
 •  
 • Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře
  • 24. 8. 2022 - 31. 5. 2023
  • Ministerstvo životního prostředí, Operační program Životní prostředí - www.opzp.cz
 •  
 • Obnovitelné zdroje energie ve veřejných budovách
  • 24. 8. 2022 - 31. 5. 2023
  • Ministerstvo životního prostředí, Operační program Životní prostředí - www.opzp.cz
 •  
 • Veřejné budovy v pasivním standardu
  • 24. 8. 2022 - 31. 5. 2023.
  • Ministerstvo životního prostředí, Operační program Životní prostředí - www.opzp.cz
 •  
 • Stacionární zdroje znečišťování ovzduší
  • 17. 8. 2022 - 31. 7. 2023
  • Ministerstvo životního prostředí, Operační program Životní prostředí - www.opzp.cz
 •  
 • Systémy pro posuzování znečištění ovzduší
  • 17. 8. 2022 - 31. 7. 2023
  • Ministerstvo životního prostředí, Operační program Životní prostředí - www.opzp.cz
 •  
 • Udržitelné nakládání s odpady
  • 7. 9. 2022 - 31. 12. 2023
  • Ministerstvo životního prostředí, Operační program Životní prostředí - www.opzp.cz
 •  
 • Vodovodní přivaděče, vodovodní řady
  • 15. 8. 2022 - 28. 2. 2023.
  • Ministerstvo životního prostředí, Operační program Životní prostředí - www.opzp.cz
 •  
 • Čistírny odpadních vod a kanalizace
  • 15. 8. 2022 - 28. 2. 2023.
  • Ministerstvo životního prostředí, Operační program Životní prostředí - www.opzp.cz
 •  
 • Podpora pečujících osob a sdílené péče
  • 12. 8. 2022 - 8. 11. 2022
  • Ministerstvo práce a sociálních věcí, Operační program Zaměstnanost plus - www.esfcr.cz
 •  
 • Podpora služeb pro ohrožené děti, rodiny a mladé dospělé
  • 24. 8. 2022 - 8. 12. 2023
  • Ministerstvo práce a sociálních věcí, Operační program Zaměstnanost plus - www.esfcr.cz
 •  
 • Sociální začleňování ve vyloučených lokalitách
  • 29. 8. 2022 - 8. 12. 2023
  • Ministerstvo práce a sociálních věcí, Operační program Zaměstnanost plus - www.esfcr.cz
 •  
 • Knihovny
 •  
 • Podpora sociálního bydlení
  • 30. 6. 2022 - 30. 5. 2023
  • Ministerstvo práce a sociálních věcí, Operační program Zaměstnanost plus - www.esfcr.cz
 •  
 • Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití
  • 30. 6. 2022 - 30. 5. 2023
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu - www.mpo.cz
 •  
 • Ekomobilita pro obce
  • 6. 6. 2022 - 15. 12. 2023.
  • Ministerstvo životního prostředí, národní program životního prostředí - www.narodniprogramzp.cz
 •  
 • Výstavba pro obce
  • Průběžná do vyčerpání alokace.
  • Státní fond podpory investic - www.sfpi.cz
 •  
 • Materiálně technická základna sociálních služeb
  • 20. 5. 2022 - 31. 7. 2022 (1. kolo uzavírky příjmu žádostí) / 30. 9. 2022 (2. kolo uzavírky příjmu žádostí) / 30. 11. 2022 – finální ukončení příjmu žádostí.
  • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Národní plán obnovy - www.mpsv.cz
 •  
 • Modernizace distribuce tepla v systémech dálkového vytápění
  • 5. 5. 2022 - 5. 5. 2023
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Národní plán obnovy - www.mpo.cz
 •  
 • Rekonstrukce veřejného osvětlení
  • 5. 5. 2022 - 30. 6. 2023
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, program EFEKT - www.mpo-efekt.cz
 •  
 • Snížení emisí ze stacionárních zdrojů
  • 15. 1. 2022 - 15. 1. 2023, nejpozději do vyčerpání alokace.
  • Ministerstvo životního prostředí, Národní program životní prostředí - www.narodniprogramzp.cz
 •  
 • Domovní čistírny odpadních vod
  • 1. 11. 2021 - 31. 12. 2023.
  • Oprávněný žadatel - Obce.
  • Národní program Životní prostředí - www.narodniprogramzp.cz
 •  
 • Zdroje pitné vody
 •  
 • Úspory energie a obnovitelné zdroje v bytových domech
  • 12. 10. 2021 - 30. 6. 2025, nejpozději však do vyčerpání alokace.
  • Státní fond životního prostředí, Nová zelená úsporám - novazelenausporam.cz
 •  
 • Výsadba stromů
  • 2. 8. 2021 - 30. 12. 2023.
  • Státní fond životního prostředí ČR, Národní program ŽP - www.narodniprogramzp.cz
 •  
 • Protipovodňová prevence
  • Průběžně do 31. 12. 2023.
  • Ministerstvo zemědělství, Dotace ve vodním hospodářství - www.eagri.cz

 

Připravované výzvy - MĚSTA A OBCE:

 •  
 • Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití
  • Cílem programu je poskytnout podporu městům, obcím a krajům na odstranění brownfieldů a umožnit následné využití těchto nemovitostí převážně pro podnikání. Projekty mohou být doplňkově využity rovněž pro nepodnikatelské účely včetně výstavby obecních bytů.
  • Obsahem projektu je revitalizace brownfieldů - renovace budov pro dosažení energetických úspor, demolice a výstavba energeticky úsporných budov
  • Není možná jen demolice nebo demolice a vybudování infrastruktury. Za způsobilé výdaje (uznatelné náklady) jsou považovány investiční a neinvestiční (demolice, opravy) výdaje přímo související s přípravou a realizací projektu. Liší se podle typu projektu (renovace/demolice a nová výstavba). U projektu renovace budou za způsobilé výdaje považovány aktivity, které z 90 % souvisí s energetickými úsporami. U projektu typu demolice a výstavba nových budov mohou být mezi způsobilé zařazeny veškeré náklady související se stavbou.
  • Plánovaná výzva; od 21. 3. 2022 podávání předběžných žádostí. Konec výzvy při výrazném přečerpání alokace, nejpozději však 31. 12. 2023.
  • Oprávněný žadatel - Města, městské části, obce a kraje.
  • Bude upřesněno ve výzvě (výše dotace)
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - www.mpo.cz

Aktuálně vyhlášené - Firmy:

 •  
 • Záruční program COVID SPORT pro podnikatele působící v oblasti sportu (ČMZRB)
  • 1. 2. 2021 - do vyčerpání alokace.
  • Oprávnění žadatelé - Malé a střední podniky působící v oblasti sportu.
  • Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) - www.cmzrb.cz
 •  
 • Záruční program COVID III. pro firmy zasažené koronavirem (ČMZRB)
  • Ručení za provozní bankovní úvěry podnikatelů do 500 zaměstnanců, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření. Zaručovaný úvěr je možné využít k úhradě provozních výdajů, jako jsou např. mzdy, nájemné, platby za energie, úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur, pořízení zásob, materiálu apod. Maximální výše zaručovaného úvěru nesmí přesáhnout 50 mil. Kč. Doba ručení max. 3 roky. Výše a poskytnutí záruk:
   • až do výše 90 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků do 250 zaměstnanců
   • až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků od 250 do 500 zaměstnanců
  • Do 31. 12. 2021 nebo do vyčerpání alokace, na investice do 30. 6. 2027
  • Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) - www.cmzrb.cz

 

Aktuálně vyhlášené - OSVČ:

 • Záruční program COVID SPORT pro podnikatele působící v oblasti sportu (ČMZRB)
  • 1. 2. 2021 - do vyčerpání alokace, na investice do  30. 6. 2027
  • Oprávnění žadatelé - Malé a střední podniky působící v oblasti sportu.
  • Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) - www.cmzrb.cz

 

UZAVŘENÉ výzvy z důvodu vyčerpání alokace:

 • Přírodní zahrady pro školy a školky
  • 3. 10. 2022 - 30. 11. 2022 / Výzva byla dne 3. 10. 2022 uzavřena z důvodu vyčerpání alokace.
  • Ministerstvo životního prostředí, Národní program životní prostředí - www.narodniprogramzp.cz

 

Připravované výzvy:

 • Předběžný harmonogram výzev Operačního programu Životní prostředí na rok 2022
OPATŘENÍ TERMÍNY VÝZVY
Realizace monitorovacích, předpovědních, hlásných, výstražných a varovných systémů; zpracování digitálních povodňových plánů 11/22 - 04/23
Stabilizování a sanace svahových nestabilit a skalních řícení atd. 11/22 - 05/23
Investice do modernizace vzdělávacích environmentálních center zaměřených na změnu klimatu 09/22 - 01/23
Prevence a řízení antropogenních rizik 11/22 - 11/23
Výstavba centrální ČOV (popř. decentralizované ČOV), intenzifikace ČOV a výstavba/dostavba kanalizace; retenční nádrže a odlehčení na jednotné kanalizaci 11/22 - 02/23
Výstavba/dostavba vodovodů, zdroje vody, výstavba a intenzifikace úpraven pitné vody 11/22 - 02/23
Kompostéry; RE-USE centra; potravinové banky; vratné nádobí a obaly 10/22 - 10/23

 

 Informace za MAS Vladař o.p.s. pro Vás připravila: Nipauerová Andrea - manažer IROP

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 3.11.2022