Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: GRANTOVÝ PROGRAM PLZEŇSKÉHO KRAJE Krajské programy podpory SCLLD MAS Vladař Podpora komunitního života na venkově PK 2024
Aktuality:

Ukončen příjem žádostí do výzvy MAS Vladař - Podpora komunitního života na venkově PK 2024

Dne 10. červena v 16:00 byl uzavřen příjem žádostí do výzvy "Podpora komunitního života na venkově PK 2024"

V rámci programu Plzeňského kraje získal MAS Vladař pro své území získal 80.000 Kč. Žadatelé mohli od 29. dubna do 10. června podávat žádosti na podporu svých projektů (ve výši 5 - 40.000 Kč). 

Obdrželi jsme 3 žádosti, které žádají celkem o 80.000 Kč (seznam žádostí o podporu naleznete v příloze). O tom, které projekty budou podpořeny, rozhodne jejich hodnocení a následný výběr.

HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ
Nyní Vaše žádosti zpracováváme. Do pěti pracovních dní od ukončení příjmu žádostí bude zpracována kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti projektu.
V případě, že žádost obsahuje formální nedostatky (např. identifikační údaje žadatele), obdrží žadatel na kontaktní e-mail výzvu k nápravě. Žadatel bude mít možnost opravit nedostatky do pěti pracovních dní. Pokud nedojede do dané lhůty k nápravě, bude žádost z dalšího hodnocení vyloučena. O vyloučení bude žadatel informován prostřednictvím kontaktního e-mailu. 

Následně proběhne kontrola věcného hodnocení. Žádosti, které neobdrží minimální počet 40 bodů, budou z hodnocení vyřazeny. Žádosti, které obdržely minimální počet bodů, budou předloženy Výběrové komisi. Výběrová komise žádosti ohodnotí a seřadí podle bodového ohodnocení (od nejvyšší po nejnižší, v případě shody bodů rozhoduje výše požadované dotace, následně čas doručení žádosti). Věcné hodnocení žádostí bude ukončeno do dvaceti pracovních dní od ukončení kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti.

Výběr projektů k podpoře provádí Rozhodovací komise. Ta na základě doporučení Výběrové  komise rozhodne, které projekty budou schváleny k realizaci. O závěru Rozhodovací komise budou všichni žadatelé informování prostřednictví kontaktního e-mailu (do deseti pracovních dní po ukončení věcného hodnocení).

ZÁVĚREČNÉ VÝSLEDKY HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ MŮŽETE OČEKÁVAT ČERVENCI 2024!

Přílohy :

Stáhnout vše
Článek vyšel : 10.6.2024