Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 14. Výzva MAS Vladař - IROP - IROP 4 - Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání III.
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Ukončen proces hodnocení FNaP 14. výzva IROP MAS Vladař

Dne 14. 09. 2020 byl úspěšně ukončen proces hodnocení - formální hodnocení a přijatelnost projektu, dále jen "FNaP" u 14. výzvy MAS Vladař, která je zaměřena na podporu sociálních podniků celého území MAS Vladař.

14. Výzva MAS Vladař - IROP - IROP 4 - Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání III.

Dne 21. 09. 2020 se koná pracovní jednání členů Výběrové komise MAS a zástupců MAS Vladař (vedoucí pracovník SCLLD a manažer operačního programu IROP), kde budou předány předsedkyni Výběrové komise MAS žádosti o podporu, které splnily podmínky FNaP a mohou být tak zařazeny do dalšího procesu hodnocení - věcné hodnocení projektů, kdy budou přiřazeni hodnotitelé na jednotlivé projekty / žádosti o podporu k vypracování hodnotících posudků.

Dále se již připravuje samotné hodnotící jednání Výběrové komise MAS a zástupců MAS Vladař, kde budou ze strany hodnotitelů předány vypracované hodnotící posudky níže uvedených žádostí o podporu a na základě toho budou vypracované kontrolní listy věcného hodnocení včetně dalších dokumentů, které vyplynou ze samotného jednání Výběrové komise MAS, jako jsou například seznam doporučených projektů, nedoporučených projektů a seznam náhradních projektů. Úspěšne vyhodnocené žádosti o podporu budou následně postoupeny k poslednímu kroku hodnocení ze strany MAS Vladař, kdy tento administrativní krok má v kompetenci Rozhodovací komise MAS a to výběr projektů, které budou / nebudou doporučeny k financování včetně projektů nebo budou součástí seznamu náhradních projektů.

 

Seznam žádostí o podporu, které splnily podmínky FNaP a budou předány k dalšímu kroku hodnocení - věcné hodnocení projektů:

  • CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0014580 - Vznik nového sociálního podniku - šicí dílna v Žatci - ALFA STYLE, s.r.o.
  • CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0014866 - Jsme Café ve Spolku a začínáme sociálně podnikat - CuatroM s.r.o.

Galerie :

Článek vyšel : 14.9.2020