Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 15.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof II. (IROP2)
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Ukončen proces hodnocení FNaP 15. výzva IROP MAS Vladař

Dne 6. 10. 2020 byl úspěšně ukončen proces hodnocení - formální hodnocení a přijatelnost projektu, dále jen "FNaP" u 15. výzvy MAS Vladař, která je zaměřena na podporu techniky pro IZS celého území MAS Vladař.

15.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof II. (IROP2)

Dne 13. 10. 2020 se koná pracovní jednání členů Výběrové komise MAS a zástupců MAS Vladař (vedoucí pracovník SCLLD a manažer operačního programu IROP), kde budou předány předsedkyni Výběrové komise MAS žádosti o podporu, které splnily podmínky FNaP a mohou být tak zařazeny do dalšího procesu hodnocení - věcné hodnocení projektů, kdy budou přiřazeni hodnotitelé na jednotlivé projekty / žádosti o podporu k vypracování hodnotících posudků.

Dále se již připravuje samotné hodnotící jednání Výběrové komise MAS a zástupců MAS Vladař, kde budou ze strany hodnotitelů předány vypracované hodnotící posudky níže uvedených žádostí o podporu a na základě toho budou vypracované kontrolní listy věcného hodnocení včetně dalších dokumentů, které vyplynou ze samotného jednání Výběrové komise MAS, jako jsou například seznam doporučených projektů, nedoporučených projektů a seznam náhradních projektů. Úspěšně vyhodnocené žádosti o podporu budou následně postoupeny k poslednímu kroku hodnocení ze strany MAS Vladař, kdy tento administrativní krok má v kompetenci Rozhodovací komise MAS a to výběr projektů, které budou / nebudou doporučeny k financování včetně projektů nebo budou součástí seznamu náhradních projektů.

 

Seznam žádostí o podporu, které splnily podmínky FNaP a budou předány k dalšímu kroku hodnocení - věcné hodnocení projektů:

  • CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0014855 - Vybavení JSDH Žatec technickými prostředky pro výkon činností spojených s extrémním suchem - Město Žatec
  • CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0014909 - Nafukovací stan s příslušenstvím a přívěsný vozík pro Verušičky - Obec Verušičky
  • CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0014913 - Nafukovací stan s příslušenstvím a přívěsný vozík pro Chyši - Město Chyše

Galerie :

Článek vyšel : 6.10.2020