Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Program rozvoje venkova 2014-2021
Aktuality:

Upozornění pro žadatele ve výzvách z Programu rozvoje venkova 2014 - 2020

Upozorňujeme žadatele, kteří budou žádat o dotaci z Programu rozvoje venkova na podmínku týkající se zápisu do Evidence skutečných majitelů.

Podmínka zápisu do evidence se, zjednodušeně řečeno, týká všech právnických osob zapsaných ve veřejných rejstřících. Netýká se fyzických osob, osob veřejného práva a právnických osob registrovaných mimo režim veřejných rejstříků. Žadatel musí být v Evidenci skutečných majitelů zapsán nejpozději k poslednímu dni příjmu žádostí. V případě nesplnění této podmínky bude žadateli ukončena administrace.

Úplné znění podmínky dle Pravidel pro žadatele – Obecné podmínky, kap. 4., písm. kk):

„žadatel, který není fyzickou osobou nebo právnickou osobou veřejného práva (1) nebo právnickou osobou registrovanou mimo režim veřejných rejstříků (2) podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších právních předpisů, (dále jen „zákon o veřejných rejstřících“) musí být nejpozději k poslednímu dni příjmu žádostí zapsán v Evidenci údajů o skutečných majitelích (dále jen „Evidence skutečných majitelů“) dle § 118b a násl. zákona o veřejných rejstřících; C. V případě vyzvání ze strany SZIF, EK nebo EÚD musí být žadatel/příjemce dotace schopen informace uvedené v Evidenci skutečných majitelů doložit průkaznými dokumenty. Právnické osoby registrované mimo režim veřejných rejstříků podle zákona o veřejných rejstřících doloží skutečného majitele na případnou výzvu SZIF; C,“

Bližší informace k zápisu do Evidence skutečných majitelů jsou k dispozici zde.

 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství

Galerie :

Článek vyšel : 24.2.2021