Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Podporované aktivity skrz CLLD v OP 2014-2020 /

Program rozvoje venkova 2014-2021

Ke stažení:

Stáhnout vše

Hlavním cílem programu je obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství prostřednictvím zejména agroenvironmentálních opatření, dále investice pro konkurenceschopnost a inovace zemědělských podniků, podpora vstupu mladých lidí do zemědělství nebo krajinná infrastruktura. Program bude také podporovat diverzifikaci ekonomických aktivit ve venkovském prostoru s cílem vytvářet nová pracovní místa a zvýšit hospodářský rozvoj. Podporován bude komunitně vedený místní rozvoj, resp. metoda LEADER, která přispívá k lepšímu zacílení podpory na místní potřeby daného venkovského území a rozvoji spolupráce aktérů na místní úrovni. Horizontální prioritou je předávání znalostí a inovací formou vzdělávacích aktivit a poradenstvím a spolupráce v oblasti zemědělství a lesnictví.

MAS Vladař implementuje v rámci metody LEADER opatření 19.2. Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD), resp. 19.2.1 PODPORA PROVÁDĚNÍ OPERACÍ V RÁMCI KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE.

Mas Vladař plánuje v rámci realizace SCLLD2014+ podpořit projekty částkou přes 74 mil. Kč.

Opatření v kterých MAS se říká fiche, MAS Vladař má ve své strategii definováno 9 fichí, 8 z toho je určeno pro koncové žadatele a 1 je určena pro projekty spolupráce mezi MAS:

Fiche  Název Alokace Řešené dotace Zbývá
PRV1 Investice do zemědělských podniků 21,3 5,1 0,36
PRV2 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 7 3 0,27
PRV3 Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností 21,8 8,3 0,6
PRV4 Neproduktivní investice v lesích 7 0 4,8
PRV5 Sdílení zařízení a zdrojů 7 0 7
PRV6 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů 3,5 0 3,5
PRV7 Předávání znalostí a informační akce 3 0 3
PRV8 Spolupráce MAS 0 0 0
PRV9 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech 3,4   3,4

Uvedeno v mil. Kč, data aktuální k 12.05. 2020

Výzvy MAS Vladař:

 

Žádosti o podporu se podávájí elektronicky skrze portál farmáře SZIF

Aktuality k tématu Program rozvoje venkova 2014-2021:

Stránky v této kategorii: 1. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020, 2. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020, 3. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020, Investice do zemědělských podniků (PRV1), 4. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020, Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů (PRV2), Neproduktivní investice v lesích (PRV4), Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností (PRV3), 5. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020, Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech (PRV9), 6. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020, 8. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

© MAS Vladař 2016