Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Podporované aktivity skrz CLLD v OP 2014-2020 / Program rozvoje venkova 2014-2021 /

Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů (PRV2)

Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Článek 17, odstavec 1., písmeno b)


Vymezení Fiche
Podpora je zaměřena na investice, které se týkají zpracování, uvádění na trh nebo vývoje zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU nebo bavlny, s výjimkou produktů rybolovu a akvakultury, přičemž výstupem procesu produkce může být produkt, na nějž se uvedená příloha nevztahuje.
Podpora přispívá k naplňování Priority 3 Podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství, zejména prioritní oblasti 3A Zlepšení konkurenceschopnosti prvovýrobců jejich lepším začleněním do zemědělsko-potravinářského řetězce prostřednictvím programů jakosti, přidáváním hodnoty zemědělským produktům a podporou místních trhů a krátkodobých řetězců, seskupení a organizací producentů a mezioborových organizací.
 

Oblasti podpory
Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh. Způsobilé výdaje jsou investice do výstavby a rekonstrukce budov včetně nezbytných manipulačních ploch, pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků (včetně technologií souvisejících se sledovatelností produktů) a investic souvisejících se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících při zpracování. Způsobilé jsou rovněž investice vedoucí ke zvyšování a monitorovaní kvality produktů, investice související s uváděním zemědělských a potravinářských produktů na trh (včetně investic do marketingu) a investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu.
 

Definice žadatele/příjemce dotace
Zemědělský podnikatel dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dle Evidence zemědělského podnikatele), nebo
výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, které definuje zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů, nebo
výrobce krmiv, které definuje zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, nebo
jiný subjekt aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU jako vstupní produkt.
Žadatel/příjemce dotace má Živnostenský list/výpis z obchodního rejstříku na činnost odpovídající předmětu dotace, případně je evidován v Evidenci zemědělského podnikatele.


Druh a výše dotace, režim podpory
V případě zpracování zemědělských produktů, kdy výstupním produktem je produkt nespadající pod přílohu I Smlouvy o fungování EU (a to i v kombinaci s produktem spadajícím pod přílohu I Smlouvy o fungování EU), činí výše dotace pro střední podniky 35 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace, a pro mikro a malé podniky 45 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace, a podpora je poskytována v souladu s podmínkami čl. 44 Nařízení Komise (EU) č. 702/2014.
V případě zpracování zemědělských produktů, kdy výstupním produktem je produkt spadající pod přílohu I Smlouvy o fungování EU, a uvádění zemědělských produktů na trh činí výše dotace 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace, a podpora je poskytována v souladu s podmínkami článku 17 nařízení PRV.


Způsobilé výdaje
Dotaci lze poskytnout pouze na investiční výdaje, jak jsou definovány v kapitole 1 obecných podmínek Pravidel.

 1. pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků (včetně technologií souvisejících se sledovatelností produktů)
 2. výstavba, modernizace a rekonstrukce budov (včetně manipulačních ploch a bouracích prací nezbytně nutných pro realizaci projektu)
 3. investice související se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících při zpracování s výjimkou odpadních vod
 4. investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů
 5. investice související s uváděním vlastních produktů na trh včetně marketingu (např. výstavba a rekonstrukce prodejen, pojízdné prodejny, stánky, prodej ze dvora, vybavení prodejen apod.)
 6. pořízení užitkových vozů kategorie N1 a N2 bez podkategorie G pouze v kódu 012
 7. investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu
 8. nákup nemovitosti


Kritéria přijatelnosti

 1. Projekt se musí týkat výroby potravin (surovin určených pro lidskou spotřebu) nebo krmiv; výrobní proces se musí týkat zpracování a nebo uvádění na trh surovin/výrobků uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU s výjimkou produktů rybolovu a akvakultury a medu, přičemž výstupní produkt nemusí být v této příloze uveden (viz Příloha 9 Pravidel); C.
 2. V případě, že v rámci projektu žadatel uvádí výrobky na trh, musí se jednat pouze o vlastní výrobky; C.


Další podmínky

 1. Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, na kterých jsou realizovány stavební výdaje, jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% podílem, věcné břemeno a právo stavby.
 2. Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, do kterých budou umístěny podpořené stroje, technologie nebo vybavení, jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% spoluvlastnickým podílem, nájem, věcné břemeno a právo stavby.
 3. Dotaci nelze poskytnout na: intervenční sklady25.
 4. V případě zpracování zemědělských produktů, kdy výstupním produktem je produkt nespadající pod přílohu I Smlouvy o fungování EU, nesmí být žadatel velký podnik; C.
 5. V případě zpracování zemědělských produktů, kdy výstupním produktem je produkt nespadající pod přílohu I Smlouvy o fungování EU, musí mít podpora motivační účinek v souladu s článkem 6 Nařízení Komise (EU) č. 702/2014 (viz kapitola 1 písmeno hh)); C.
 6. V případě zpracování zemědělských produktů, kdy výstupním produktem je produkt nespadající pod přílohu I Smlouvy o fungování EU, nebude dotace vyplacena ve prospěch žadatele/příjemce dotace, vůči němuž byl v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise, na základě kterého/jímž byla podpora obdržená od poskytovatele z České republiky prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem, vystaven inkasní příkaz, který dosud nebyl splacen; u této podmínky se žadatel/příjemce dotace (podnik) chápe jako skupina propojených a partnerských podniků dle Přílohy I Nařízení Komise (EU) č. 702/2014, včetně jeho vazeb na zahraniční subjekty; C
 7. V případě zpracování zemědělských produktů, kdy výstupním produktem je produkt nespadající pod přílohu I Smlouvy o fungování EU, nesmí být žadatel podnikem v obtížích ve smyslu čl. 2 odst. 14) Nařízení Komise (EU) č. 702/2014; C.
 8. V případě zpracování zemědělských produktů, kdy výstupním produktem je produkt nespadající pod přílohu I Smlouvy o fungování EU, se nesmí jednat o investice související s produkcí biopaliv nebo energie z obnovitelných zdrojů; K.
 9. V případě projektů zpracování zemědělských produktů, kdy výstupním produktem je produkt nespadající pod přílohu I Smlouvy o fungování EU, které vyžadují posouzení vlivu záměru na životní prostředí dle přílohy č. 1 zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivu na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, je podmínkou přijatelnosti doložení sdělení k podlimitnímu záměru se závěrem, že předložený záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení, závěru zjišťovacího řízení s výrokem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování, nebo souhlasného stanoviska příslušného úřadu k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí; C. V případě, že pro realizaci projektu není vyžadováno posouzení vlivu záměru na životní prostředí dle výše uvedeného zákona, pak je povinnou přílohou čestné prohlášení žadatele, které je součástí formuláře Žádosti o dotaci. Toto čestné prohlášení se doporučuje zkonzultovat s příslušným úřadem (krajský úřad dle místa realizace projektu nebo Ministerstvo životního prostředí) nebo si vyžádat jeho stanovisko, že na daný projekt dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí není zapotřebí posouzení vlivu záměru na životní prostředí, a to ani podlimitně – prostá kopie.


Seznam předkládaných příloh
Přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci na MAS:

 1. V případě projektů zpracování zemědělských produktů, kdy výstupním produktem je produkt nespadající pod přílohu I Smlouvy o fungování EU, které vyžadují posouzení vlivu záměru na životní prostředí dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, sdělení k podlimitnímu záměru se závěrem, že předložený záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení, nebo závěr zjišťovacího řízení s výrokem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování nebo souhlasné stanovisko příslušného úřadu k posouzení vlivu záměru na životní prostředí - prostá kopie.

Povinné přílohy předkládané při podání Žádosti o platbu:

 1. Potvrzení Státní veterinární správy, že nově zavedený prodej ze dvora splňuje legislativní požadavky - v případě že součástí projektu je investice do zkrácení dodavatelského řetězce v rámci místních trhů a investice je zaměřená do nově zřízeného prodeje výrobků živočišného původu ze dvora – prostá kopie; D jinak C.

  © MAS Vladař 2016