Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Podporované aktivity skrz CLLD v OP 2014-2020 / Program rozvoje venkova 2014-2021 /

Investice do zemědělských podniků (PRV1)

Článek 17, odstavec 1., písmeno a)

Vymezení Fiche

Podpora je zaměřena na zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti zemědělského podniku.

Podpora přispívá k naplňování Priority 2 Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů, zejména prioritní oblasti 2A Zlepšení hospodářské výkonnosti všech zemědělských podniků a usnadnění jejich restrukturalizace a modernizace, zejména za účelem zvýšení míry účasti na trhu a orientace na trh, jakož i diverzifikace zemědělských činností.

Oblasti podpory

Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě, je určena na investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci. Podporovány budou též investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu a investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku.

Definice žadatele/příjemce dotace

Zemědělský podnikatel.

Druh a výše dotace, režim podpory

Výše dotace: 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace

Tato míra podpory může být navýšena o 10 % pro mladé začínající zemědělce a o 10 % pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními podle nařízení vlády č. 43/2018 Sb. o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ANC oblasti“). K navýšení dojde na základě požadavku žadatele v rámci formuláře Žádosti o dotaci. Podpora je poskytována v souladu s podmínkami článku 17 Nařízení PRV.

Způsobilé výdaje

Dotaci lze poskytnout pouze na investiční výdaje, jak jsou definovány v kapitole 1 obecných podmínek Pravidel. Rozdělení je dle primárního určení výdaje.

 1.  Stavby, stroje a technologie v živočišné výrobě
 2. stavby, stroje a technologie pro rostlinnou a školkařskou výrobu
 3. peletárny, jejichž veškerá produkce bude spotřebována přímo v zemědělském podniku (Pro účely posouzení tohoto výdaje se za podnik považují všechny provozovny a zařízení spravované v rámci jednoho IČO)
 4. nákup nemovitosti

Kódy způsobilých výdajů

 • 007 Živočišná výroba
 • 008 Rostlinná výroba
 • 009 Peletárny pro zemědělský podnik
 • 041 Nákup nemovitosti

Další podmínky

 1. Produkce peletárny musí být spotřebována v zemědělském podniku21; K.
 2. O situování v ANC oblastech rozhoduje, zda má žadatel alespoň 75 % celkové výměry pozemků evidovaných v LPIS, situovaných v ANC oblastech. Do výpočtu se zahrnují tyto druhy zemědělské kultury, které má žadatel vedeny v LPIS, dle NV č. 307/2014 Sb., § 3, odst. 1) písm. a), b) a c): orná půda, TTP a trvalá kultura ke dni podání Žádosti o dotaci na MAS.
 3. Předmět dotace, který je financován z této Fiche, odpovídá výrobnímu zaměření žadatele22; C.
 4. Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, na kterých jsou realizovány stavební výdaje nebo do kterých budou umístěny podpořené stroje, technologie nebo vybavení, jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% spoluvlastnickým podílem, nájem, pacht, věcné břemeno a právo stavby.
 5. Předmět dotace nesmí sloužit pouze pro poskytování služeb; C.
 6. U projektu vyžadujícího posouzení vlivu záměru na životní prostředí dle přílohy č. 1 zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivu na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, je podmínkou přijatelnosti doložení sdělení k podlimitnímu záměru se závěrem, že předložený záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení, závěru zjišťovacího řízení s výrokem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování, nebo souhlasného stanoviska příslušného úřadu k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí23; C. V případě, že pro realizaci projektu není vyžadováno posouzení vlivu záměru na životní prostředí dle výše uvedeného zákona, pak je povinnou přílohou čestné prohlášení žadatele, které je součástí formuláře Žádosti o dotaci. Toto čestné prohlášení se doporučuje zkonzultovat s příslušným úřadem (krajský úřad dle místa realizace projektu nebo Ministerstvo životního prostředí) nebo si vyžádat jeho stanovisko, že na daný projekt dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí není zapotřebí posouzení vlivu záměru na životní prostředí, a to ani podlimitně – prostá kopie.

Seznam předkládaných příloh

Přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci na MAS:

 1. Souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí dle závazného vzoru (vydává regionální pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky nebo místně příslušná správa NP). Příloha bude požadována pouze v případě, kdy předmětem dotace bude výstavba/rekonstrukce oplocení pastevního areálu nebo chov vodní drůbeže (viz Příloha 7 Pravidel) – prostá kopie.
 2. U projektu vyžadujícího posouzení vlivu záměru na životní prostředí dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, sdělení k podlimitnímu záměru se závěrem, že předložený záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení, nebo závěr zjišťovacího řízení s výrokem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování nebo souhlasné stanovisko příslušného úřadu k posouzení vlivu záměru na životní prostředí - prostá kopie.

Přílohy předkládané při podání Žádosti o platbu:

 1. V případě, že žadatel/příjemce dotace je mladý začínající zemědělec, jak je definován v rámci operace 6.1.1 – Doklad o dosažení minimální zemědělské kvalifikace – v případě, že žadatel/příjemce dotace doklad již vlastní a dosud nepředložil, nebo jej má v souladu s formulářem Žádosti o dotaci předložit později, maximálně však do 36 měsíců od data podpisu Dohody o poskytnutí dotace – prostá kopie; D jinak C
 2. V případě, že předmětem projektu jsou stavební nebo technologické investice realizované v rámci budov s vlivem na zákonné požadavky pro chov zvířat, na které není třeba kolaudační souhlas nebo oznámení stavebnímu úřadu o užívání stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, potvrzení místně příslušné krajské veterinární správy nebo Městské veterinární správy v Praze Státní veterinární správy, že realizovaný projekt splňuje minimální standardy pro ochranu hospodářských zvířat, nebo že nepodléhá posouzení – prostá kopie dle vzoru uvedeném v Příloze 8 Pravidel; D jinak C.
 3. V případě, že je výdajem, ze kterého je stanovena dotace, nosná konstrukce vinice, Doklad o povolení nové výsadby révy vinné podle §8 zák. č. 321/2004Sb., o vinohradnictví a vinařství, které vydává Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský – prostá kopie. D jinak C.
 4. Dokument dokládající výrobní zaměření žadatele za rok podání žádosti o platbu či rok předcházející (např. výpis z LPIS či z Integrovaného zemědělského registru, resp. evidence hospodářských zvířat) – prostá kopie; D jinak C.

  © MAS Vladař 2016