Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Podporované aktivity skrz CLLD v OP 2014-2020 / Program rozvoje venkova 2014-2021 /

3. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Ke stažení:

Stáhnout vše

Místní akční skupina VLADAŘ, o.p.s. vyhlašuje Výzvu MAS v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem Zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova)

Výzva MAS č. 2 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Název SCLLD: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vladař pro období 2014 - 2020

Termín vyhlášení výzvy: 7.1.2019
Termín příjmu žádostí: od 21.1.2019. do 15.2.2019. - podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře
Termín registrace na RO SZIF: 10.5.2019
Místo podání příloh k žádosti v listinné podobě: kancelář MAS Vladař, o.p.s., Masarykovo náměstí 22, 441 01 Podbořany (1. patro)
Termín příjmu příloh k žádosti v listinné podobě: v době trvání příjmu Žádostí na MAS v pracovní dny od 8:00 hod. do 11:30 hod., vždy po telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat.

Územní vymezení: Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD.

Celý text výzvy

Kontaktní údaje:

  • Ing. Josef Ryšavý, vedoucí pracovník CLLD, josef.rysavy@vladar.cz, 608025123
  • Ladislav Vopat, manažer PRV, ladislav.vopat@vladar.cz, tel.: 776 504 750

Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace:

  • Celková výše dotace pro 3. Výzvu je 22,000.000,- Kč
  • Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 1, 2, 3, 4.

Konzultace pro žadatele: MAS pořádá pro veřejnost a žadatele semináře k přípravě projektů:

V jiné dny je manažer PRV a pracovníci MAS k dispozici v sídle kanceláře MAS nebo lze domluvit setkání či poskytnout radu na kontaktech uvedených ve výzvě a na webových stránkách.

Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podnikůhttps://www.szif.cz/cs/prv2014-opatreni#tabs--1130255791

Aktuality k tématu 3. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020:

© MAS Vladař 2016