Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 14. Výzva MAS Vladař - IROP - IROP 4 - Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání III.
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Ze semináře pro žadatele ke 14. výzvě MAS Vladař IROP

Dne 29. 06. 2020 se konal v kanceláři MAS Vladař, v Podbořanech, seminář pro žadatele ke:
14. výzvě IROP 4 / Sociální podnikání


Za MAS Vladař poskytla věcné informace k 14. výzvě manažerka operačního programu IROP Andrea Nipauerová, dále proběhlo základní školení a seznámení žadatelů v systému ISKP 14+ / MS2014+. Tuto část můžeme za MAS Vladař uskutečnit dále jako další školení, které v případě dalšího zájmu bude po předešlé domluvě, respektive zájmu / přihášení, zajišťovat ing. Josef Ryšavý (viz. níže uvedený kontakt).

V příloze článku naleznete prezentaci k semináři výzvy, zápis ze semináře a další potřebné přílohy jako výstup ze semináře.

 

DOTAZY ze semináře:

Dotazy na semináři byly cíleny převážně k podporovaným aktivitám, ke způsobilosti výdajů včetně dělení CZV (celkové způsobilé výdaje) na způsobilé a nezpůsobilé výdaje, k oprávněným žadatelům a cílovým skupinám.

Dále byl řešen celý systém administrativního procesu hodnocení jak na MAS Vladař tak na ŘO IROP. Potřebné informace naleznete v přiložené prezentaci, ale zároveň přímo v dokumentech směrnice č. 01 Interní postupy IROP - MAS Vladař, dále v dokumentech příslušné 65. výzvy / CLLD IROP.

Často kladené dotazy:

 • podporované aktivity a způsobilé výdaje - viz dokument Specifická pravidla pro žadatele a příjemce / 65. výzva IROP
  • podporované aktivity jsou popsány v dokumentu v kapitole 3.4
  • způsobilé výdaje naleznete v kapitole 3.7, a jejich správné dokladování je uvedeno v příoze č. 6. tohoto dokumentu
 • udržitelnost projektu - viz Specifická pravidla pro žadatele a příjemce kapitola 8. Udržitelnost s vazbou také na kapitolu 6. Monitorování projektů
  • doba udržitelnosti je stanovená na pět let od provedení poslední platby příjemci ze strany ŘO IROP, tzn. od data nastavení centrálního stavu Projekt finančně ukončen ze strany ŘO v MS2014+, o zahájení doby udržitelnosti CRR informuje příjemce
  • povinnosti příjemce v době udržitelnosti jsou definovány v kap. 20 Obecných pravidel,  příjemce je po dobu udržitelnosti zejména povinen:
   • informovat CRR o všech zahájených externích kontrolách, zasílat návrhy závěrečných zpráv a protokolů, zasílat CRR finální zprávy, plnit nápravná opatření z předcházejících kontrol
   • informovat CRR (včetně nositele strategie CLLD) o podstatných změnách v projektu
   • dodržovat principy sociálního podnikání uvedené v podnikatelském plánu a dokladovat je v souladu s kapitolou 4 přílohy 4 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce
   • dodržovat indikátory, které jsou sledovány v přepočtených stavech FTE (ekvivalent zaměstnance na plný pracovní úvazek)
   • předcházet neobsazení pozice započítané do plnění indikátorů
    • při ukončení pracovního poměru je nutno na uvolněnou pozici zaměstnat osobu z cílové skupiny nejpozději do 90 kalendářních dní od data skončení pracovního poměru, příjemce je povinen tento stav odůvodnit a doložit ve zprávě o udržitelnosti a to např. doložením inzerce z tisku či z internetových portálů nabízející pracovní místa, dokladů z Úřadu práce. V případě, že výpadek tímto způsobem doloží, nebude na období v daném roce udržitelnosti, kdy pozice není obsazena, sankce aplikována. Pokud žadatel nedoloží, že na prázdné pozice aktivně hledal zaměstnance, bude nenaplnění či nedodržení indikátoru předmětem sankce za celé období daného roku udržitelnosti, kdy pozice nebyla obsazena
   • není možné jednoho pracovníka zaměstnávat na různých pozicích s cílem nepřesáhnout dobu 90 kalendářních dní výpadku na jedné pozici !!!
   • oznámit CRR prostřednictvím žádosti o změnu vznik závazků vůči orgánům veřejné správy České republiky a zdravotním pojišťovnám nejpozději do 3 pracovních dní po uplynutí lhůty splatnosti !!!

 

SHRNUTÍ - Co nezapomenout před zahájením zpracování žádosti o podporu:

 • ve směrnici č. 02 - kritéria pro formálního hodnocení a přijatelnoti projektu a věcného hodnocení, mají žadatelé uvedeny referenční dokumnety, kde je patrné do jaké části žádosti či osnovy studie proveditelnosti se mají uvést požadované informace (konrolní listy v současné době u všech výzev této části probíhaji schvalovacím procesem ŘO, jakmile budou na stránkách dostupné, budeme opět včas informovat)
 • mít k dispozici správnou verzi dokumentů (uvedeno na dokumentech: vydání ...../ platnost od.....), jako jsou Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, Osnova podnikatelského plánu_verze upravená a doplněná MAS Vladař ("Sociální podnikání") včetně uvedených příloh jednotlivých dokumentů, veškeré potřebné informace jsou uvedeny v textacích výzev MAS Vladař
 • dodržení pravidel v rámci podporovaných cílových skupin a oprávněných žadatelů
 • rozdělení výdajů v rozpočtu na ZPŮSOBILÉ (výdaje, které jsou součástí žádosti o podporu) a NEZPŮSOBILÉ (výdaje, které nejsou součástí žádostí o podporu, ale vyplývají z mého projektu jako součást realizace a budou zcela financovány z vlastních zdrojů žadatele)
 • nahrávání povinných příloh žádosti, pokud se nějaká předepsaná / uvedená příloha neslučuje s mým záměrem / projektem / realizací, uvádí se do této přílohy, že je NERELEVANTNÍ a též se nahraje do systému k žádosti o podporu v MS2014+ / ISKP14+
 • v podnikatelském plánu se doporučuje, že pokud nějaká kapitola nebo odstavec se opět neslučuje s mým projektem, nemazat tuto část, ale opět uvést informace o relevantnosti vůči požadovaným údajům
 • POZOR na samostatný modul "VEŘEJNÉ ZAKÁZKY"
 • POZOR na vazbu a soulad 14. výzvy MAS s 65. výzvou / CLLD, kdy do výzev MAS Vladař se čerpají informace a pravidla z uvedených dokuemntů, jak Specifická pravidla pro žadatele a příjemce tak Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, což je také uvedeno v každém textu výzvy MAS Vladař, viz odkaz na stránky MMR / IROP

 

V případě dotazů, nejasností nebo řešení konkrétních případů v rámci zpracování žádosti o podporu a osnovy studie proveditelnsoti, kontaktujte: p. Nipauerová Andrea, tel: 724 168 451, e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz

V případě technické podpopry nebo přípůadného školení systému MS2014+ / ISKP14+ kontaktujte: ing. Josef Ryšavý

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 2.7.2020