Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 4.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživostní učení I. (IROP5)
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Ze semináře pro žadatele ke 4. výzvě MAS Vladař IROP

Dne 2.5.2018 se konal v kanceláři MAS Vladař, v Podbořanech, seminář pro žadatele ke 4. výzvě - "4.výzva MAS Vladař-IROP-Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení I. (IROP5)"

Semináře se zúčastnili zástupci školských zařízení, kteří mají zájem podat si žádost o finanční podporu na svůj projektový záměr. Tato výzva je zaměřena na aktivitu "Infrastruktura předškolního vzdělávání" a "Infrastruktura základních škol". Za MAS Vladař poskytla věcné informace k výzvě manažerka operačního programu IROP Andrea Nipauerová, školení žadatelů v systému MS2014+ Josef Ryšavý.

V příloze článku naleznete prezentaci k semináři výzvy.

 

DOTAZY ze semináře:

Dotazy na semináři byly cíleny k hlavním podporovaným aktivitám, a ke způsobilosti výdajů včetně dělení CZV (celkové způsobilé výdaje) na hlavní aktivity = způsobilé výdaje 85%, vedlejší aktivity = způsobilé výdaje 15%. Dále byly řešeny povinné přílohy žádosti o podporu a zároveň kritéria hodnocení (směrnice č. 02 Mas Vladař).

Další částí dotazů směřovala na řešení přílohy "Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu":

  • Povede-li projekt k technickému zhodnocení pronajatého majetku, je nutné, aby možnost provádět technické zhodnocení na cizím majetku byla uvedena v nájemní smlouvě či ve smlouvě o výpůjčce majetku, a to s podmínkou zachování výstupů minimálně po dobu udržitelnosti projektu. Kopie nájemní smlouvy či smlouvy o výpůjčce bude doložena jako příloha žádosti o podporu. Technicky lze zhodnocovat pouze majetek vlastněný subjekty, které spadají do oprávněných žadatelů dle textu výzvy ŘO.
    • pokud bude žadatelem přímo zřizovatel školského zařízení (což je ve většině případů samotná obec / město) žadatel dokládá výpisy z katastru nemovitostí u majetku, který bude předmětem projektu. Výpis z katastru nemovitostí nesmí být k datu podání žádosti starší než 3 měsíce
    • pokud bude žadatelem "zástupce" školského zařízení (což je tedy samotná škola / školka), a žadatel není zapsán v katastru nemovitostí jako vlastník nebo subjekt s právem hospodaření, dokládá listiny, které osvědčují jiné právo k uvedenému majetku, např.nájemní smlouvu, smlouvu o výpůjčce, nebo smlouvu o smlouvě budoucí či jiný právní úkon nebo právní akt opravňující žadatele k užívání nemovitosti, která bude předmětem projektu, minimálně do konce udržitelnosti projektu. !!! Školská zařízení mají ve většině případech "zřizovací listiny", kde není přímo uvedeno, že mají možnost provádět technické zhodnocení na cizím majetku (tedy majetku zřizovatele). K platné "zřizovací listině" bude nutné zajistit ze strany zřizovatele dodatek, kde bude přímo a jasně uvedeno, že má žadatel oprávnění technicky zhodnocovat pronajatý majetek, který bude součástí realizace a projektu (název projektu, pod kterým bude žádost podána / pod kterým je uveden v MAP). Pokud by s tímto byl problém, žadatel doloží minimálně usnesení z jednání zastupitelstva, ve kterém zastupitelstvo schvaluje realizaci předkládaného projektu „Název  projektu“. Kdy v obouch případech musí být v součinnosti s podmínkou o zachování výstupů minimálně po dobu udržitelnosti projektu (textově opět ošetřit v potřebném dokumentu).
  • !!! Projektové žádosti musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání (MAP) !!!
    • platné pro aktivity "Infrastruktura předškolního vzdělávání" a "Infrastruktura základních škol"
    • plánované projekty / realizace musí mít soulad se strategickým rámcem MAP, a to v posledním schváleném dokumentu před podáním žádosti o podporu (tedy před datem podání  žádosti v systému MS2014+), kdy případné dotazy a potřebné informace Vám podají vedoucí a odborní poradci těchto projektů (MAP - Kadaň, Podbořany, Žatec, Louny)

 

V případě dotazů, nejasností nebo řešení konkrétních případů v rámci zpracování žádosti o podporu a studie proveditelnosti kontaktujte: p. Nipauerová Andrea, tel: 724 168 451, e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz

V případě technické podpopry v systému MS2014+ / ISKP14+ kontaktujte: ing. Josef Ryšavý

Přílohy :

Stáhnout vše
Článek vyšel : 4.5.2018