Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Podporované aktivity skrz CLLD v OP 2014-2020 / Integrovaný regionální operační program (IROP) 2014+ / 5.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy I. (IROP1) /

Avízo: 5.výzva MAS Vladař-IROP

Ke stažení:

Stáhnout vše

ZMĚNA výzvy č.5 IROP 1 - platná k datu 1.3.2018.

Z důvodu převyšujícího zájmu ze strany žadatelů a partnerů v rámci území MAS Vladař v rámci pouze aktivity "Bezpečnost dopravy", bylo orgánem MAS Vladař - Rozhodovací  komise MAS - stanoveno a odsouhlaseno, že výzva č.5 bude nyní vyhlášena pro aktivitu BEZPEČNOST DOPRAVY. Pro ostatní aktivity, které jsou součástí schválené strategie MAS Vladař bude výzva vyhlášena předběžně začátkem roku 2019, kdy přesnější termín bude znám v rámci vyhotoveného harmonogramu výzev pro rok 2019, který bude zveřejněn na webových stránkách MAS Vladař v 2.polovině roku 2018. V případě dotazů v rámci těchto uvedených změn nás neváhejte kontaktovat. Termín vyhlášení výzvy je stále stanoven na měsíc březen 2018, kdy se nyní již řeší její schválení v rámci kompetencí ŘO IROP.

 

MAS Vladař plánuje vyhlásit v březnu tuto výzvu:

VÝZVA č.5. IROP 1 - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

aktivita: Bezpečnost dopravy

Cílem opatření je zvyšování bezpečnosti všech účastníků silničního provozu. Pro chodce – budování bezbariérových chodníků, přechodů, radarových semaforů a dalších bezpečnostních prvků, které na zdejších komunikacích chybí nebo neodpovídají dopravním předpisům.

Výzva bude zaměřena na:

1) Bezpečnost dopravy

  • rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení. (Pozn. Žadatel ve studii proveditelnosti popíše soulad s hlavní podporovanou aktivitou, jejímž cílem je zvýšit bezpečnost dopravy, především pěší, v trase dopravně zatížené komunikace.)
  • rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy,
  • rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, železniční a tramvajovou dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší,
  • realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy (bezpečnostní opatření realizovaná na silnici, místní komunikaci nebo dráze, veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů),
  • je možná realizace zmírňujících a kompenzačních opatření pro minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí (např. výsadba doprovodné zeleně), vždy při současné rekonstrukci, modernizaci nebo výstavbě chodníků, bezbariérových komunikací, podchodů nebo lávek nebo prvků zvyšujících bezpečnost dopravy

Termín vyhlášení výzvy: březen 2018

Termín ukončení výzvy: červen 2018

Pro žadatele v rámci vyhlášení výzev budeme též pořádat seminář. Přesný termín a místo konání bude za včasu uvedeno na našich webových stránkách.

potřebné odkazy:

Výzva č.53 / IROP / integrované projekty CLLD - Udržitelná doprava: http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-53-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty-CLLD

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce: http://www.dotaceeu.cz/getmedia/daa7cac8-093b-4453-8b61-34470f9dd824/Specificka-pravidla_SC1-2_CLLD_vyzva-53_v-1-1.pdf?ext=.pdf

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce: http://www.dotaceeu.cz/getmedia/ab644593-6889-4818-a10a-670b62a519e6/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-10_cistopis_1.pdf?ext=.pdf

 

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Za MAS Vladař, Andrea Nipauerová - manažer CLLD / IROP -  andrea.nipauerova@vladar.cz

(Konzultační hodiny v rámci výzev IROP: PO, ÚT, v čase od 8.00 - 14.00 hod., v kanceláři MAS Vladař)

Aktuality k tématu Avízo: 5.výzva MAS Vladař-IROP:

© MAS Vladař 2016