Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Podporované aktivity skrz CLLD v OP 2014-2020 / Integrovaný regionální operační program (IROP) 2014+ /

16.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy IV. (IROP1)

Ke stažení:

Stáhnout vše

IDENTIFIKACE VÝZVY

Finanční alokace výzvy

minimální výše CZV na projekt:      500 000,00 Kč

maximální výše CZV na projekt:  3 578 947,37 Kč

Operační program

Integrovaný regionální operační program

Specifický cíl IROP 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
Číslo výzvy ŘO IROP

53. výzva IROP - UDRŽITELNÁ DOPRAVA -UDRŽITELNÁ DOPRAVA -  INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1

Číslo výzvy MAS

16.

Opatření integrované strategie

IROP 1 - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

Druh výzvy 

Kolová

TERMÍNY

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS

30.4.21 10:00
Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+ 30.4.219 10:00
Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ N/R
Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ 30.6.21 10:00

 

Příjem žádostí prostřednictvím: https://mseu.mssf.cz/

 

ZACÍLENÍ PODPORY

Typy podporovaných projektů

Podporované aktivity dle strategie SCLLD MAS Vladař:

Aktivita Bezpečnost dopravy
Rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro pěší. Zvyšování bezpečnosti dopravy, např. bezbariérový přístup zastávek, zvuková a jiná signalizace pro nevidomé, přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací, doplňkově lze do projektu zařadit zeleň

Podpora může být poskytnuta na:
- Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení
- Rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy
- Rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, železniční a tramvajovou dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší
- Realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy (bezpečnostní opatření realizovaná na silnici, místní komunikaci nebo dráze, veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů)

Území realizace

Území MAS Vladař vymezené ve schválené SCLLD. V odůvodněných případech je možný přesah realizace projektu za hranice vymezeného území MAS, např. pokračování výstavby či modernizace úseku komunikace pro pěší nebo cyklisty za hranicí MAS. Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí území MAS jsou vždy nezpůsobilé.

Oprávnění žadatelé

Aktivita Bezpečnost dopravy

 - kraje
 - obce
 - dobrovolné svazky obcí
 - organizace zřizoané nebo zakládané kraji
 - organizace zřizované nebo zakládané obcemi
 - organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí

 - provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb. (Správa železniční dopravní cesty, s. o. a obchodní společnosti)

Cílová skupina

Aktivita Bezpečnost dopravy

 - obyvatelé
 - návštěvníci
 - dojíždějící za prací a službami
 - uživatelé veřejné dopravy

 

DŮLEŽITÉ: Osnovu Studie proveditelnosti u aktivity "Bezpečnost dopravy" je nutné převzít dle upravené verze MAS Vladař, která je dostupná ke stažení zde, v uvedených přílohách této výzvy. Jsou zde zapracované požadavky za MAS Vladař, které budou také hodnoceny v rámci formálního hodnocení a přijatelnosti projektu, dále jen "FNaP" a také věcného hodnocení projektu, dále jen "VH". Pokud žadatel nepřevezme upravenou verzi osnovy studie proveditelnosti této aktivity, vystavuje se riziku k nesplnění daného kritéria při hodnocení "FNaP" nebo "VH", více viz. příloha směrnice č. 02 (kritéria pro hodnocení FNaP a VH) výše uvedené aktivity.

 

Webové odkazy na dokumenty výzvy č. 53:

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, povinné přílohy dokumentu naleznete zde: přílohy Specifických pravidel

Postup podání žádosti o podporu v systému MS2014+ naleznete v přílohách dokumentu "Specifická pravidla pro žadatele a příjemce", příloha č.1, pod názvem: P1_Postup pro podání ŽOP v MS2014+_53. výzva_CLLD revize final

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, povinné přílohy dokumentu naleznete zde: přílohy Obecných pravidel

 

Konzultační hodiny pro IROP - vyhlášené výzvy - v kanceláři MAS Vladař, Podbořany:

PO  8.30 – 13.00 hodin (pouze po předešlé domluvě !!! POZOR)

ÚT  8.30 – 13.00 hodin (pouze po předešlé domluvě !!! POZOR)

Pro efektivní zajištění a přípravu na pracovní setkání, si sjednejte konzultaci dopředu: na tel.: +420 724 168 451 nebo e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz

Termín schůzky je možné sjednat i mimo konzultační hodiny, ale pouze po předešlé domluvě: na tel: +420 724 168 451 nebo e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz

Aktuality k tématu 16.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy IV. (IROP1):

Stránky v této kategorii: 16. výzva IROP 1 - administrativní kroky

© MAS Vladař 2016