Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař /

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vladař 2014+

Ke stažení:

Stáhnout vše

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vladař pro období 2014 - 2020

 

Představujeme Vám Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vladař pro období 2014 - 2020 (poslední schválená verze - 1.6).

Tato ucelená střednědobá rozvojová strategie vztahující se k území MAS Vladař vznikla na základě komunikace s obyvateli, neziskovými organizacemi a spolky, podnikateli a obcemi v regionu.

3. prosince 2019 byla schválena Evaluační zpráva k strategii MAS Vladař 2014+. Zpráva je ke stažení zde

 

Přílohy

Žádost o standardizaci MAS

Osvědčení o standardizaci

Mapa území a seznam obcí

Analýza rizik

Čestné prohlášení statutárního zástupce MAS o pravdivosti údajů uvedených v žádosti a jejich shodě s údaji poskytnutými SZIF v rámci procesu standardizace MAS (CLLD)

Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie CLLD (CLLD)

Schválení strategie - Zápis ze zasedání Rozhodovací komise MAS

 

Zapojení komunity do vypracování SCLLD

Již od počátku zpracování probíhá příprava SCLLD zcela v souladu s principy komunitně vedeného místního rozvoje - stejně tak tomu bylo i v případě přípravy tzv. Strategického plánu LEADER na období 2007-2013. Při tvorbě SCLLD byla použita metoda LEADER. Veškeré činnosti, které se týkají tvorby SCLLD byly zahájeny již v roce 2012 a od té doby je uskutečněno více než 30 akcí, které se tomuto tématu zcela či z větší části věnovaly. Úvodním krokem komunitního projedánvání bylo informování subjektů v našem území o přípravované SCLLD. V roce 2012 se uskutečnil 1. Komunitní workshop ve Vilémově a ve stejném roce MAS Vladař provedla plošné dotazníkové šetření sloužící k objektivnímu zachycení názorů obyvatel na našem území MAS Vladař. Realizovány byly také komunitní akce pro zástupce obcí, které jim představily připravovanou SCLLD, kde byly zjišťovány místní potřeby obyvatel a současně byly získány projektové záměry do zásobníku projektů a Regionálních akčních plánů. Do přípravy a vzniku SCLLD jsou zapojeni partneři na místní úrovni včetně občanské společnosti a místních ekonomických subjektů. MAS Vladař se od počátku snaží o aktivní komunikaci a průběžné prezentování SCLLD, a to jak k řadám široké tak i k odborné veřejnosti. Participace na zpracování SCLLD umožňovala podívat se na danou problematiku z více úhlů pohledu a dávala tak prostor k nalezení inovativních i tradičních cest řešení, která budou pro rozvoj území přínosná. 

 

 

Komunitní mikroregionální setkání

V prvních fázích zpracování SCCLD proběhla série šesti komunitních setkání na úrovni každého mikroregionu. V mikroregionu Radonicko proběhla dvě setkání, neboť první komunitní setkání proběhlo již v roce 2020 a místní situace se mohla do roku 2014 výrazně změnit. 

Cílem komunitního mikroregionální setkání bylo seznámení všech zúčastněných s aktuálním stavem analýzy potřeb území a prodiskutování aktivit a směrů, kterými se bude činnost MAS Vladař v programovacím období 2014 - 202 ubírat. Poznatky z těchto setkání byly využity při příprave SCLLD. 

 

Datum Událost        
07.05.2014   Kom. mikroregionální setkání v rámci přípravy SCLLD ve Vilémově     pozvánka     prezenční listina     zápis     článek + foto
02.06.2014 Komunitní mikroregionální setkání v rámci přípravy SCLLD v Žatci     pozvánka     prezenční listina     zápis     článek + foto
10.06.2014  Komunitní mikroregionální setkání v rámci přípravy SCLLD ve Žluticích      pozvánka      prezenční listina      zápis      článek + foto
12.06.2014 Komunitní mikroregionální setkání v rámci přípravy SCLLD v Manětíně      pozvánka      prezenční listina       zápis      článek + foto
17.06.2014 Kom. mikroregionální setkání v rámci přípravy SCLLD v Podbořanech     pozvánka      prezenční listina      zápis      článek + foto 
27.06.2014 Kom. mikroregionální setkání v rámci přípravy SCLLD v Liběšicích     pozvánka     prezenční listina     zápis     článek + foto

Setkání měla standardizovanou podobu: Po úvodním představení aktuálního stavu proběhl kolektivní brainstorming, jehož výsledek se stal cenným podkladem pro SWOT analýzu daného mikroregionu. 

 

 

Tematické pracovní skupiny

Dalším krokem bylo vytvoření sedmi tematických pracovních skupin. Tematické pracovní skupiny byly vytvořeny z aktivních občanů se zájmem o danou problematiku a místních aktérů v dané oblasti. Pracovní skupiny kopírovaly klíčové oblasti, které byly stanoveny ve verzi SCLLD ze srpna 2014.

 

Pracovní skupiny

1. Životní prostředí a kulturní dědictví

2. Zaměstnanost a sociální integrace

3. Místní ekonomika a podnikání

4. Vzdělávání a venkovské školství

5. Technická a dopravní infrastruktura obcí

6. Občanské vybavení a služby

7. Volnočasové aktivity a spolková činnost

 

 

Datum Setkání pracovní skupiny        
08.10.2014   Zaměstnanost a sociální integrace ve Valči     pozvánka    prezenční listina        zápis     
20.10.2014 Vzdělání a venkovské školství ve Valči     pozvánka    prezenční listina    zápis     článek + foto
27.10.2014 Volnočasové aktivity a spolková činnost v Podbořanech     pozvánka    prezenční listina    zápis     
03.11.2014 Místní ekonomika a podnikání ve Valči     pozvánka    prezenční listina    zápis     článek + foto
03.11.2014 Životní prostřední a kulturní dědictví ve Valči     pozvánka    prezenční listina    zápis     článek + foto
04.11.2014 Technická a dopravní infrastruktura obcí ve Valči     pozvánka    prezenční listina    zápis     článek
04.11.2014 Občanské vybavení a služby ve Valči     pozvánka    prezenční listina    zápis     článek
10.11.2014 Zaměstnanost a sociální integrace ve Valči     pozvánka    prezenční listina    zápis     
18.11.2014 Zaměstnanost a sociální integrace ve Valči     pozvánka    prezenční listina    zápis     
16.09.2015 Zaměstnanost a sociální integrace ve Valči                                          pozvánka    prezenční listina    zápis     článek + foto

 * Články

 

Kulaté stoly - Místní ekonomika a podnikání

Díky získaným zkušenostem z předchozího programovacího období bylo známo, že soukromý sektor má potíže s čerpáním alokovaných prostředků. Aby se tomuto v novém programovacím období opředešlo a navázala se úzká spolupráce již na začátku období, tak došlo k uspořádání dvou kulatých stolů, které byly zaměřeny na témata spojená s místní ekonomikou a podnikáním. Těchto kulatých stolů se účastnili především zemědělci, zástupci malých firem a lesní hospodáři. 

 

Datum Kulatý stůl        
29.10.2015   konzultace SCLLD - místní ekonomika a podnikání v Radonicích     pozvánka    prezenční listina       zápis       článek + foto
18.11.2015 konzultace SCLLD - místní ekonomika a podníkání v Lubenci                   pozvánka    prezenční listina   zápis     článek + foto

Program kulatého stolu:

- Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vladař

- Zaměření výzev MAS a Program rozvoje venkova v programovacím období 2014 - 2020

- Aktualizace databáze projektových záměrů

 

Dotazníkové šetření

V rámci analytické části SCLLD, jakožto rozvojového dokumentu místní akční skupiny, bylo nutné získat ucelený přehled o potřebách a plánech, co možná nejvíce subjektů působících na území působnosti MAS Vladař. Obce, městyse a města, neziskové organizace i příspěvkové organizace, školy, podnikatelské subjekty a další, kterým záleží na rozvoji místa, kde žijí, mohli formou vyplnění dotazníku promítnout své priority a v dalším programovacím období 2014 - 2020 si tak otevřít možnosti pro získání finanční podpory pro své záměry prostřednictvím MAS Vladař.

 

Pracovníci MAS Vladař v rámci přípravy dokumentu SCLLD navštívili také všechny obce na svém území. I v současné době rozvinutých informačních technologií je stále nejúčinnějším nástrojem komunikace osobní jednání. Při tomto osobním setkání docházelo k vyplňování formuláře dotazníku a společně se starostou dané obce k doplnění dalších specifik obce a porovnání statistických údajů se skutečným stavem. Vyplnění dotazníku pomohlo zmapovat MAS Vladař především oblast vybavenosti obcí a výsledky šetření byly promítnuty do analytické části SCLLD.

 

Interaktivní dotazník - zpřesnění priorit

MAS Vladař se také snažila o propagaci a sběr dat do SCLLD při masových akcích pořádaných v území. Jednalo se například o Radonické májové slavnosti, Slavnosti cibule v Račeticích či Jablečný den na zámku Krásný Dvůr a další.

Při přípravě na nové programovací období byla krom papírových a webových dotazníků prvně využita inovativní metoda získávání dat od obyvatel zájmového území. MAS Vladař vytvořila interaktivní Dotazník k SCLLD MAS Vladař. Tento dotazník byl na masových a kulturních, sportovních či společenských akcích vyplňován návštěvníky prostřednictvím tabletů a chytrých telefonů. Při vyplňování interaktivního dotazníku zároveň docházelo k přehlednému vyhodnocování dat v reálném čase. Tato forma získávání dat z území se osvědčila a stala se z pohledu vyhodnocování získaných dat velice užitečnou.  

 

Veřejné projednávání SCLLD a programých rámců SCLLD 

V souladu s komunitní tvorbou SCLLD byly uskutečněny dvě veřejná projednávání SCLLD MAS Vladař a jejich programových rámců. Cílem těchto veřejných projednávání bylo především seznámení veřejnosti s návrhem programových rámců a připomínkování tohoto návrhu rozložení alokací do jednotlivých témat. 

 

Datum Událost        
15.01.2016   Veřejné projednávání SCLLD a programových rámců SCLLD v Žatci     pozvánka    prezenční listina   prezentace    článek 
21.01.2016 Veřejné projednávání SCLLD a programových rámců SCLLD v Chyši          pozvánka    prezenční listina   prezentace    článek + foto

 Program veřejného projednávání:

- Shrnutí principů SCLLD

- Realizace SCLLD MAS Vladař v letech 2016 - 2023

- Představení návrhu programých rámců a fichí SCLLD MAS Vladař

- Finanční plán SCLLD

- Diskuze

* Články

 

Další zapojení komunity do tvorby SCLLD

Pracovníci MAS Vladař se v souvislosti s tvorbou dokumentu SCLLD několikrát sešli se zástupci Ústeckého i Karlovarského kraje. Protože na konci roku 2014 proběhly v České republice komunální volby a část starostů obcí se na území Mas Vladař obměnila, tak vedoucí pracovník MAS navštívil zasedání jednotlivých dobrovolných svazků obcí a prezentoval jim smysl, aktuální práce a vize do budoucna v rámci CLLD a SCLLD. Vedoucím pracovníkem MAS došlo k zaznamenání návrhů a připomínek zástupců samospráv obcí a následně jejich promítnutí do tvorby SCLLD MAS Vladař. 

Taktéž proběhla opakovaně setkání místních akčních skupin z Ústeckého i Karlovarského kraje za účelem reciproční výměny zkušeností při utváření SCLLD. I tyto schůzky pomohly vhodně nastavit jednotlivé kapitoly dokumentu a pomohly při jeho zpracování. 

Soušasně musíme zmínit zapojení orgánů MAS Vladař o.p.s i její organizační složky MAS Vladař do tvorby SCLLD, které se tvorbě SCLLD v rámci svých zasedání zcela či větší části věnovali. Vzhledem k tomu, že v orgánech MAS Vladař o.p.s. i její organizační složky jsou zástupci z řad obcí v našem spádovém území i aktivní partneři z řad široké i odborné veřejnosti, tak lze říci, že i touto cestou docházelo ke komunitnímu projednávání strategického dokumentu. Veškeré připomínky, podněty a náměty byly poté vypořádány pracovníky MAS Vladař

 

Datum Událost        
30.11.2012   1. komunitní workshop v rámci přípravy ISÚ ve Vilémově     pozvánka    prezenční listina    zápis     
09.05.2013 Komunitní setkání otevřené PS NNO v rámci přípravy ISÚ ve Valči     pozvánka    prezenční listina    zápis     
24.11.2014 Rozhodovací komise MAS Vladař v Podbořanech     pozvánka    prezenční listina    zápis    
09.04.2015 PS ke Strategii CLLD ve Valči         prezenční listina    zápis    
15.04.2015 PS ke Strategii CLLD  ve Valči         prezenční listina    zápis    
22.04.2015 PS ke Strategii CLLD ve Valči        prezenční listina    zápis    
01.05.2015 Radonické májové slavnosti v Radonicích     leták            
25.08.2015 Rozhodovací a Kontrolní komise MAS Vladař ve Valči     pozvánka    prezenční listina    zápis     
15.09.2015 Rozhodovací komise MAS Vladař ve Valči     pozvánka    prezenční listina    zápis     
19.09.2015 Slavnosti cibule 2015 v Račeticích     leták             
03.10.2015 Jablečný den 2015 v Krásném Dvoře     leták    článek + foto      
15.10.2015 Konzultace CLLD a krajských plánů sociálních služeb v Ústí n. Labem        prezenční listina    zápis     článek + foto
20.10.2015 Rozhodovací komise MAS Vladař ve Valči      pozvánka    prezenční listina    zápis  
04.11.2015 Valná hromada MAS Vladař v Podořanech     pozvánka    prezenční listina    zápis     článek + foto
19.11.2015 Rozhodovací komise MAS Vladař ve Valči      pozvánka    prezenční listina    zápis     fotogalerie
24.02.2016 Rozhodovací komise MAS Vladař v Podbořanech      pozvánka    prezenční listina    zápis     fotogalerie
23.03.2016 Valná hromada MAS Vladař v Žatci     pozvánka    prezenční listina    zápis     fotogalerie

 

Zasedání Rozhodovací komise MAS Vladař, Kontrolní komise MAS a komise Výběrové

 

Datum Událost        
24.11.2014   Rozhodovací komise MAS Vladař v Podbořanech                                  pozvánka    prezenční listina    zápis      fotogalerie
24.11.2014 Kontrolní komise MAS Vladař v Podbořanech     pozvánka    prezenční listina    zápis     
24.11.2014 Výběrová komise MAS Vladař v Podbořanech     pozvánka    prezenční listina    zápis     
28.04.2015 Rozhodovací komise MAS Vladař ve Valči     pozvánka    prezenční listina    zápis    
25.08.2015 Rozhodovací a Kontrolní komise MAS Vladař ve Valči     pozvánka    prezenční listina    zápis  
15.09.2015 Rozhodovací komise MAS Vladař ve Valči     pozvánka    prezenční listina     zápis   
20.10.2015  Rozhodovací komise MAS Vladař ve Valči      pozvánka    prezenční listina     zápis   
19.11.2015 Rozhodovací komise MAS Vladař ve Valči      pozvánka    prezenční listina     zápis   
           
           
                  

 

V neposlední řadě je třeba zmínit, že docházelo k mnohým neformálním a individuálním konzultací projektových záměrů a potřeb území, ať již to bylo formou plánovaných schůzek v kanceláři MAS Vladař nebo u příležitosti konání společenských a kulturních akcí.

Aktuality k tématu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vladař 2014+:

© MAS Vladař 2016