Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Podporované aktivity skrz CLLD v OP 2014-2020 / Program rozvoje venkova 2014-2021 /

Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností (PRV3)

Ke stažení:

Stáhnout vše

Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností PRV3

Čánek 19, odstavec 1., písmeno b)


Vymezení Fiche
Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje investice na založení a rozvoj nezemědělských činností.
Podpora přispívá k naplňování Priority 6 Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a podpora hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech, zejména prioritní oblasti 6A Usnadnění diverzifikace, vytváření malých podniků a pracovních míst.


Oblasti podpory
Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)30:


Definice žadatele/příjemce dotace
Podnikatelské subjekty (FO a PO) - mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.


Druh a výše dotace, režim podpory
Podpora (pro oba režimy podpory) je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši:

 1. 25 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace, pro velké podniky
 2. 35 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace, pro střední podniky
 3. 45 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace, pro malé podniky

Velikost podniku se určuje dle Přílohy I Nařízení Komise č. 651/2014 - viz Příloha 4 Pravidel.


Podpora je poskytována ve dvou režimech, ze kterých si žadatel může zvolit:
1) Režim blokové výjimky – projekty musí být v souladu s čl. 14 Nařízení Komise č. 651/2014.
2) Režim de minimis – projekty musí být v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis31.


Způsobilé výdaje
Dotaci lze poskytnout pouze na investiční výdaje, jak jsou definovány v kapitole 1 obecných podmínek Pravidel.

 1. stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba provozovny, kanceláře (včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance) či malokapacitního ubytovacího zařízení (včetně stravování a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí)
 2. pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost (nákup zařízení, užitkových vozů kategorie N1 bez podkategorie G, vybavení, hardware, software) v souvislosti s projektem (včetně montáže a zkoušky před uvedením pořizovaného majetku do stavu způsobilého k užívání)
 3. doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, náklady na výstavbu odstavných a parkovacích stání, oplocení, nákup a výsadba doprovodné zeleně) – tvoří maximálně 30% projektu.
 4. nákup nemovitosti


Kritéria přijatelnosti

 1. Projekt je zaměřen pouze na vybrané činnosti uvedené v Klasifikaci ekonomických činností (CZ-NACE): C (Zpracovatelský průmysl s výjimkou činností v odvětví oceli32, v uhelném průmyslu, v odvětví stavby lodí, v odvětví výroby syntetických vláken dle čl. 13 písm. a) NK (EU) č. 651/2014, a dále s výjimkou tříd 12.00 Výroba tabákových výrobků a 25.40 Výroba zbraní a střeliva), F (Stavebnictví s výjimkou skupiny 41.1 Developerská činnost), G (Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel s výjimkou oddílu 46 a skupiny 47.3 Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách), I (Ubytování, stravování a pohostinství), J (Informační a komunikační činnosti s výjimkou oddílů 60 a 61), M (Profesní, vědecké a technické činnosti s výjimkou oddílu 70), N 79 (Činnosti cestovních kanceláří a agentur a ostatní rezervační služby), N 81 (Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny s výjimkou skupiny 81.1), N 82.1 (Administrativní a kancelářské činnosti), N 82.3 (Pořádání konferencí a hospodářských výstav), N 82.92 (Balicí činnosti), P 85.59 (Ostatní vzdělávání j. n.), R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti), S 95 (Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost) a S 96 (Poskytování ostatních osobních služeb); C.
 2. Činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) a I 56 (Stravování a pohostinství) mohou být realizovány pouze ve vazbě na venkovskou turistiku33 nebo ubytovací kapacitu34; C.
 3. V případě uvádění produktů na trh, jsou na trh uváděny produkty, které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o fungování EU, tzv. non-annex, případně v kombinaci35 s produkty uvedenými v příloze I Smlouvy o fungování EU, tzv. annex (převažovat musí tržby za produkty neuvedené v příloze I Smlouvy o fungování EU); C. Bude tedy možné podpořit maloobchod se smíšeným zbožím, ve kterém jsou prodávány jak produkty uvedené v příloze I Smlouvy o fungování EU, tak produkty zde neuvedené.
 4. V případě zpracování produktů, jsou výstupem procesu produkty, které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o fungování EU; C.
 5. V případě výstavby a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv musí většina vyrobeného paliva žadatelem (více než 50 %) sloužit k prodeji nebo být využita pro nezemědělskou činnost36; C.
 6. V případě výstavby a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv nesmí být surovinou pro výrobu tvarovaných biopaliv obilná sláma a seno; C.

Další podmínky

 1. Dotaci nelze poskytnout na: podnikání v oblasti dotačního poradenství, nákup zemědělských a lesnických strojů (zejména strojů označených kategorií T, C, R, S – traktory a ostatní zemědělské nebo lesnické stroje); K.
 2. Žadatel/příjemce dotace musí dodržet kategorii podniku (malý, střední), kterou deklaroval při podání Žádosti o dotaci na MAS, i ke dni podpisu Dohody, případně může svoji kategorii zmenšit; C.
 3. Je-li součástí projektu ubytovací zařízení, musí se jednat o zařízení v souladu s § 2 odst. c) vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území včetně navazujících změn vyhlášky, a dále o zařízení s kapacitou nejméně 6 pevných lůžek, maximálně však 40 pevných lůžek (bez přistýlek). Kapacita 40 lůžek se vztahuje k ubytovacímu zařízení splňujícímu samostatný funkční celek (např. se samostatnou recepcí, sociálním zařízením, oplocením, s vlastním názvem a propagací apod.); C.
 4. V případě, že se na území obce, ve které je realizován projekt týkající se ubytování, vybírají místní poplatky z cestovního ruchu (poplatek z ubytovací kapacity, rekreační poplatek), se žadatel přihlásí k poplatkové povinnosti u příslušné obce, a to nejpozději k datu předložení Žádosti o platbu na MAS; A.
 5. Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, na kterých jsou realizovány stavební výdaje, jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% spoluvlastnickým podílem, věcné břemeno a právo stavby. V případě pozemku pod stavbou je přípustný také nájem. Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, do kterých budou umístěny podpořené stroje, technologie nebo vybavení jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% spoluvlastnickým podílem, nájem, výpůjčka, věcné břemeno a právo stavby.
 6. V případě pořízení vozidla kategorie N1 musí mít žadatel sídlo/trvalé bydliště nebo provozovnu na území příslušné MAS; C.

Další podmínky platné pro režim blokové výjimky

 1. Dotaci lze poskytnout pouze na počáteční investici; C. Počáteční investicí se rozumí investice do hmotného a nehmotného majetku za účelem založení nové provozovny, rozšíření kapacity stávající provozovny, rozšíření výrobního sortimentu provozovny o výrobky, které nebyly dříve v této provozovně vyráběny, nebo za účelem zásadní změny celkového výrobního postupu stávající provozovny. Metodika pro stanovení kategorie provozovny je uvedena v příloze 16 Pravidel.
 2. V případě podpory na rozšíření výrobního sortimentu stávající provozovny musí být způsobilé výdaje o nejméně 200 % vyšší než účetní hodnota znovu použitého majetku, která je zachycena v uzavřeném účetním/daňovém období předcházejícím zahájení prací; C. Účetní hodnotou se rozumí zůstatková hodnota majetku po účetních odpisech (v případě, že žadatel vede účetnictví/daňových odpisech (v případě, že žadatel vede daňovou evidenci). Znovupoužitý majetek je stávající dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek příjemce dotace, který bude využit v rámci projektu. Patří sem pozemky, budovy, stroje a zařízení, skladovací plochy, resp. ta jejich část, která bude pro projekt využívána. Při stanovení hodnoty znovupoužitého majetku se bere v úvahu, nakolik bude při investici využíván. (např. pro nově zavedené výrobky bude využito cca 30 % plochy skladu. Do výpočtu se tedy zahrne 30 % účetní hodnoty skladovacích prostor).
 3. Podpora musí mít motivační účinek v souladu s článkem 6 Nařízení Komise č. 651/2014 (viz kapitola 1 písmeno hh)); C.
 4. Příjemce dotace není podnikem, vůči němuž byl v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise, na základě kterého/jímž byla podpora obdržená od poskytovatele z České republiky prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem, vystaven inkasní příkaz, který je nesplacený. U této podmínky se žadatel (podnik) chápe jako skupina propojených a partnerských podniků dle Přílohy I Nařízení Komise č. 651/2014 včetně jeho vazeb na zahraniční subjekty; C.
 5. Žadatel/příjemce dotace nesmí být podnikem v obtížích ve smyslu čl. 2 odst. 18 Nařízení Komise č. 651/2014 ; C.
 6. V případě, že je dotace poskytována velkým podnikům na zásadní změnu výrobního postupu, musí být způsobilé výdaje vyšší než součet provedených účetních odpisů (v případě, že žadatel vede účetnictví/daňových odpisů (v případě, že žadatel vede daňovou evidenci) za předcházející tři uzavřená účetní/daňová období z majetku užívaného při činnosti, jež má být modernizována; C. Majetkem užívaným při činnosti se rozumí movitý i nemovitý majetek, který bude na základě projektu vyřazen a movitý i nemovitý majetek, který bude i nadále pro modernizovanou činnost využíván. Pokud se stávající majetek využívá k modernizované činnosti jen částečně, (např. pouze část plochy výrobní či skladovací haly), zahrnou se odpisy poměrnou částí, tj. podle podílu použité plochy haly, procentuální využití strojů apod.)
 7. Nehmotný majetek je způsobilý pro výpočet investičních nákladů, jestliže splňuje tyto podmínky.a) musí se používat výlučně jen v provozovně, která je příjemcem podpory
 • musí se jednat o odepisovaný majetek;
 • musí být pořízen za tržních podmínek od třetích osob nespřízněných s kupujícím; a
 • musí být zařazen do majetku podniku, který je příjemcem podpory, a musí být využíván při projektu, na nějž je poskytnuta podpora, po dobu nejméně pěti let nebo – v případě malých a středních podniků – tří let.

U velkých podniků jsou náklady na nehmotný majetek způsobilé pouze do výše 50 % celkových způsobilých investičních nákladů na počáteční investici.

8. V případě pořízení majetku provozovny se zohlední pouze náklady na nákup majetku od třetích osob, které nejsou spřízněny s kupujícím. Tato transakce se musí uskutečnit za tržních podmínek. Pokud již byla poskytnuta podpora na pořízení majetku před jeho nákupem, pak se náklady na tento majetek odečítají od způsobilých nákladů na pořízení provozovny. Jestliže se malý podnik převádí na rodinného příslušníka původního vlastníka nebo na zaměstnance, podmínka, že majetek musí být koupen od třetích osob nespřízněných s kupujícím, se nepoužije.

9. Regionální podpora na výzkumnou infrastrukturu je poskytována pouze tehdy, je-li podmíněna poskytnutím transparentního a nediskriminačního přístupu k podporované infrastruktuře.
10. Příjemce v čestném prohlášení potvrdí, že neprovedl přemístění37 do provozovny, do které se má počáteční investice, na niž se dotace požaduje, uskutečnit, během dvoulet předcházejících Žádosti o dotaci, a zaváže se, že tak neučiní až do doby dvou let po dokončení počáteční investice, na niž se dotace požaduje.


Další podmínky platné pro režim de minimis
1) Celková výše podpory de minimis, kterou členský stát poskytne jednomu podniku (viz kapitola 1 písmeno q)), nesmí za libovolná tři po sobě jdoucí jednoletá účetní období překročit 200 000 EUR.
k) Seznam předkládaných příloh
Přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci na MAS:
1) V případě, že se projekt týká činností R 93 nebo I 56 dle CZ NACE, doloží žadatel dokument prokazující, že v okruhu 10 km od místa realizace se nachází objekt venkovské turistiky s návštěvností min. 2000 osob/rok; v dokumentaci musí být uveden i popis způsobu výpočtu návštěvnosti, pokud způsob nevyplývá z charakteru dokumentu; C.
2) V případě, že je dotace poskytována v režimu blokové výjimky na zásadní změnu výrobního postupu, pak Kartu majetku pro majetek užívaný při činnosti, jež má být modernizována – prostá kopie.
3) V případě, že je dotace poskytována v režimu blokové výjimky na rozšíření výrobního sortimentu stávající provozovny, pak Kartu majetku znovupoužitého majetku – prostá kopie.


Povinné přílohy předkládané při podpisu Dohody:
1) V případě, že je podpora poskytována v režimu de minimis, vyplněné Čestné prohlášení k de minimis (viz Příloha 17 Pravidel nebo ke stažení na www.eagri.cz/prv nebo www.szif.cz) – originál; C.
Povinné přílohy předkládané při podání Žádosti o platbu:
1) V případě, že je projekt týkající se ubytování realizován na území obce, kde se vybírají místní poplatky z cestovního ruchu (poplatek z ubytovací kapacity, rekreační poplatek), potvrzení příslušné obce prokazující, že příjemce dotace ohlásil vznik poplatkové povinnosti – prostá kopie; D jinak A.
2) V případě výstavby a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv - Protokol o vyráběném tvarovaném biopalivu dle platných norem pro tuhá biopaliva, vydaný Výzkumným ústavem zemědělské techniky (případně jinou zkušební nebo akreditovanou laboratoří); protokol bude obsahovat minimálně údaje: jméno výrobce, typ tuhého biopaliva (př: briketa – smrk), odrol, obsah sušiny, výhřevnost, obsah popele, obsah těžkých kovů, zařazení biopaliva dle platné normy pro tuhá biopaliva, doporučený typ spalovacího zařízení; D jinak C.

  © MAS Vladař 2016