Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vladař 2021-2027 / Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021+ /

3. výzva MAS Vladař – IROP 6 Kultura - Památky a muzea - I.

Ke stažení:

Stáhnout vše

IDENTIFIKACE VÝZVY

Finanční alokace výzvy

minimální výše CZV na projekt: 300.000,00 Kč

maximální částka CZV na projekt: 1.000.000,00 Kč

alokace 3. výzvy: 6.000.000,00 Kč

Operační program Integrovaný regionální operační program
Specifický cíl IROP 5.1 Podpora integrovaného a inkluzivního sociálního, hospodářského a environmentálního místního rozvoje, kultury, přírodního dědictví, udržitelného cestovního ruchu a bezpečnosti v jiných než městských oblastech
Číslo výzvy ŘO IROP 70. výzva IROP - Kultura - Památky a muzea - SC 5.1 (CLLD)
Číslo výzvy MAS 3.
Opatření integrované strategie Opatření 6 - IROP - Kultura
Druh výzvy Kolová

Příjem PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ

Forma a způsob podání projektového záměru prostřednictvím datové schránky MAS Vladař: bifdk2j
Forma a způsob podání požadovaných příloh prostřednictvím e-mailové schránky: irop@vladar.cz

TERMÍNY

Datum zveřejnění výzvy MAS

25.9.2023 10:00
Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů MAS 1.10.2023 10:00
Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů MAS 31.12.2023 10:00

ZACÍLENÍ PODPORY

Typy podporovaných projektů

Revitalizace kulturních památek

 - revitalizace kulturních památek
 - expozice
 - depozitáře
 - technické zázemí
 - návštěvnická a edukační centra
 - restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování
 - evidence a dokumentace mobiliárních fondů
 - parkoviště u památek – max. 10 % celkových způsobilých výdajů

Dílčí aktivity (podaktivity) mohou být v projektu libovolně kombinovány. Památka musí být zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pouze jako nemovitá kulturní památka. Toto bude ověřováno v Památkovém katalogu (pamatkovykatalog.cz).

 

Revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí

 - revitalizace muzeí
 - expozice
 - depozitáře
 - technické zázemí
 - návštěvnická a edukační centra
 - restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování
 - evidence a dokumentace muzejních sbírek
 - ochrana muzejních sbírek

Dílčí aktivity (podaktivity) mohou být v projektu libovolně kombinovány.

Podpořena mohou být muzea, splňující tyto podmínky:
 - Muzeum je zřizováno obcí.
 - Muzeum spravuje sbírku dle zákona č.122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Typ regionu MRR - méně rozvinutý region - Ústecký kraj, Karlovarský kraj
Územní realizace Území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD.
Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí území MAS jsou vždy nezpůsobilé.
Oprávnění žadatelé

Revitalizace kulturních památek
 - vlastníci památek
 - subjekty s právem hospodaření

Revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí
 - obce
 - organizace zřizované nebo zakládané obcemi

Cílové skupiny

Revitalizace kulturních památek
 - návštěvníci památek

Revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí
 - návštěvníci muzeí

Společné pro obě aktivity
 - obyvatelé
 - odborná veřejnost
 - podnikatelské subjekty
 - uprchlíci, migranti
 - národnostní skupiny (zejména Romové)
 - osoby se zdravotním postižením

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DŮLEŽITÉ:

Doplnění informací ke dni 9. 10. 2023 - dokumenty dané 3. výzvou MAS Vladař, které jsou dostupné na této stránce ke stažení nemají uvedenou platnost, pro zjednodušení uvádíme jejich nabytí platnosti tímto způsobem, jelikož je výzva již zpřístupněna pro podávání projektových záměrů, níže uvedené dokumnety jsou platné ke dni 18. 9. 2023, kdy proběhlo jednání RK MAS:

 • 04 - směrnice č. 02 - Kritéria administrativní kontroly_PAMÁTKY IROP 6
 • 05 - směrnice č. 02 - Kontrolní list administrativní kontroly_PAMÁTKY IROP 6
 • 06 - směrnice č. 02 - Kritéria věcného hodnocení_PAMÁTKY IROP 6
 • 07 - směrnice č. 02 - Kontrolní list věcného hodnocení_PAMÁTKY IROP 6
 • 09 - směrnice č. 02 - Kritéria administrativní kontroly_MUZEA IROP 6
 • 10 - směrnice č. 02 - Kontrolní list administrativní kontroly_MUZRA IROP 6
 • 11 - směrnice č. 02 - Kritéria věcného hodnocení_MUZEA IROP 6
 • 12 - směrnice č. 02 - Kontrolní list věcného hodnocení_MUZEA IROP 6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Interní postupy MAS Vladař IROP21+ pro hodnocení a výběr projektůjak podat projektový záměr na MAS Vladař a jakým způsobem bude vše probíhat, od příjmu projektového záměru až po samotné hodnocení:

 • Výzvy MAS (kapitola č. 4.)
  • Kontrolní listy MAS
  • Příjem projektových záměrů
 • Hodnocení a výběr projektových záměrů (kapitola č. 5.)
  • Administrativní kontrola a příjem projektových záměrů
  • Věcné hodnocení
  • Výběr projektového záměru

 

Koncepční část SCLLD MAS Vladař 21+ (verze 1.0, platná od srpna 2021)

 

Webové odkazy na dokumenty výzvy č. 70 / MMR IROP:

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce

 

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

 

Postup podání žádosti o podporu v systému MS2021+


 

Konzultační hodiny pro IROP - vyhlášené výzvy - v kanceláři MAS Vladař, Podbořany:

manažer IROP – CLLD MAS Vladař – Andrea Nipauerová
mobil: + 420 731 416 889
e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz

PO  8.30 – 13.00 hodin (pouze po předešlé domluvě !!! POZOR)

ÚT  8.30 – 13.00 hodin (pouze po předešlé domluvě !!! POZOR)

Pro efektivní zajištění a přípravu na pracovní setkání si sjednejte konzultaci dopředu, termín schůzky je možné sjednat i mimo konzultační hodiny, ale opět pouze po předešlé domluvě: na tel.: +420 731 416 889 nebo e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz

 

Aktuality k tématu 3. výzva MAS Vladař – IROP 6 Kultura - Památky a muzea - I.:

© MAS Vladař 2016