Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: MAS Vladař o.p.s. / Projekty /

ČAS NA ZMĚNU

logoEU

Číslo a název prioritní osy:  03.1 – Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
Číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002376
Cílová skupina: Osoby starší 50 let
Realizace projektu: 01. 09. 2016 - 31. 08. 2018
Realizátor projektu: MAS Vladař, o.p.s., Karlovarská 6, 364 53 Valeč v Čechách
Partner projektu: LEADER ACADEMY o.p.s., Karlovarská 6, 364 53 Valeč v Čechách
Místo realizace:  Žatec a Podbořany
 

Cíle projektu a vyhodnocení

Hlavní cíl projektu, pozitivní individuální motivace a nasměrování klientů k aktivitě a získání udržitelného zaměstnání, byl zcela naplněn. V rámci aktivit se podařilo pomoci CS získat ztracené návyky, nové vědomosti a zlepšit dovednosti a schopnosti žádané na současném trhu práce. Druhotným cílem bylo vytvoření dvou Center podpory v Žatci a v Podbořanech. Mezi další cíle projektu jsme zařadili dosažení změn v oblasti místního trhu práce, zvýšení kvalifikace klientů v souladu s potřebami místních zaměstnavatelů a dosažení změny v přístupu jednotlivých zaměstnavatelů ve vztahu k cílové skupině 50+. 
V oblasti místního trhu práce došlo v průběhu projektu ke změnám objektivním, tzn. že poklesla míra nezaměstnanosti v regionu obecně. Nicméně při práci s CS jsme dosáhli snížení doby evidence mezi uchazeči o zaměstnání, u několika klientů jsme dosáhli umístění do zaměstnání, které předtím zcela odmítali a to např. z důvodů zadlužení.

Pro ověření dosažení cílů byla stanovena hlavní kritéria:

 • počet klientů 70 – skutečně: 75
 • počet umístěných na trhu práce 35 – skutečně: 48
  • z toho 14 podpořených pracovních míst – skutečně: 16
 • 2 fungující poradenská místa – skutečně: 2
 • počet hodin individuálního poradenství: 2 792
  • z toho 2 512 hodin/tým – skutečně: 1 967/poradenství a 121/další vzdělávání
  • 280 hodin/odborné konzultace – skutečně: 280

V průběhu projektu bylo podpořeno 16 pracovních míst, z toho 14 po dobu 10 měsíců a 2 po dobu 8 měsíců. Klienti si zvýšili kvalifikaci formou rekvalifikačních kurzů, do kterých vstoupilo celkem 45 osob (43 osvědčení), 34 osob si zvýšilo kvalifikaci. Proběhlo 11 exkurzí na pracovištích přímo u zaměstnavatelů, kterých se zúčastnilo 66 osob, dále bylo zorganizováno 6 workshopů, které navštívilo 17 osob. V průběhu projektu proběhly 3 semináře pro zaměstnavatele a spolupracující subjekty, které byly zaměřeny na podporu Age managementu a zaměstnávání osob starších 50 let. Přínos projektových aktivit byl vyhodnocen na závěrečném setkání 30.8.2018. V průběhu projektu klienti čerpali přímou podporu (příspěvky na cestovné, ubytování, stravné a jiné náklady při rekvalifikaci). Zprostředkování zaměstnání bylo realizováno na základě povolení GŘ ÚP ČR udělené partnerovi LEADER ACADEMY o.p.s.

Realizátor a partnerství

V rámci projektu bylo vytvořeno fungující partnerství na bázi aktivní spolupráce mezi partnery. MAS Vladař zajistil praktickou realizaci projektu, při níž mu partner poskytoval veškerou podporu v oblastech, v nichž se zavázal ke spolupráci. V rámci sdílení zkušeností došlo k přenosu zkušeností a rozšíření praktických možností MAS poskytovat podporu cílovým skupinám.

Stav projektu: uzavřen 31.8.2018

  © MAS Vladař 2016