Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Aktuality: Aktuality z území MAS Vladař

Přehled nástrojů podpory pro obce a podniky - leden 2023

ZPRAVODAJ Ústeckého kraje leden 2023 - přehled aktuálně vyhlášených výzev a nově připravovaných výzev pro rok 2023.

Vážení.

V níže uvedeném přehledu jsou uvedeny základní informace o jednotlivých výzvách, které jsou zaměřeny pro města, obce a podniky. Bližší specifikace, podmínky, kontakty naleznete především na jednotlivých webových odkazech, uvedených vždy v posledním řádku u jednotlivých výzev (poskytovatel / program).

Aktuálně vyhlášené výzvy - MĚSTA A OBCE:

 • Obchůdek 2021+ v Ústeckém kraji - NOVÉ
  • více viz článek MAS
  • Udržení provozu maloobchodu v obcích do 1000 obyvatel, nebo v obcích do 3000 obyvatel, jejichž místní části mají méně než 1000 obyvatel a na jejichž území se nachází maximálně jedna maloobchodní prodejna s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků. Tento účel bude realizován prostřednictvím neinvestiční dotace na úhradu provozních výdajů těchto maloobchodních prodejen.
  • 19. 1. 2023 - 9. 2.- 2023
  • žadatelé - obec, právnická nebo fyzická osoba podnikající v obci s méně než 1000 obyvateli, nebo v obci do 3000 obyvatel, jejíž příslušná místní část má méně než 1000 obyvatel, která se nachází v územním obvodu Ústeckého kraje
  • Dotace - 20 - 100 tis. Kč
  • Ústecký kraj - www.kr-ustecky.cz
 •  
 • Podpora obcí v národních parcích - NOVÉ
  • Zlepšení životního prostředí na území národních parků a kvality života občanů v obcích, které leží na území národních parků a podpora udržitelného rozvoje těchto obcí.
  • Podporované aktivity:
   - 5. 5. A Podpora v oblasti infrastruktury a vybavenosti obcí.
   - 5. 5. C Podpora zpracování rozvojových dokumentů a studií.
   - 5. 5. D Podpora informačních center orientovaných na národní parky.
   - 5. 5. E Podpora programů vzdělávání a osvěty v oblastech životního prostředí.
   - 5. 5. F Kofinancování projektů financovaných z EU prostředků (OPŽP, NPO, Modernizační fond).
  • 23. 1. 2023 - 31. 7. 2023
  • Oprávnění žadatelé - Obce, správy národních parků, další subjekty dle typu aktivity.
  • Dotace - Výše dotace dle typu aktivity. Podíl dotace až 85 %.
  • Ministerstvo životního prostředí ČR, Národní program Životní prostředí - www.narodniprogramzp.cz
 •  
 • Výsadba stromů - NOVÉ
  • Zlepšení životního prostředí pomocí podpory výsadby stromů. Výsadba dřevin především v urbanizovaném prostředí nebo v jeho těsné blízkosti, která povede ke kultivaci a zmírnění projevů změny klimatu na lokální úrovni. Jedná se zejména o výsadbu, či obnovu dřevin u veřejných budov, liniových dřevin, ve veřejně přístupných zahradách, parcích, dřevin podél vodotečí a návesních nádrží, remízků, sadů, zelených bariér proti větru a prachu, alejí, stromořadí a dalších přírodně, či kulturně hodnotných lokalit. Výsadba bude zahrnovat výsadbu stanovištně původních druhů dřevin a jejich odrůd (včetně pestrolistých a habituálně odlišných — kulovité, sloupovité, pyramidální).
  • 1. kolo: 1. 2. - 28. 2. 2023 pro jarní výsadbu
  • 2. kolo: 1. 6. - 31. 7. 2023 pro podzimní výsadbu
  • Oprávnění žadatelé - Právnické osoby se sídlem v České republice.
  • Dotace - Maximální výše příspěvku je 150 000 Kč. Jsou dány stropy cen pro různé kategorie dřevin.
  • Nadace ČEZ - www.nadacecez.cz
 •  
 • Oranžový přechod - NOVÉ
  • Instalace osvětlení dosud neosvětlených nebezpečných přechodů pro chodce v intravilánu i extravilánu.
  • 1. 2. 2023 - 27. 4. 2023
  • Oprávnění žadatelé - Obce, města.
  • Dotace - Maximální výše příspěvku 120 000 Kč.
  • Nadace ČEZ - www.nadacecez.cz
 •  
 • Průzkum kontaminace životního prostředí - NOVÉ
  • Projekty průzkumu kontaminace životního prostředí a jeho jednotlivých složek, tj. podzemních či povrchových vod, sedimentů, horninového prostředí či půdního vzduchu. Součástí projektů je zpracování analýz rizik kontaminovaných nebo potenciálně kontaminovaných lokalit, a to včetně návrhu efektivního řešení.
  • 1. 2. 2023 - 31. 5. 2023
  • Oprávnění žadatelé - Kraje, obce, státní podniky, organizační složky státu, dobrovolné svazky obcí, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby a další.
  • Dotace - Podíl dotace až 85 %.
  • Ministerstvo životního prostředí ČR, Operační program Životní prostředí - www.opzp.cz
 •  
 • Veřejná zeleň a eliminace odvodňovacích zařízení v krajině - NOVÉ
  • Revitalizace sídelní zeleně prostřednictvím zachování, obnovy či zvyšování počtu a rozlohy ploch (a prvků) zeleně ve veřejném prostoru. Výzva také cílí na aktivity vedoucí k omezení negativní funkce odvodňovacího systému anebo prvků povrchového odvodnění.
   Podporované aktivity:
   - Aktivita 1.3.1.4 – Zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně;
   - Aktivita 1.3.1.5 – Odstranění či eliminace negativních funkcí odvodňovacích zařízení v krajině.
  • 18. 1. 2023 - 20. 9. 2023.
  • Oprávnění žadatelé - Kraje, obce, státní podniky, organizační složky státu, dobrovolné svazky obcí, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby a další.
  • Dotace - Míra financování činí v aktivitě 1.3.1.4 max. 85 % z celkových způsobilých výdajů s výjimkou realizace projektů vyplývajících ze studie systému sídelní zeleně, u kterých míra podpory činí max. 95 %. V aktivitě 1.3.1.5 činí míra financování max. 100 %.
  • Ministerstvo životního prostředí ČR, Operační program Životní prostředí - www.opzp.cz
 •  
 • Odstraňování bariér v budovách DPS a v budovách městských a obecních úřadů - NOVÉ
  • více viz článek MAS
  • Odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů a v budovách domů s pečovatelskou službou náležících do komplexních řetězců bezbariérových tras v obcích a městech
   Podpora se poskytuje ve formě investiční nebo neinvestiční dotace na konkrétní akci, jejímž cílem je odstraňování bariér při vstupu do budov, uvnitř budov a bezbariérové úpravy WC a sociálních zařízení zejména pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace prostřednictvím stavebních prací a úprav a v omezeném rozsahu prostřednictvím pořizování a aplikace zdvižných a transportních technologií a systémů.
  • 13. 1. 2023 - 10. 3. 2023
  • Oprávnění žadatelé - Žadatel o dotaci je výhradně obec, jejíž záměry bezbariérových tras v podobě projektů byly schváleny Řídícím výborem Národního rozvojového programu mobility pro všechny.
  • Dotace - Výše dotace min. 100 tis. Kč. Podíl dotace 50 %. Akce může být spolufinancována z rozpočtu kraje.
  • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, program Podpora a rozvoj regionů. - www.mmr.cz
 •  
 • Pakt starostů pro klima a energii - NOVÉ
  • Dotace na podporu udržitelného rozvoje obcí a krajů, zlepšení kvality životního prostředí a kvality života obyvatel a přispění k dosažení klimaticko-energetických závazků prostřednictvím zapojení měst a obcí ČR do iniciativy Pakt starostů a primátorů pro klima a energii.
  • Podporované aktivity:
   a) zpracování Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima (Sustainable Energy and Climate Action Plan, SECAP), příp. jeho aktualizace;
   b) organizace Místních dnů pro klima a energii, jejichž účelem bude zvýšení veřejného povědomí o tématech, jako je energetická efektivita, využívání obnovitelných zdrojů energie, odolnost vůči změně klimatu a propojení energetiky a změny klimatu, včetně vazby těchto témat k problematice zlepšení kvality ovzduší (např. workshopy, výstavy, komentované prohlídky a dny otevřených dveří
   c) podpora jednoho pracovního místa pro pracovníka obce apod. (dle typu žadatele) na plný nebo částečný pracovní úvazek. Pracovník bude zajišťovat přípravu či aktualizaci akčního plánu a následnou realizaci opatření z něj vycházejících
  • 23. 1. 2023 - 5. 6. 2023
  • Oprávnění žadatelé - Obce a města, dobrovolné svazky obcí, místní akční skupiny
  • Dotace - Výše dotace 250 tis. – 2 mil. Kč. Podíl dotace u aktivit a) a b) 80 %, u aktivity c) 50 %.
  • Ministerstvo životního prostředí ČR, Národní program Životní prostředí - www.narodniprogramzp.cz
 •  
 • XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 •  
 • Regionální kultura
 •  
 • Jednotky SDH a ostatní služky IZS
 •  
 • Záchrana a obnova kulturních památek - NOVÉ
 •  
 • Podpora sociálního podnikání
 •  
 • Lokální monitoring ovzduší
  • 9. 12. 2022 - 9. 2. 2023
  • Státní fond životního prostředí ČR, výzva č. SGS?2 „Svalbard“ z Norských fondů - www.sfzp.cz
 •  
 • Základní školy (ITI)
 •  
 • Vozidla pro veřejnou dopravu (ITI)
 •  
 • Infrastruktura pro cyklistickou dopravu (ITI)
 •  
 • Muzea (ITI)
 •  
 • Sanace svahových nestabilit
  • 16. 11. 2022 - 31. 5. 2023
  • Dotace - Míra dotace max. 80 % z celkových způsobilých výdajů.
  • Ministerstvo životního prostředí ČR, Operační program Životní prostředí - www.opzp.cz
 •  
 • Nákup nízkoemisních vozidel pro sociální služby
  • 23. 11. 2022 - 28. 2. 2023
  • Dotace - Minimální výše dotace na projekt 250 tis. Kč bez DPH a maximální výše na projekt je 5,36 mil. Kč bez DPH. Maximální výše dotace na jedno elektrovozidlo: 1 072 000 Kč. Maximální výše dotace na jedno plug-in vozidlo: 800 000 Kč. Podíl dotace 100 %.
  • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Národní plán obnovy - www.mpsv.cz
 •  
 • Zpracování místní energetické koncepce
  • 1. 12. 2022 - 30. 5. 2023
  • Dotace - Výše a podíl dotace dle velikosti obce:
   • Obce a DSO do 5 000 obyvatel: 400 tis. Kč. Maximální výše způsobilých výdajů 90 %
   • Obce a DSO do 10 000 obyvatel: 450 tis. Kč. Maximální výše způsobilých výdajů 80 %
   • Obce a DSO nad 10 000 obyvatel: 500 tis. Kč. Maximální výše způsobilých výdajů 70 %
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, program EFEKT - www.mpo-efekt.cz
 •  
 • Bezpečnost chodců a cyklistů
 •  
 • Odkup a scelování infrastruktury vodovodů a kanalizací
  • 2. 1. 2023 - 30. 9. 2025
  • Dotace - ve výši 30 % z nejnižší ceny vzešlé z porovnání cen: znalecký posudek (zajistí žadatel) ceny pořizovaného infrastrukturního majetku, pořizovací (aktualizovaná) cena objektů, sjednaná cena dle kupní smlouvy (tržní cena).
  • Ministerstvo zemědělství ČR - www.eagri.cz
 •  
 • eGovernment
 •  
 • Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání
  • 6. 10. 2022 - 29. 9. 2023.
  • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Operační program Zaměstnanost plus - www.esfcr.cz
 •  
 • Infrastruktura pro cyklistickou dopravu
 •  
 • Muzea
 •  
 • Vozidla pro veřejnou dopravu
 •  
 • Transformace pobytových sociálních služeb
  • 25. 10. 2022 - 10. 2. 2025
  • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Operační program Zaměstnanost plus - www.esfcr.cz
 •  
 • Sociální služby (ITI)
 •  
 • Infrastruktura pro nemotorovou dopravu
 •  
 • Energetická konzultační a informační střediska
  • 20. 10. 2022 - 6. 10. 2023
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, program EFEKT - www.mpo-efekt.cz
 •  
 • Základní školy
 •  
 • Sociální bydlení
 •  
 • Sociální služby
 •  
 • Rozvoj knihoven
 •  
 • Rekultivace starých skládek
  • 7. září 2022 - 18. listopadu 2023
  • Ministerstvo životního prostředí ČR, Operační program Životní prostředí - www.opzp.cz
 • .
 • Srážkové vody a opatření proti povodním
  • 14. září 2022 – 31. října 2023
  • Ministerstvo životního prostředí ČR, Operační program Životní prostředí - www.opzp.cz
 •  
 • Mateřské školy
 •  
 • Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře
  • 24. 8. 2022 - 31. 5. 2023
  • Ministerstvo životního prostředí, Operační program Životní prostředí - www.opzp.cz
 •  
 • Obnovitelné zdroje energie ve veřejných budovách
  • 24. 8. 2022 - 31. 5. 2023
  • Ministerstvo životního prostředí, Operační program Životní prostředí - www.opzp.cz
 •  
 • Veřejné budovy v pasivním standardu
  • 24. 8. 2022 - 31. 5. 2023.
  • Ministerstvo životního prostředí, Operační program Životní prostředí - www.opzp.cz
 •  
 • Stacionární zdroje znečišťování ovzduší
  • 17. 8. 2022 - 31. 7. 2023
  • Ministerstvo životního prostředí, Operační program Životní prostředí - www.opzp.cz
 •  
 • Systémy pro posuzování znečištění ovzduší
  • 17. 8. 2022 - 31. 7. 2023
  • Ministerstvo životního prostředí, Operační program Životní prostředí - www.opzp.cz
 •  
 • Udržitelné nakládání s odpady
  • 7. 9. 2022 - 31. 12. 2023
  • Ministerstvo životního prostředí, Operační program Životní prostředí - www.opzp.cz
 •  
 • Vodovodní přivaděče, vodovodní řady
  • 15. 8. 2022 - 28. 2. 2023.
  • Ministerstvo životního prostředí, Operační program Životní prostředí - www.opzp.cz
 •  
 • Čistírny odpadních vod a kanalizace
  • 15. 8. 2022 - 28. 2. 2023.
  • Ministerstvo životního prostředí, Operační program Životní prostředí - www.opzp.cz
 •  
 • Podpora služeb pro ohrožené děti, rodiny a mladé dospělé
  • 24. 8. 2022 - 8. 12. 2023
  • Ministerstvo práce a sociálních věcí, Operační program Zaměstnanost plus - www.esfcr.cz
 •  
 • Sociální začleňování ve vyloučených lokalitách
  • 29. 8. 2022 - 8. 12. 2023
  • Ministerstvo práce a sociálních věcí, Operační program Zaměstnanost plus - www.esfcr.cz
 •  
 • Podpora sociálního bydlení
  • 30. 6. 2022 - 30. 5. 2023
  • Ministerstvo práce a sociálních věcí, Operační program Zaměstnanost plus - www.esfcr.cz
 •  
 • Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití
  • 30. 6. 2022 - 30. 5. 2023
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu - www.mpo.cz
 •  
 • Ekomobilita pro obce
  • 6. 6. 2022 - 15. 12. 2023.
  • Ministerstvo životního prostředí, národní program životního prostředí - www.narodniprogramzp.cz
 •  
 • Výstavba pro obce
  • Průběžná do vyčerpání alokace.
  • Státní fond podpory investic - www.sfpi.cz
 •  
 • Modernizace distribuce tepla v systémech dálkového vytápění
  • 5. 5. 2022 - 5. 5. 2023
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Národní plán obnovy - www.mpo.cz
 •  
 • Rekonstrukce veřejného osvětlení
  • 5. 5. 2022 - 30. 6. 2023
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, program EFEKT - www.mpo-efekt.cz
 •  
 • Domovní čistírny odpadních vod
  • 1. 11. 2021 - 31. 12. 2023.
  • Oprávněný žadatel - Obce.
  • Národní program Životní prostředí - www.narodniprogramzp.cz
 •  
 • Zdroje pitné vody
 •  
 • Úspory energie a obnovitelné zdroje v bytových domech
  • 12. 10. 2021 - 30. 6. 2025, nejpozději však do vyčerpání alokace.
  • Státní fond životního prostředí, Nová zelená úsporám - novazelenausporam.cz
 •  
 • Výsadba stromů
  • 2. 8. 2021 - 30. 12. 2023.
  • Státní fond životního prostředí ČR, Národní program ŽP - www.narodniprogramzp.cz
 •  
 • Protipovodňová prevence
  • Průběžně do 31. 12. 2023.
  • Ministerstvo zemědělství, Dotace ve vodním hospodářství - www.eagri.cz

 

Připravované výzvy - MĚSTA A OBCE:

 •  
 • Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití
  • Cílem programu je poskytnout podporu městům, obcím a krajům na odstranění brownfieldů a umožnit následné využití těchto nemovitostí převážně pro podnikání. Projekty mohou být doplňkově využity rovněž pro nepodnikatelské účely včetně výstavby obecních bytů.
  • Obsahem projektu je revitalizace brownfieldů - renovace budov pro dosažení energetických úspor, demolice a výstavba energeticky úsporných budov
  • Není možná jen demolice nebo demolice a vybudování infrastruktury. Za způsobilé výdaje (uznatelné náklady) jsou považovány investiční a neinvestiční (demolice, opravy) výdaje přímo související s přípravou a realizací projektu. Liší se podle typu projektu (renovace/demolice a nová výstavba). U projektu renovace budou za způsobilé výdaje považovány aktivity, které z 90 % souvisí s energetickými úsporami. U projektu typu demolice a výstavba nových budov mohou být mezi způsobilé zařazeny veškeré náklady související se stavbou.
  • Plánovaná výzva; od 21. 3. 2022 podávání předběžných žádostí. Konec výzvy při výrazném přečerpání alokace, nejpozději však 31. 12. 2023.
  • Oprávněný žadatel - Města, městské části, obce a kraje.
  • Bude upřesněno ve výzvě (výše dotace)
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - www.mpo.cz

 

Aktuálně vyhlášené - Firmy, OSVČ:

 •  
 • Záruční program COVID SPORT pro podnikatele působící v oblasti sportu (ČMZRB)
  • 1. 2. 2021 - do vyčerpání alokace.
  • Oprávnění žadatelé - Malé a střední podniky působící v oblasti sportu.
  • Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) - www.cmzrb.cz

 

Připravované výzvy:

 • Předběžný harmonogram výzev Integrovaného regionálního operačního programu na rok 2022 / 2023
 •  
 • Předběžný harmonogram výzev operační program Životní prostředí na rok 2023 (vybrané relevantní výzvy)
  • Snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury v kombinaci s: Zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov, Zvýšení adaptability veřejných budov na změnu klimatu, Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy
   • výzva od 04/2023 do 03/2024, žadatelé bez omezení
  • Podpora přírodě blízkých opatření v krajině a sídlech
   • výzva od 01/2023 do 09/2023, žadatelé bez omezení
  • Realizace opatření ke zpomalení odtoku, pro vsak, retenci a akumulaci srážkové vody vč. jejího dalšího využití; realizace zelených střech; opatření na využití šedé vody; opatření pro řízenou dotaci podzemních vod
   • výzva od 02/203 do 10/2023, žadatelé bez omezení

 

 Informace za MAS Vladař o.p.s. pro Vás připravila: Nipauerová Andrea - manažer IROP

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 7.2.2023