Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Podporované aktivity skrz CLLD v OP 2014-2020 / Integrovaný regionální operační program (IROP) 2014+ /

7.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení připravenosti k řešení a řizení rizik a katastrof I. (IROP2)

Ke stažení:

Stáhnout vše

IDENTIFIKACE VÝZVY

Finanční alokace výzvy

minimální výše CZV na projekt: 100 000,00 Kč

maximální výše CZV na projekt: 2 000 000,00 Kč

Operační program

Integrovaný regionální operační program

Specifický cíl IROP

4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

Číslo výzvy ŘO IROP

69. výzva IROP - INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1

Číslo výzvy MAS

7.

Opatření integrované strategie

IROP 2 - Zvýšení připravenosti k řešení a řázení rizik a katastrof

Podopatření integrované strategie  
Druh výzvy

Kolová

 

TERMÍNY

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS

19.3.19 10:00

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+

19.3.19 10:00

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+

N/R

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+

20.5.19 10:00

 

Příjem žádostí prostřednictvím: https://mseu.mssf.cz/

ZACÍLENÍ PODPORY

Typy podporovaných projektů

Podporované aktivity dle strategie SCLLD MAS Vladař:

Aktivita Technika pro integrovaný záchranný systém
Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro:
- odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz;
- výkon činností spojených s orkány a větrnými smrštěmi;
- výkon činností spojených s extrémním suchem;
- výkon činností v souvislosti s únikem nebezpečných látek.

Aktivita Stanice integrovaného záchranného systému
Stavby, stavební úpravy, úprava vnějších prostor a pořízení vybavení stanice základní složky IZS za účelem zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události tak, aby
mohly plnit své úkoly v podmínkách mimořádné události a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd složek IZS k mimořádné události.

Území realizace 

Území MAS Vladař vymezené ve schválené SCLLD. Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí území MAS jsou vždy nezpůsobilé. Exponované území vymezené seznamem obcí s rozšířenou působností (viz příloha č. 5 dokumentu Specifických pravidel).

Oprávnění žadatelé

 - Ministerstvo vnitra - generální ředitesltví HZS ČR

 - hasičské záchranné sbory krajů

 - záchranný útvar HZS ČR

 - obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně) - jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III) podle přílohy zákona o požární ochraně)

 - Ministerstvo vnitra - Policejní prezidium ČR

 - krajská ředitelství Policie ČR

 - kraje (kromě hl. města Prahy) jako zřizovatelé zdravotnické záchranné služby krajů

 - státní organizace, které zajišťují jednotku HZS podniku s územní působností

Cílová skupina

Obyvatelé ČR, orgány krizového řízní obcí a krajů a organizačních složek státu, složky integrovaného záchranného systému.

 

DŮLEŽITÉ: Osnovu Studie proveditelnosti u aktivity "Technika pro integrovaný záchranný systém""Stanice integrovaného záchranného systému" je nutné převzít dle upravené verze MAS Vladař, která je dostupná ke stažení zde, v uvedených přílohách této výzvy. Jsou zde zapracované požadavky za MAS Vladař, které budou také hodnoceny v rámci formálního hodnocení a přijatelnosti projektu, dále jen "FNaP". Pokud žadatel nepřevezme upravenou verzi osnovy studie proveditelnosti u obou aktivit, vystavuje se riziku k nesplnění daného kritéria při hodnocení "FNaP", více viz. přílohy Kontrolní listy "FNaP" výše uvedených aktivit.

 

Webové odkazy na dokumenty výzvy č. 69:

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce

Postup podání žádosti o podporu v systému MS2014+ naleznete v přílohách dokumentu "Specifická pravidla pro žadatele a příjemce", příloha č.1, pod názvem: P1_Postup pro podání žádosti o podporu v MS2014 revize

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

 

Konzultační hodiny pro IROP - vyhlášené výzvy - v kanceláři MAS Vladař, Podbořany:

PO  8.30 – 13.00 hodin

ÚT  8.30 – 13.00 hodin

Pro efektivní zajištění a přípravu na pracovní setkání, si sjednejte konzultaci dopředu: na tel.: +420 724 168 451 nebo e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz

Termín schůzky je možné sjednat i mimo konzultační hodiny, ale pouze po předešlé domluvě: na tel: +420 724 168 451 nebo e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz

Aktuality k tématu 7.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení připravenosti k řešení a řizení rizik a katastrof I. (IROP2):

Stránky v této kategorii: 7. výzva IROP 2 - administrativní kroky, Avízo: 7.výzva MAS Vladař-IROP

© MAS Vladař 2016