Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Podporované aktivity skrz CLLD v OP 2014-2020 / Integrovaný regionální operační program (IROP) 2014+ /

Avízo: 16.výzva MAS Vladař-IROP

Aktualizace informací ke dni 23. 3. 2021

Dne 18. 3. 2021 se konalo jednání Rozhodovací komise MAS Vladař, kdy bylo odsouhlaseno navýšení původní alokace výzvy na částku celkem 3.400.000,00 Kč (uvedená částka je ve výši 95%, bez 5% spoluúčasti žadatele).

 

MAS Vladař plánuje vyhlásit v období duben až květen 2021 tuto výzvu:

VÝZVA č.16. IROP 1 - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

aktivita: Bezpečnost dopravy

Cílem opatření je zvyšování bezpečnosti všech účastníků silničního provozu. Pro chodce – budování bezbariérových chodníků, přechodů, radarových semaforů a dalších bezpečnostních prvků, které na zdejších komunikacích chybí nebo neodpovídají dopravním předpisům.

Výzva bude zaměřena na:

1) Bezpečnost dopravy

  • rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení. (Pozn. Žadatel ve studii proveditelnosti popíše soulad s hlavní podporovanou aktivitou, jejímž cílem je zvýšit bezpečnost dopravy, především pěší, v trase dopravně zatížené komunikace.)
  • rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy,
  • rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, železniční a tramvajovou dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší,
  • realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy (bezpečnostní opatření realizovaná na silnici, místní komunikaci nebo dráze, veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů),
  • je možná realizace zmírňujících a kompenzačních opatření pro minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí (např. výsadba doprovodné zeleně), vždy při současné rekonstrukci, modernizaci nebo výstavbě chodníků, bezbariérových komunikací, podchodů nebo lávek nebo prvků zvyšujících bezpečnost dopravy

 

Termín vyhlášení výzvy: duben až květen 2021 (zatím se vyhlášení výzvy směřuje spíše na měsíc duben 2021)

Termín ukončení výzvy: květen až červenec 2021 (s vazbou na termín vyhlášení, délka příjmu žádostí o podporu bude minimálně 1 měsíc od termínu vyhlášení a otevření výzvy pro příjem žádostí o podporu)

 

Pro žadatele v rámci vyhlášení výzev budeme též pořádat seminář. Přesný termín a místo konání bude za včasu uvedeno na našich webových stránkách.

 

potřebné odkazy:

Výzva č.53 / IROP / integrované projekty CLLD - Udržitelná doprava: https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-53-udrzitelna-doprava-integrovane-projekty

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce: https://irop.mmr.cz/getmedia/0dd9323c-706e-4fef-b70c-e4a404d460d3/Specificka-pravidla_SC1-2_CLLD_53_v-1-4.pdf.aspx?ext=.pdf

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce: https://irop.mmr.cz/getmedia/14a42545-b286-467f-aea2-454db3f4e429/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-14_final.pdf.aspx?ext=.pdf

 

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Za MAS Vladař, Andrea Nipauerová - manažer CLLD / IROP -  andrea.nipauerova@vladar.cz

(Konzultační hodiny v rámci výzev IROP: PO, ÚT, v čase od 8.30 - 13.00 hod., v kanceláři MAS Vladař) - !!! V současné době, kdy je omezen pohyb osob v důsledků boje s pandemií COVID 19, je NUTNÉ si schůzku domluvit vždy s předstihem, buď telefonicky nebo mailem a to pouze s manažerkou CLLD / IROP, p. Nipauerovou (viz výše uvedený kontakt) !!!

Aktuality k tématu Avízo: 16.výzva MAS Vladař-IROP:

© MAS Vladař 2016