Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Krajské programy podpory SCLLD MAS Vladař / Grantový program na území KARLOVARSKÉHO KRAJE /

Výzva MAS Vladař z programu Podpora komunitního života na venkově na území Karlovarského kraje 2023 (KK/2023/01)

Ke stažení:

Stáhnout vše

Podporovaná témata: veřejně prospěšné projekty zaměřené na kulturní, společenské, sportovní a vzdělávací aktivity dětí, mládeže a dospělých ve prospěch obyvatel obcí na území MAS Vladař v Karlovarském kraji

Uznatelné náklady od 1.1.2023 do 20.12.2023

1. CÍL - Cílem programu je podpořit komunitní život na území MAS Vladař o.p.s. v Karlovarském kraji.

 • Podpořeny budou veřejně prospěšné projekty zaměřené na kulturní, společenské, sportovní a vzdělávací aktivity dětí, mládeže a dospělých ve prospěch obyvatel obcí na území MAS Vladař v Karlovarském kraji.
 • Dále budou podpořeny akce zaměřené na obnovu a údržbu občanské vybavenosti, veřejného prostoru na území MAS Vladař v Karlovarském kraji, naplňující cíl programu.
 • Lze podpořit nákup služeb, vybavení, zařízení apod. Způsobilé výdaje musí být použity na realizaci projektu s širším dopadem, který podporuje komunitní život na venkově.

2. CÍLOVÁ SKUPINA

 • Obyvatelé území MAS Vladař v Karlovarském kraji

3. ČASOVÉ VYMEZENÍ VÝZVY

 • Vyhlášení příjmu žádostí o dotaci od - 13. 6. 2023
 • Ukončení příjmu žádostí o dotaci do - 31. 7. 2023
 • Projednání projektů ve výběrové komisi - srpen 2023
 • Projednání projektů v rozhodovací komisi - srpen 2023
 • Realizace projektů min. v období od - 1.1.2023
 • Realizace projektů max. v období do - 20.12.2023
 • Předložení závěrečné zprávy o realizaci projektu do max. do - 23. 12. 2023

4. FINANČNÍ NASTAVENÍ

 • Celková finanční alokace na výzvu - 500.000,- Kč
 • Dotace: 80% celkových způsobilých výdajů projektu
 • Minimální výše podpory na projekt 5.000,00 Kč
 • Maximální výše podpory na projekt 50.000,- Kč
 • Forma dotace: Ex post
 • Dotace nenaplňuje znaky veřejné podpory ve smyslu čl. 107, odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie.

5. ZPŮSOBILOST VÝDAJŮ

Výdaje jsou považovány za způsobilé, pokud splňují následující podmínky:

 • Projekt musí být v souladu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vladař o.p.s. pro období 2021 – 2027.
 • Projekt musí být v souladu s Programem rozvoje Karlovarského kraje 2021 - 2027.
 • Jedná se pouze o výdaj vynaložený na realizaci veřejně prospěšného projektu.
 • Výdaj musí vyhovovat zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti.
 • Výdaj vznikl v přímé souvislosti s realizací projektu, resp. od 1. 1. 2023, a byl uhrazen do konce realizace projektu, resp. maximálně do 20. 12. 2023.
 • Výdaj musí být zachycen v účetnictví, na účetních dokladech, tzn. je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými účetními doklady.
 • V rámci projektu bude prezentován Karlovarský kraj a MAS Vladař.

Například:

 • Služby spojené s realizací projektu, autorské poplatky, smlouvy o dílo.
 • Materiál, ochranné pomůcky (vše co bude spotřebováno v rámci projektu)
 • Drobné vybavení (zůstává majetkem příjemce i po skončení projektu)
 • Občerstvení do 20 % včetně, příspěvku celkových způsobilých nákladů projektu
 • Odměny pro účastníky do 20 % včetně, celkových způsobilých nákladů projektu

6. NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

 • Pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku
 • Pořízení dlouhodobého nemovitého i movitého majetku
 • Pořízení drobného majetku nad 50 % celkových způsobilých nákladů projektu
 • Úroky, penále, pokuty a jiné sankce
 • Náklady na občerstvení převyšující 20 % celkových způsobilých nákladů projektu
 • Odměny pro účastníky akcí převyšující 20 % celkových způsobilých nákladů projektu
 • Nájemné s následnou koupí (leasing)
 • Cestovné, mzdy včetně odvodů

Nelze podporovat projekty, které budou/byly v roce 2023 podporovány z jiných dotačních titulů Karlovarského kraje. Nelze podporovat udržování již dříve realizovaných projektů.

7. OPRÁVNĚNÝ ŽADATEL

 • Obecně prospěšná společnost, podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech ve znění pozdějších předpisů
 • Spolek, podle § 214 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů
 • Ústav, podle § 402 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů
 • Obec
 • Příspěvková organizace zřízená obcí nebo Karlovarským krajem

Všechny subjekty musí prokazatelně sídlit nebo působit na území MAS Vladař v
Karlovarském kraji!

8. MONITOROVACÍ INDIKÁTOR

 • Počet podpořených akcí

9. ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI

 • Žadatel předkládá žádost o dotaci kompletní včetně příloh na předepsaném formuláři.
  • a) Doporučeně poštou s dodejkou na adresu: MAS Vladař o.p.s., Masarykovo náměstí 22, 44101 Podbořany obálka označena názvem výzvy a identifikací žadatele
  • b) Osobně na adresu: MAS Vladař o.p.s., Masarykovo náměstí 22, 44101 Podbořany obálka označena názvem výzvy a identifikací žadatele
  • c) Prostřednictvím datové schránky na adresu: bifdk2j (pozn: MAS není OVM, odeslání na tuto adresu je zpoplatněno dle sazebníku DS)
 • Žádosti o dotaci, předložené jiným než výše uvedeným způsobem, nebudou akceptovány.
 • Žádosti o dotaci, předložené po termínu, nebudou akceptovány.

10. PŘÍLOHY ŽÁDOSTI O DOTACI

 • 1. Položkový rozpočet projektu
 • 2. Je-li relevantní ve vztahu k realizaci projektu: fotodokumentace před realizací projektu, prokázání majetkového vztahu k dané věci, či plná moc apod.
 • 3. Doklad o právní subjektivitě (liší-li se od veřejně dostupných informací na justice.cz)
 • 4. Doklad o ustanovení statutárního zástupce (liší-li se od veřejně dostupných informací na justice.cz)

 

11. KONTAKTY
Adresa kanceláře: MAS Vladař o.p.s., Masarykovo náměstí 22, 44101 Podbořany
Web stránky: www.vladar.cz

Kontaktní osoby:
Ing. Josef Ryšavý
Telefonní kontakt: (+420) 608 025 123

Mgr. Nikola Kassl
Telefonní kontakt (+420) 731 273 474

Aktuality k tématu Výzva MAS Vladař z programu Podpora komunitního života na venkově na území Karlovarského kraje 2023 (KK/2023/01):

© MAS Vladař 2016