Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Aktuality: Aktuality z území MAS Vladař

Přehled nástrojů podpory pro obce a podniky - prosinec 2022

ZPRAVODAJ Ústeckého kraje prosinec 2022 - přehled aktuálně vyhlášených výzev a nově připravovaných výzev pro rok 2023.

Vážení.

V níže uvedeném přehledu jsou uvedeny základní informace o jednotlivých výzvách, které jsou zaměřeny pro města, obce a podniky. Bližší specifikace, podmínky, kontakty naleznete především na jednotlivých webových odkazech, uvedených vždy v posledním řádku u jednotlivých výzev (poskytovatel / program).

Aktuálně vyhlášené výzvy - MĚSTA A OBCE:

 • Prevence rizikového chování ve školách - NOVÉ
  • Prevence rizikového chování dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních v Ústeckém kraji.
  • 16. 1. 2023 - 31. 1. 2023
  • Oprávnění žadatelé - Školy a školská zařízení v Ústeckém kraji, které nezřizuje Ústecký kraj.
  • Dotace - 10 - 50 tisíc Kč. Podíl dotace až 100%..
  • Ústecký kraj - www.kr-ustecky.cz
 •  
 • Regionální kultura - NOVÉ
  • Pořádání kulturních a společenských akcí na území Ústeckého kraje, jako jsou kulturní a vzdělávací programy, výstavy, koncerty a soutěže v uměleckých oborech (např. divadlo, tanec, hudba, výtvarná výchova, fotografie, film, workshopy apod.) mající regionální, nadregionální a mezinárodní charakter. Vhodným zaměřením jsou hudební, taneční, filmové, literární festivaly a přehlídky, mezinárodní festivaly, postupové přehlídky a soutěže, výstavy výtvarných prací, divadelní projekty, sochařská sympozia a plenéry, publikační činnost (památky, kulturní akce, výročí obcí, spolků) apod.
  • 13. 1. 2023 - 6. 2. 2023
  • Oprávnění žadatelé - Obce; právnické nebo fyzické osoby působící na území Ústeckého kraje, které jsou přímo odpovědné za přípravu a realizaci projektu a nepůsobí jako prostředník.
  • Dotace - 50-400 tis. Kč. Podíl dotace až 70 %
  • Ústecký kraj - www.kr-ustecky.cz
 •  
 • Jednotky SDH a ostatní služky IZS - NOVÉ
  • Dotace na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS.
  • 1. 2. 2023 - 24. 2. 2023
  • Oprávnění žadatelé - Obce, které jsou zřizovateli SDH / obecní (městské) policie; spolky a veřejně prospěšné organizace působící na poli požární ochrany a ochrany obyvatelstva.
  • Dotace - Liší se dle typu projektu. Minimální spoluúčast žadatele je 10 %.
  • Ústecký kraj - www.kr-ustecky.cz
 •  
 • Záchrana a obnova kulturních památek - NOVÉ
  • Zachování a obnova kulturně-historického charakteru a výpovědní hodnoty nemovitého a movitého kulturního dědictví nacházejícího se na území Ústeckého kraje. Jedná se o památky uvedené v seznamu ohrožených nemovitých památek, národní kulturní památky, památky s mezinárodním statusem (UNESCO), dále ohrožené hodnotné architektonické a historické kulturní památky (havarijní stavy objektů: statické a celkové zajištění objektů, oprava krovů a střech), statní movité i nemovité kulturní památky (např. obnova hradů, zámků, církevních staveb, lidové architektury, hodnotné městské architektury, historické zeleně, technických památek, restaurování plastik a vybavení interiérů a dalších objektů prohlášených za kulturní památku).
  • 13. 1. 2023 - 6. 2. 2023
  • Oprávnění žadatelé - Obce; právnické nebo fyzické osoby působící na území Ústeckého kraje, které jsou přímo odpovědné za přípravu a realizaci projektu a nepůsobí jako prostředník.
  • Dotace - 50 tis. – 3 mil. Kč. Podíl dotace až 70 %
  • Ústecký kraj - www.kr-ustecky.cz
 •  
 • Podpora sociálního podnikání - NOVÉ
  • Dotace na podporu sociální ekonomiky na území Ústeckého kraje. Program má za cíl podporovat stávající sociální podniky v růstu jejich celospolečenského dopadu a dále subjekty směřující k oboru sociálního podnikání a budování plnohodnotných sociálních podniků.
  • 1. 2. 2023 - 13. 2. 2023
  • Oprávnění žadatelé - Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, družstva (družstvo, sociální družstvo, evropská družstevní společnost), obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní právnické osoby, spolky.
  • Dotace - 10-150 tis. Kč. Podíl dotace až 100 %
  • Ústecký kraj - www.kr-ustecky.cz
 •  
 • Lokální monitoring ovzduší - NOVÉ
  • Zajištění lokálního měření kvality ovzduší s důrazem na problematiku vytápění domácností. Pořízení a instalace senzorů kvality ovzduší za účelem provádění lokálního monitoringu s důrazem na problematiku vytápění domácností (tzv. lokálních topenišť), přičemž provádění senzorového měření kvality ovzduší musí být současně ověřeno referenčním měřením.
  • 9. 12. 2022 - 9. 2. 2023
  • Oprávnění žadatelé - Veškeré subjekty a organizace, veřejné nebo soukromé, komerční nebo nekomerční a nevládní neziskové, založené jako právnické osoby v České republice (tj. všechny české právnické osoby).
  • Dotace - 10-100 tis. eur (250 000 - 2 500 000 Kč). Podíl dotace až 90 %
  • Státní fond životního prostředí ČR, výzva č. SGS?2 „Svalbard“ z Norských fondů - www.sfzp.cz
 •  
 • Základní školy (ITI) - NOVÉ
  • Zlepšování rovného přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení pomocí rozvoje přístupné infrastruktury, mimo jiné posilováním odolnosti pro distanční a online vzdělávání a odbornou přípravu.
  • 1. 11. 2022 - 22. 3. 2023
  • Oprávnění žadatelé - Školské právnické osoby, obce, dobrovolné svazky obcí, kraje, organizace zřizované nebo zakládané obcemi/kraji; NNO, které minimálně 2 roky bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě působí v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb, církve, církevní organizace, OSS, PO OSS, ostatní právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení.
  • Dotace - až 90 % (85 % EU + 5 % státní rozpočet)
  • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Integrovaný regionální operační program - www.irop.cz nebo www.vladar.cz
  • 37. výzva IROP - Základní školy (ITI) - SC 4.1 (ITI)
 •  
 • Vozidla pro veřejnou dopravu (ITI) - NOVÉ
  • Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu. Nákup silničních bezemisních vozidel, drážních vozidel, nízkoemisních vozidel k poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících
  • 12. 12. 2022 - 31. 12. 2027
  • Oprávnění žadatelé - Kraje, obce, dopravci na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.
  • Dotace - Celkové způsobilé výdaje 5-300 mil. Kč. Podíl dotace až 85 %
  • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Integrovaný regionální operační program - www.irop.cz nebo www.vladar.cz
  • 39. výzva IROP - Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu - SC 6.1 (ITI)
 •  
 • Infrastruktura pro cyklistickou dopravu (ITI) - NOVÉ
  • Infrastruktura pro cyklistickou dopravu
   • výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, včetně doprovodné infrastruktury;
   • výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty na hlavních trasách cyklistické dopravy v ČR, včetně doprovodné infrastruktury;
   • doprovodná cyklistické infrastruktury při vyhrazených komunikacích pro cyklisty
  • 8. 12. 2022 - 31. 12. 2027
  • Oprávnění žadatelé - Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí
  • Dotace - Celkové způsobilé výdaje 3-50 mil. Kč. Podíl dotace 85 %
  • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Integrovaný regionální operační program - www.irop.cz nebo www.vladar.cz
  • 66. výzva IROP - Infrastruktura pro cyklistickou dopravu - SC 6.1 (ITI)
 •  
 • Muzea (ITI) - NOVÉ
  • Posilování úlohy kultury a udržitelného cestovního ruchu v hospodářském rozvoji, sociálním začleňování a sociálních inovacích a její dílčí aktivity. Revitalizace, odborná infrastruktura a vybavení pro činnost muzeí.
  • 6. 12. 2022 - 31. 12. 2027
  • Oprávnění žadatelé - Kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek, stát.
  • Dotace - až 85 %.
  • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Integrovaný regionální operační program - www.irop.cz nebo www.vladar.cz
  • 50. výzva IROP - Muzea - SC 4.4 (ITI)
 •  
 • XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 •  
 • Sanace svahových nestabilit
  • 16. 11. 2022 - 31. 5. 2023
  • Dotace - Míra dotace max. 80 % z celkových způsobilých výdajů.
  • Ministerstvo životního prostředí ČR, Operační program Životní prostředí - www.opzp.cz
 •  
 • Nákup nízkoemisních vozidel pro sociální služby
  • 23. 11. 2022 - 28. 2. 2023
  • Dotace - Minimální výše dotace na projekt 250 tis. Kč bez DPH a maximální výše na projekt je 5,36 mil. Kč bez DPH. Maximální výše dotace na jedno elektrovozidlo: 1 072 000 Kč. Maximální výše dotace na jedno plug-in vozidlo: 800 000 Kč. Podíl dotace 100 %.
  • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Národní plán obnovy - www.mpsv.cz
 •  
 • Zpracování místní energetické koncepce
  • 1. 12. 2022 - 30. 5. 2023
  • Dotace - Výše a podíl dotace dle velikosti obce:
   • Obce a DSO do 5 000 obyvatel: 400 tis. Kč. Maximální výše způsobilých výdajů 90 %
   • Obce a DSO do 10 000 obyvatel: 450 tis. Kč. Maximální výše způsobilých výdajů 80 %
   • Obce a DSO nad 10 000 obyvatel: 500 tis. Kč. Maximální výše způsobilých výdajů 70 %
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, program EFEKT - www.mpo-efekt.cz
 •  
 • Bezpečnost chodců a cyklistů
 •  
 • Odkup a scelování infrastruktury vodovodů a kanalizací
  • 2. 1. 2023 - 30. 9. 2025
  • Dotace - ve výši 30 % z nejnižší ceny vzešlé z porovnání cen: znalecký posudek (zajistí žadatel) ceny pořizovaného infrastrukturního majetku, pořizovací (aktualizovaná) cena objektů, sjednaná cena dle kupní smlouvy (tržní cena).
  • Ministerstvo zemědělství ČR - www.eagri.cz
 •  
 • eGovernment
 •  
 • Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání
  • 6. 10. 2022 - 29. 9. 2023.
  • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Operační program Zaměstnanost plus - www.esfcr.cz
 •  
 • Infrastruktura pro cyklistickou dopravu
 •  
 • Muzea
 •  
 • Vozidla pro veřejnou dopravu
 •  
 • Transformace pobytových sociálních služeb
  • 25. 10. 2022 - 10. 2. 2025
  • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Operační program Zaměstnanost plus - www.esfcr.cz
 •  
 • Sociální služby (ITI)
 •  
 • Infrastruktura pro nemotorovou dopravu
 •  
 • Energetická konzultační a informační střediska
  • 20. 10. 2022 - 6. 10. 2023
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, program EFEKT - www.mpo-efekt.cz
 •  
 • Základní školy
 •  
 • Sociální bydlení
 •  
 • Sociální služby
 •  
 • Rozvoj knihoven
 •  
 • Rekultivace starých skládek
  • 7. září 2022 - 18. listopadu 2023
  • Ministerstvo životního prostředí ČR, Operační program Životní prostředí - www.opzp.cz
 • .
 • Srážkové vody a opatření proti povodním
  • 14. září 2022 – 31. října 2023
  • Ministerstvo životního prostředí ČR, Operační program Životní prostředí - www.opzp.cz
 •  
 • Sanace lokalit s ekologickou záteží
  • 7. září 2022 - 18. ledna 2023
  • Ministerstvo životního prostředí ČR, Operační program Životní prostředí - www.opzp.cz
 •  
 • Mateřské školy
 •  
 • Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře
  • 24. 8. 2022 - 31. 5. 2023
  • Ministerstvo životního prostředí, Operační program Životní prostředí - www.opzp.cz
 •  
 • Obnovitelné zdroje energie ve veřejných budovách
  • 24. 8. 2022 - 31. 5. 2023
  • Ministerstvo životního prostředí, Operační program Životní prostředí - www.opzp.cz
 •  
 • Veřejné budovy v pasivním standardu
  • 24. 8. 2022 - 31. 5. 2023.
  • Ministerstvo životního prostředí, Operační program Životní prostředí - www.opzp.cz
 •  
 • Stacionární zdroje znečišťování ovzduší
  • 17. 8. 2022 - 31. 7. 2023
  • Ministerstvo životního prostředí, Operační program Životní prostředí - www.opzp.cz
 •  
 • Systémy pro posuzování znečištění ovzduší
  • 17. 8. 2022 - 31. 7. 2023
  • Ministerstvo životního prostředí, Operační program Životní prostředí - www.opzp.cz
 •  
 • Udržitelné nakládání s odpady
  • 7. 9. 2022 - 31. 12. 2023
  • Ministerstvo životního prostředí, Operační program Životní prostředí - www.opzp.cz
 •  
 • Vodovodní přivaděče, vodovodní řady
  • 15. 8. 2022 - 28. 2. 2023.
  • Ministerstvo životního prostředí, Operační program Životní prostředí - www.opzp.cz
 •  
 • Čistírny odpadních vod a kanalizace
  • 15. 8. 2022 - 28. 2. 2023.
  • Ministerstvo životního prostředí, Operační program Životní prostředí - www.opzp.cz
 •  
 • Podpora služeb pro ohrožené děti, rodiny a mladé dospělé
  • 24. 8. 2022 - 8. 12. 2023
  • Ministerstvo práce a sociálních věcí, Operační program Zaměstnanost plus - www.esfcr.cz
 •  
 • Sociální začleňování ve vyloučených lokalitách
  • 29. 8. 2022 - 8. 12. 2023
  • Ministerstvo práce a sociálních věcí, Operační program Zaměstnanost plus - www.esfcr.cz
 •  
 • Knihovny
 •  
 • Podpora sociálního bydlení
  • 30. 6. 2022 - 30. 5. 2023
  • Ministerstvo práce a sociálních věcí, Operační program Zaměstnanost plus - www.esfcr.cz
 •  
 • Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití
  • 30. 6. 2022 - 30. 5. 2023
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu - www.mpo.cz
 •  
 • Ekomobilita pro obce
  • 6. 6. 2022 - 15. 12. 2023.
  • Ministerstvo životního prostředí, národní program životního prostředí - www.narodniprogramzp.cz
 •  
 • Výstavba pro obce
  • Průběžná do vyčerpání alokace.
  • Státní fond podpory investic - www.sfpi.cz
 •  
 • Modernizace distribuce tepla v systémech dálkového vytápění
  • 5. 5. 2022 - 5. 5. 2023
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Národní plán obnovy - www.mpo.cz
 •  
 • Rekonstrukce veřejného osvětlení
  • 5. 5. 2022 - 30. 6. 2023
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, program EFEKT - www.mpo-efekt.cz
 •  
 • Snížení emisí ze stacionárních zdrojů
  • 15. 1. 2022 - 15. 1. 2023, nejpozději do vyčerpání alokace.
  • Ministerstvo životního prostředí, Národní program životní prostředí - www.narodniprogramzp.cz
 •  
 • Domovní čistírny odpadních vod
  • 1. 11. 2021 - 31. 12. 2023.
  • Oprávněný žadatel - Obce.
  • Národní program Životní prostředí - www.narodniprogramzp.cz
 •  
 • Zdroje pitné vody
 •  
 • Úspory energie a obnovitelné zdroje v bytových domech
  • 12. 10. 2021 - 30. 6. 2025, nejpozději však do vyčerpání alokace.
  • Státní fond životního prostředí, Nová zelená úsporám - novazelenausporam.cz
 •  
 • Výsadba stromů
  • 2. 8. 2021 - 30. 12. 2023.
  • Státní fond životního prostředí ČR, Národní program ŽP - www.narodniprogramzp.cz
 •  
 • Protipovodňová prevence
  • Průběžně do 31. 12. 2023.
  • Ministerstvo zemědělství, Dotace ve vodním hospodářství - www.eagri.cz

 

Připravované výzvy - MĚSTA A OBCE:

 •  
 • Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití
  • Cílem programu je poskytnout podporu městům, obcím a krajům na odstranění brownfieldů a umožnit následné využití těchto nemovitostí převážně pro podnikání. Projekty mohou být doplňkově využity rovněž pro nepodnikatelské účely včetně výstavby obecních bytů.
  • Obsahem projektu je revitalizace brownfieldů - renovace budov pro dosažení energetických úspor, demolice a výstavba energeticky úsporných budov
  • Není možná jen demolice nebo demolice a vybudování infrastruktury. Za způsobilé výdaje (uznatelné náklady) jsou považovány investiční a neinvestiční (demolice, opravy) výdaje přímo související s přípravou a realizací projektu. Liší se podle typu projektu (renovace/demolice a nová výstavba). U projektu renovace budou za způsobilé výdaje považovány aktivity, které z 90 % souvisí s energetickými úsporami. U projektu typu demolice a výstavba nových budov mohou být mezi způsobilé zařazeny veškeré náklady související se stavbou.
  • Plánovaná výzva; od 21. 3. 2022 podávání předběžných žádostí. Konec výzvy při výrazném přečerpání alokace, nejpozději však 31. 12. 2023.
  • Oprávněný žadatel - Města, městské části, obce a kraje.
  • Bude upřesněno ve výzvě (výše dotace)
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - www.mpo.cz

 

Aktuálně vyhlášené - Firmy:

 •  
 • Záruční program COVID SPORT pro podnikatele působící v oblasti sportu (ČMZRB)
  • 1. 2. 2021 - do vyčerpání alokace.
  • Oprávnění žadatelé - Malé a střední podniky působící v oblasti sportu.
  • Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) - www.cmzrb.cz

 

Připravované výzvy:

 • Předběžný harmonogram výzev Integrovaného regionálního operačního programu na rok 2022 / 2023
 •  
 • Předběžný harmonogram výzev operační program Životní prostředí na rok 2023 (vybrané relevantní výzvy)
  • Snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury v kombinaci s: Zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov, Zvýšení adaptability veřejných budov na změnu klimatu, Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy
   • výzva od 04/2023 do 03/2024, žadatelé bez omezení
  • Podpora přírodě blízkých opatření v krajině a sídlech
   • výzva od 01/2023 do 09/2023, žadatelé bez omezení
  • Realizace opatření ke zpomalení odtoku, pro vsak, retenci a akumulaci srážkové vody vč. jejího dalšího využití; realizace zelených střech; opatření na využití šedé vody; opatření pro řízenou dotaci podzemních vod
   • výzva od 02/203 do 10/2023, žadatelé bez omezení
  • Průzkum rozsahu znečištění horninového prostředí a rizik s ním spojených, včetně návrhu efektivního řešení
   • výzva od 02/2023 do 05/2023, žadatelé bez omezení
  • Odstranění rizik kontaminace ohrožující lidské zdraví, vodní zdroje nebo ekosystémy a rekultivace starých skládek
   • výzva od 06/2026 do 08/2023, žadatelé bez omezení
 •  
 • Obchůdek 2021+ v Ústeckém kraji, více viz článek MAS
  • Udržení provozu maloobchodu v obcích do 1000 obyvatel, nebo v obcích do 3000 obyvatel, jejichž místní části mají méně než 1000 obyvatel a na jejichž území se nachází maximálně jedna maloobchodní prodejna s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků. Tento účel bude realizován prostřednictvím neinvestiční dotace na úhradu provozních výdajů těchto maloobchodních prodejen.
  • žadatelé - obec, právnická nebo fyzická osoba podnikající v obci s méně než 1000 obyvateli, nebo v obci do 3000 obyvatel, jejíž příslušná místní část má méně než 1000 obyvatel, která se nachází v územním obvodu Ústeckého kraje
  • dotace 20-100 tis. Kč, termín 19. 1. 2023 až 9. 2. 2023

 

 Informace za MAS Vladař o.p.s. pro Vás připravila: Nipauerová Andrea - manažer IROP

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 6.1.2023