Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Podporované aktivity skrz CLLD v OP 2014-2020 / Integrovaný regionální operační program (IROP) 2014+ /

5.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy I. (IROP1)

Ke stažení:

Stáhnout vše
Identifikace výzvy
Finanční alokace výzvy minimální výše na projekt 500.000,00 Kč (CZV), maximální výše na projekt 3.000.000,00 Kč (CZV)
Operační program Integrovaný regionální operační program
Specifický cíl IROP 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
Číslo výzvy ŘO IROP 53. výzva IROP - UDRŽITELNÁ DOPRAVA -UDRŽITELNÁ DOPRAVA -  INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1
Číslo výzvy MAS 5.
Opatření integrované strategie  IROP 1 - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
Podopatření integrované strategie  
Druh výzvy  Kolová
     
Termíny
Datum a čas vyhlášení výzvy MAS 29.3.18 10:00
Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+ 29.3.18 10:00
Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ N/R
Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ 29.6.18 10:00

 

Příjem žádostí prostřednictvím: https://mseu.mssf.cz/

 

Typy podporovaných projektů Podporované aktivity dle strategie SCLLD MAS Vladař:
Bezpečnost dopravy
Zvyšování bezpečnosti dopravy, např. bezbariérový přístup zastávek, zvuková a jiná signalizace pro nevidomé, přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací, kdy doplňkově lze do projektu zařadit i zeleň. Pro chodce budování bezbariérových chodníků, přechodů, radarových semaforů a dalších bezpečnostních prvků.
Podporované aktivity:
1) rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení
2) rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy
3) rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, železniční a tramvajovou dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší
4) realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy (bezpečnostní opatření realizovaná na silnici, místní komunikaci nebo dráze, veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů)
   
Území realizace  Území MAS Vladař vymezené ve schválené SCLLD. Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí území MAS jsou vždy nezpůsobilé.
   
Oprávnění žadatelé Aktivita "Bezpečnost dopravy":
 - kraje  
 - obce  
 - dobrovolné svazky obcí  
 - organizace zřizované nebo zakládané kraji
 - organizace zřizované nebo zakládané obcemi
 - organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí
 - provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb. (Správa železniční dopravní cesty, s. o. a obchodní společnosti)
   
Cílová skupina  - obyvatelé
 - návštěvníci
 - dojíždějící za prací a službami
 - uživatelé veřejné dopravy

 

Webové odkazy na dokumenty výzvy č. 53:

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce

Postup podání žádosti o podporu v systému MS2014+ naleznete v přílohách dokumentu "Specifická pravidla pro žadatele a příjemce", příloha č.1, pod názvem: P1_Postup pro podání ŽoP v MS2014+_53. výzva_CLLD

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

 

Konzultační hodiny pro IROP v kanceláři MAS Vladař, Podbořany:

PO  8.30 – 13.00 hodin

ÚT  8.30 – 13.00 hodin

Pro efektivní zajištění a přípravu na pracovní setkání, si sjednejte konzultaci dopředu: na tel.: +420 724 168 451 nebo e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz

Termín schůzky je možné sjednat i mimo konzultační hodiny, ale pouze po předešlé domluvě: na tel: +420 724 168 451 nebo e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz

Aktuality k tématu 5.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy I. (IROP1):

Stránky v této kategorii: 5. výzva IROP 1 - administrativní kroky, Avízo: 5.výzva MAS Vladař-IROP

© MAS Vladař 2016