Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Podporované aktivity skrz CLLD v OP 2014-2020 / Program rozvoje venkova 2014-2021 /

8. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Ke stažení:

Stáhnout vše

Místní akční skupina VLADAŘ, o.p.s.  vyhlašuje Výzvu MAS v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem Zemědělství

Výzva MAS č. 8 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Název SCLLD: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vladař pro období 2014 - 2020

Termín vyhlášení výzvy: 31.05.2023

Termín příjmu žádostí: od 14.6.2023 do 31.7.2023

Podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře

Termín registrace na RO SZIF: 03.10.2023

Místo podání příloh k žádosti v listinné podobě: kancelář MAS Vladař, o.p.s., Masarykovo nám. 22, 441 01  Podbořany, 1. patro

Termín příjmu příloh k žádosti v listinné podobě: v době trvání příjmu Žádostí na MAS v pracovní dny od 9:00 hod. do 15:00 hod., vždy po telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat.

Územní vymezení: Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD.

Semináře pro žadatele:

  • úterý 13.6.2023 od 16:00 (v kanceláři MAS Vladař, o.p.s.)
  • čtvrtek 15.06.2023 od 08.30 (setkání starostů území MAS Vladař v Novém Sedle)
  • středa 21.06.2023 od 10:00 (v kanceláři MAS Vladař, o.p.s.)

Kontaktní údaje:

Ing. Petr Menzl, manažer PRV, petr.menzl@vladar.cz, +420 733 114 667

Ing. Josef Ryšavý, vedoucí pracovník CLLD, josef.rysavy@vladar.cz, +420 608 025 123

Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace: 12 134 471,- Kč

Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fiche 9

Podrobný obsah Fichí včetně jejich preferenčních kritérií je přílohou této výzvy.

V případě potřeby dokládat Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků naleznete instrukce v dokumentu Specifikace práce s průřezovými přílohami v operaci 19.2.1

Aktuality k tématu 8. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020:

© MAS Vladař 2016