Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vladař 2021-2027 / Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021+ /

5. výzva MAS Vladař – IROP 3 Vzdělávání - II.

Ke stažení:

Stáhnout vše

IDENTIFIKACE VÝZVY

Finanční alokace výzvy

minimální výše CZV na projekt: 350.000,00 Kč

maximální částka CZV na projekt: 2.500.000,00 Kč

alokace 5. výzvy: 7.259.509,05 Kč

Operační program Integrovaný regionální operační program
Specifický cíl IROP 5.1 Podpora integrovaného a inkluzivního sociálního, hospodářského a environmentálního místního rozvoje, kultury, přírodního dědictví, udržitelného cestovního ruchu a bezpečnosti v jiných než městských oblastech
Číslo výzvy ŘO IROP 48. výzva IROP - Vzdělávání - SC 5.1 (CLLD)
Číslo výzvy MAS 5.
Opatření integrované strategie Opatření 3 - IROP - Vzdělávání
Druh výzvy Kolová

Příjem PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ

Forma a způsob podání projektového záměru prostřednictvím datové schránky MAS Vladař: bifdk2j
Forma a způsob podání požadovaných příloh prostřednictvím e-mailové schránky: irop@vladar.cz

TERMÍNY

Datum zveřejnění výzvy MAS

2.2.2024 23:00
Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů MAS 20.2.2024 10:00
Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů MAS 1.5.2024 00:00

ZACÍLENÍ PODPORY

Typy podporovaných projektů

Aktivita Infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny

 - NAVÝŠENÍ KAPACIT v mateřské škole (dále i „MŠ“) v území působnosti MAS (+10 míst ve stávajícím zařízení, +13 míst v případě vzniku nového předškolního zařízení)
 - ZVYŠOVÁNÍ KVALITY
podmínek v MŠ pro poskytování vzdělávání, včetně vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, s ohledem na zajištění hygienických požadavků v MŠ, kde jsou nedostatky identifikovány krajskou hygienickou stanicí (kde jsou nedostatky identifikovány krajskou hygienickou stanicí na základě výjimky z hygienických požadavků stanovených v § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů („zákon o ochraně veřejného zdraví“). Rozhodnutí krajské hygienické stanice (výjimka z hygienických požadavků) musí být platné pro školní rok probíhající v době jak podání projektového záměru na MAS, tak následně při podání žádosti o podporu, nebo se vztahovat pro následující školní rok)
 - NAVYŠOVÁNÍ KAPACIT a vznik nových zařízení péče o děti typu dětské skupiny

 

POTŘEBNÉ DOPLNĚNÍ podporovaných aktivit výše uvedených:
 - u projektu na navýšení kapacity mateřské školy nebo vznik nové mateřské školy je 15–30 % nově vzniklé kapacity určeno pro děti do 3 let věku.
 - u projektu na navýšení kapacity dětské skupiny nebo vznik nové dětské skupiny je min. 15 % nově vzniklé kapacity určeno pro děti do 3 let věku.
 - učebny, výukové prostory (denní místnost, místnost pro spánek), jídelna, kabinety, šatny a hygienická zařízení podpořené z IROP jsou bezbariérově dostupné. Základním požadavkem je bezbariérová toaleta a umožnění volného pohybu osob na vozíku od vstupu do budovy po vstup do prostor podpořených z IROP

Typ regionu MRR - méně rozvinutý region - Ústecký kraj, Karlovarský kraj
Územní realizace Území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD.
Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí území MAS jsou vždy nezpůsobilé.
Oprávnění žadatelé
 • kraje
 • obce
 • dobrovolné svazky obcí
 • organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi
 • nestátní neziskové organizace, které minimálně 2 roky bezprostředně před podáním jak projektového záměru tak pak před podáním samotné žádosti nepřetržitě působí v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb
 • církve
 • církevní organizace
 • organizační složky státu
 • příspěvkové organizace organizačních složek státu
 • školské právnické osoby
 • ostatní právnické osoby, vykonávající činnost škol a školských zařízení, zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení (např. akciové společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti)
Cílové skupiny
 • děti od 2 let v předškolním vzdělávání
 • rodiče
 • osoby se speciálními vzdělávacími potřebami
 • pedagogičtí pracovníci
 • pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže
 • národnostní skupiny (zejména Romové)
 • uprchlíci
 • migranti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DŮLEŽITÉ:

Interní postupy MAS Vladař IROP21+ pro hodnocení a výběr projektůjak podat projektový záměr na MAS Vladař a jakým způsobem bude vše probíhat, od příjmu projektového záměru až po samotné hodnocení:

 • Výzvy MAS (kapitola č. 4.)
  • Kontrolní listy MAS
  • Příjem projektových záměrů
 • Hodnocení a výběr projektových záměrů (kapitola č. 5.)
  • Administrativní kontrola a příjem projektových záměrů
  • Věcné hodnocení
  • Výběr projektového záměru

 

Koncepční část SCLLD MAS Vladař 21+ (verze 1.0, platná od srpna 2021)

 

Webové odkazy na dokumenty výzvy č. 48 / MMR IROP:

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce

 

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

 

Postup podání žádosti o podporu v systému MS2021+


 

 

Konzultační hodiny pro IROP - vyhlášené výzvy - v kanceláři MAS Vladař, Podbořany:

manažer IROP – CLLD MAS Vladař – Andrea Nipauerová
mobil: + 420 731 416 889
e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz

PO  8.30 – 13.00 hodin (pouze po předešlé domluvě !!! POZOR)

ÚT  8.30 – 13.00 hodin (pouze po předešlé domluvě !!! POZOR)

Pro efektivní zajištění a přípravu na pracovní setkání si sjednejte konzultaci dopředu, termín schůzky je možné sjednat i mimo konzultační hodiny, ale opět pouze po předešlé domluvě: na tel.: +420 731 416 889 nebo e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz

Aktuality k tématu 5. výzva MAS Vladař – IROP 3 Vzdělávání - II.:

© MAS Vladař 2016