Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vladař 2021-2027 / Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021+ /

IROP 3 - Vzdělávání

Ke stažení:

Stáhnout vše

Vazba na výzvu řídícího orgánu IROP:

Podporované aktivity:

 • Infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny
 • Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol

Struktura financování v opatření IROP 3:

 • Podpora bude poskytována formou dotace
 • Podíl financování z celkových způsobilých výdajů
  • Typ MRR (méně rozvinutý region)
   • EFRR 95 %
   • příjemce 5 %
  • Typ PR (průběžný region)
   • EFRR 80%
   • Státní rozpočet 15%
   • příjemce 5%

Při financování projektu bude využita paušální sazba ve výši 7 % na paušální náklady. Základní podmínky aplikace paušální sazby jsou uvedeny v kapitole 7.2.3 Obecných pravidel.

Způsobilé výdaje se dělí na:

 • přímé výdaje, které musí být doloženy daňovými, účetními či dalšími doklady dle kapitoly 3.2.6.4 Specifických pravidel a na jejichž základě dojde k výpočtu paušálních nákladů
 • nepřímé, paušální náklady, jejichž výše je stanovena za pomoci paušální sazby a které není potřeba prokazovat daňovými, účetními či dalšími doklady. Náklady, na jejichž financování je použita paušální sazba, nelze zahrnout mezi přímé výdaje projektu

Účel a cíle projektu:

 • Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti předškolního a záakldního vzdělávání a zvýšení její dostupnosti
 • Navýšení kapacity předškolního zařízení o kapacitu stanovenou v žádosti o podporu a obsazenost nejvyššího povoleného počtu dětí v předškolním zařízení na začátku každého školního roku minimálně na 80 %
 • Vznik nového předškolního zařízení s kapacitou stanovenou v žádosti o podporu a obsazenost nejvyššího povoleného počtu dětí v předškolním zařízení na začátku každého školního roku minimálně na 80 %
 • Odstranění hygienických nedostatků a provoz MŠ bez výjimky z hygienických požadavků stanovených v § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury pro:
  • přírodní vědy
  • polytechnické vzdělávání
  • cizí jazyky
  • práci s digitálními technologiemi
  • vnitřní konektivity školy, zabezpečení připojení k internetu
  • školní družiny / školního klubu
  • učebny neúplných škol
 • Využívání odborné učebny minimálně 75 % časového využití pro formální výuku a neformální vzdělávání odborných předmětů v oblasti přírodních věd nebo polytechnického vzdělávání nebo cizího jazyka nebo práce s digitálními technologiemi
 • Využívání učebny neúplných škol minimálně 75 % časového využití pro formální výuku a neformální vzdělávání
 • Vznik či modernizace zázemí pro komunitní aktivity a jeho zpřístupnění po vyučování v rozsahu minimálně 5 hodin (300 min.) za týden jako centra vzdělanosti a komunitních aktivit pro veřejnost

Specifický cíl strategie:

Specifický cíl 1.4

Zkvalitnění a zvýšení kapacity vzdělávání na venkově, podporovat místní ekonomiku, zakládat nové podniky, zvyšovat konkurenceschopnost a zavádět inovace, podporovat komunitní a spolkový život, občanskou angažovanost, snižovat sociální rozdíly ve společnosti.

Opatření SC 1.4

1.4.1 - Investice do infrastruktury pro vzdělávání - navyšování kapacit, modernizace učeben a prostor pro vzdělávání

1.4.2 - Investice do podpůrné infrastruktury pro vzdělávání - sociální zázemí, jídelny a stravování, tělocvičny, zahrady, hřiště a okolí

1.4.5 - Dobře dostupná péče pro děti do 3let pracujících rodičů - podpora dětských skupin, jeslí, mikrojeslí

Název opatření:

Opatření 3 - IROP - Vzdělávání

"IROP 3 - Vzdělávání"

Vazba na specifický cíl IROP:

Vazba a tématické zaměření IROP:

Priorita 4 - Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb, vzdělávací infrastruktury a rozvoj kulturního dědictví, SC 4.1 Zlepšování rovného přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení pomocí rozvoje přístupné infrastruktury, mimo jiné posilováním odolnosti pro distanční a online vzdělávání a odbornou přípravu

Vazba na specifický cíl IROP:

Priorita 5 - Komunitně vedený máístní rozvojSC 5.1 Podpora integrovaného a inkluzivního sociálního, hospodářského a environmentálního místního rozvoje, kultury, přírodního dědictví, udržitelného cestovního ruchu a bezpečnosti v jiných než městských oblastech

Popis opatření:

Opatření 1.4.1 - Kvalitní zázemí pro formální i neformální vzdělávání je jedním z předpokladů pro zkvalitnění vzdělávání dle aktuálních potřeb společnosti a trendů. Cílem je podpořit investice do rozvoj a zkvalitnění zázemí pro formální i neformální vzdělávání, zájmovou činnost, EVVO a celoživotní vzdělávání. Opatření se zaměřuje na modernizaci a obnovu vzdělávacích zařízení včetně vybavení, rozšíření kapacit vzdělávacích zařízení, na zázemí pro pedagogické a nepedagogické pracovníky, rozšíření a vybudování zázemí pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména na bezbariérovost vzdělávacích zařízení, odstranění nerovností ve vzdělávání. Součástí je také rekonstrukce, vybudování a vybavení učeben, včetně venkovních učeben a prostor pro vzdělávání. Opatření zahrnuje zajištění dostatečného množství pedagogických, nepedagogických pracovníků a školních psychologů.

Opatření 1.4.2 - Kvalitní zázemí je jedním z předpokladů pro zkvalitnění vzdělávání. Opatření se zabývá budováním, rekonstrukcí, rozšířením, modernizací podpůrné infrastruktury pro vzdělávání jako jsou tělocvičny, školní jídelny a kuchyně, zahrady, sportovní a jiná hřiště, sociální zázemí, prvky pro bezbariérovost vzdělávacích zařízení, blízké okolí školy.

Opatření 1.4.5 - Zajištěním péče o děti do 3 let pracujícím rodičům dojde k jejich možnému návratu na trh práce. Aktivity jsou určeny pouze těm obyvatelům, které je budou vyhledávat. Zajištění dobře dostupné péče pro děti do tří let formou jeslí, mikrojeslí, dětských skupin, podporou vzájemné komunitní výpomoci. Díky tomu budou podpořeni rodiče těchto dětí v oblasti zaměstnání.

Typy projektů:

 • navýšení kapacit v mateřské škole (dále i „MŠ“) v území působnosti MAS
 • zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdělávání, včetně vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, s ohledem na zajištění hygienických požadavků v MŠ, kde jsou nedostatky identifikovány krajskou hygienickou stanicí
 • navyšování kapacit a vznik nových zařízení péče o děti typu dětské skupiny
 • vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi
  • vnitřní konektivita škol
  • školní družiny a školní kluby
  • učebny neúplných škol
  • doprovodná část projektu: budování a modernizace zázemí
   • pro školní poradenská pracoviště a pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (např. klidové zóny, reedukační učebny)
   • pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol vedoucí k vyšší kvalitě vzdělávání ve školách (např. kabinety)
   • vnitřního i venkovního pro komunitní aktivity při ZŠ vedoucí k sociální inkluzi (např. veřejně přístupné prostory pro sportovní aktivity, knihovny, společenské místnosti), sloužící po vyučování jako centrum vzdělanosti a komunitních aktivit

Příjemci podpory:

 • kraje
 • obce
 • dobrovolné svazky obcí
 • organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi
 • nestátní neziskové organizace, které minimálně 2 roky bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě působí v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb
 • církve
 • církevní organizace
 • organizační složky státu
 • příspěvkové organizace organizačních složek státu
 • školské právnické osoby
 • ostatní právnické osoby, vykonávající činnost škol a školských zařízení, zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení (např. akciové společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti)

Minimální a maximální výše:

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve výzvě MAS.

Principy preferenčních kritérií:

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS.

Výsledky:

INDIKÁTORY VÝSLEDKU

Kód indikátoru

Název indikátoru

500 401

Počet uživatelů nové nebo modernizované péče o děti za rok

500 501

Počet uživatelů nových nebo modernizovaných vzdělávacích zařízení za rok

323 000

Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů

INDIKÁTORY VÝSTUPU

Kód indikátoru

Název indikátoru

500 002

Počet podpořených škol či vzdělávacích zařízení

509 001

Modernizovaná či rekonstruovaná kapacita předškolního vzdělávání

509 011

Navýšení kapacity předškolního vzdělávání

509 021

Kapacita nových učeben v podpořených vzdělávacích zařízeních

509 031 Kapacita rekonstruovaných či modernizovaných učeben v podpořených
vzdělávacích zařízeních
509 051

Počet nových odborných učeben

509 041

Počet modernizovaných odborných učeben

 

Aktuality k tématu IROP 3 - Vzdělávání:

© MAS Vladař 2016