Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Podporované aktivity skrz CLLD v OP 2014-2020 / Operační program zaměstnanost /

OPZ3: SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Popis cíle opatření:

Komplexní snahou tohoto specifického opatření je rozvíjení a podpora takových sociálních služeb, které podpoří vymezené cílové skupiny při návratu na trh práce, následně při udržení se na trhu práce a tím také návrat do společnosti. Současně je také cílem tohoto Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Vladař Stránka 192 z 233 opatření ukázat ostatním subjektům možnou cestu realizace sociálních služeb, využití zkušeností a Know How.

Popis možných zaměření projektů:

Pro naplnění cílů opatření OPZ3, předpokládáme podporování projektů s možným následujícím zaměřením:

 • Cílené a konkrétně zaměřené projekty na podporu odborného sociálního poradenství. Základním obsahem předpokládáme občanské poradny, poradny pro osoby se zdravotním postižením, krizové poradny v oblasti domácího násilí a pro oběti případných trestných činů;
 • Tvorba a následná realizace terénních programů pro vymezené CS;
 • Zajištění aktivních sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi;
 • Příprava a realizace programů rané péče pro děti a rodiny s dětmi do 7 let věku, zdravotně postižených případně v ohrožení vývoje v důsledku zdravotního stavu;
 • Příprava a provoz kontaktních center a nízkoprahových zařízení pro děti a mládež;
 • Netradiční formy realizace sociálně terapeutických dílen podporujících rozvoj vymezených CS;
 • Odlehčovací služby;
 • Zajištění kvalitního a individuálního sociálního poradenství;
 • Cílené programy finanční a právní gramotnosti;

Komplexně budou podporovány programy a aktivity, které budou zaměřeny na podporu vymezených CS při návratu zpět do společnosti a na trh práce, udržení se na trhu práce a také programy které otevřou široký přístup CS ke službám podporujícím návrat na trh práce.

Podporované cílové skupiny:

Pro uvedenou oblast jsou vymezeny následující CS:

 • Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené – osoby vyčleněné nebo ohrožené vyčleněním mimo běžný život společnosti, které se do něj v důsledku nepříznivé sociální situace nemohou zapojit;  
 • Osoby se zdravotním postižením;
 • Osoby s kombinovanými diagnózami – osoby s více druhy postižení
 • Osoby ohrožené specifickými zdravotními riziky – nezdravý životní styl, závislosti, žijící v oblastech s vyšším výskytem specifických zdravotních rizik, ve vyloučených lokalitách a v regionech ohrožených chudobou;
 • Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách;
 • Bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování;
 • Osoby pečující o malé děti – osoby pečující o osobu mladší 15 let;
 • Osoby pečující o jiné závislé osoby; ? Rodiče samoživitelé – neprovdané, ovdovělé nebo rozvedené ženy, svobodní, ovdovělí nebo rozvedení muži a ženy i muži osamělí z jiných vážných důvodů, kteří pečují o osobu mladší 15 let;
 • Neformální pečovatelé;
 • Oběti trestné činnosti;
 • Osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi;
 • Osoby ohrožené předložeností;
 • Osoby v nebo po výkonu trestu
 • Osoby opouštějící institucionální zařízení
 • Osoby znevýhodněné věkem do 65 let věku;
 • Sociální pracovníci – pracovníci, na které se vztahují příslušná ustanovení zákona č. 108/2006 Sb o sociálních službách;
 • Pracovníci v sociálních službách – pracovníci, na které se vztahují příslušná ustanovení zákona č. 108/2006 Sb o sociálních službách;
 • Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce – splňují minimálně dvě následující charakteristiky (osoby vedené Úřadem práce ČR v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 5 měsíců nebo osoby mladší 25 let nebo osoby ve věku 50 a více let nebo osoby s nízkou úrovní kvalifikace (ISCED 0 – 2) nebo osoby se zdravotním postižením nebo osoby pečující o dítě mladší 15 let či o osobu blízkou nebo osoby z národnostních menšin a osoby z jiného sociokulturního prostředí;
 • Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené – osoby, které nevykonávaly zaměstnání nebo samostatnou výdělečnou činnost po dobu mateřské/rodičovské dovolené a v řádu měsíců se u nich očekává návrat na trh práce

 

Aktuality k tématu OPZ3: SOCIÁLNÍ SLUŽBY:

© MAS Vladař 2016