Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Podporované aktivity skrz CLLD v OP 2014-2020 / Operační program Životní prostředí (OPŽP) /

2. Výzva MAS Vladař - OPŽP - Realizace ÚSES

Ke stažení:

Stáhnout vše

VÝZVA MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU

Místní akční skupina MAS Vladař, IČO: 26404818, vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020.

Věcné zaměření

Výčet podporovaných aktivit

Realizace ÚSES:

 • založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí
 • zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES

Nelze opětovně financovat projekty, které již byly podpořeny v rámci OPŽP 2007 – 2013 a žadatel se zavázal v době udržitelnosti k plnění cílů podpory.

Identifikace výzvy ŘO

Číslo výzvy ŘO

05_18_127

Název programu

Operační program Životní prostředí

2014 – 2020

Prioritní osa

4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Specifický cíl

4.3 Posílit přirozené funkce krajiny

Identifikace výzvy MAS

Číslo výzvy MAS

066/05_18_127/CLLD_15_01_146

Název výzvy MAS

2. Výzva MAS Vladař - OPŽP - Realizace ÚSES

Časové nastavení

Datum vyhlášení výzvy MAS

15.3.2019

Datum zpřístupnění žádosti o podporu

15.3.2019 18:00

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

15.3.2019 18:00

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

17.6.2019 20:00

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

31. 12. 2023 (včetně uzavření financování projektu).

Informace o formě podpory

Alokace výzvy

Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty podporovaného opatření ÚSES je vyhlášena ve výši 5.000.000,- Kč

Definice oprávněných žadatelů

 • kraje,
 • obce,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR),
 • státní podniky,
 • státní organizace,
 • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty,
 • veřejnoprávní instituce,
 • příspěvkové organizace,
 • vysoké školy, školy a školská zařízení,
 • nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky),
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy,
 • podnikatelské subjekty,
 • obchodní společnosti a družstva,
 • fyzické osoby.

Míra spolufinancování – rozpad zdrojů financování

Podporované opatření

Maximální výše podpory

Míra spolufinancování

Založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí

100 %

0 %

Zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES

80 %

20 %

 

Určení výše podpory u projektů kombinujících více typů opatření s různou výší podpory:

V případě projektů kombinujících více aktivit či typů opatření, u kterých je rozdílná výše podpory, je konečná výše podpory stanovena jako vážený aritmetický průměr z nákladů jednotlivých opatření (s použitím finančních objemů jako vah) a následně zaokrouhlena na nejbližší nižší číslo dělitelné pěti. Žadatel je povinen výsledný údaj zadat do žádosti v IS KP14+ (záložka „přehled zdrojů financování“).

Pro každé jednotlivé opatření žadatel předloží samostatný oceněný položkový výkaz výměr.

Příklad (kombinace založení biocenter a biokoridorů ÚSES a opatření zamezující větrné erozi):

Projekt spojuje opatření na založení větrolamu (výše podpory 80 %) a založení biokoridoru ÚSES (výše podpory 100 %).

Náklady na založení větrolamu: 1 mil. Kč.

Náklady na založení ÚSES: 2 mil. Kč.

Výpočet výše dotace v procentech:

Podobně se postupuje i v případě ÚSES, tj. založení/zlepšení. Při kombinaci 100 % a 80 % podpory je výsledná výše podpory stanovena poměrem součtu násobku nákladů a jednotlivých výší podpory k celkovým způsobilým přímým realizačním nákladům opatření a následně zaokrouhlena na nejbližší nižší číslo dělitelné pěti.

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt

Minimální výše celkových způsobilých realizačních výdajů projektu

100.000,- Kč

Maximální výše celkových způsobilých realizačních výdajů projektu - ÚSES

5.000.000,- Kč

Informace o podmínkách veřejné podpory a podpory de minimis

Pro projekty PO 4 není veřejná podpora zpravidla relevantní, nelze ji však vyloučit. Informace o veřejné podpoře v PO 4 jsou uvedeny v platné verzi Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014 – 2020 v kapitole D.

V rámci této výzvy budou subjekty podnikající v zemědělské prvovýrobě a akvakultuře, pokud projekt souvisí s jejich podnikatelskou činností, podpořeny výhradně prostřednictvím relevantní podpory malého rozsahu (de minimis)[2].

Oprávněnost čerpání podpory de minimis v požadované výši dokládá žadatel prostřednictvím prohlášení k podporám malého rozsahu, a to i za skupinu podniků, jejíž je součástí (kde je relevantní). Žadatel v takovém případě v IS KP14+ zaškrtne check box „Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku“.

Podniky mohou pro financování projektů spočívajících v ochraně kulturního a přírodního dědictví, které souvisí s ekonomickou činností těchto podniků, využít veřejnou podporu podle článku 53 Nařízení 651/2014 (GBER) za předpokladu, že jsou splněny všechny relevantní podmínky tohoto nařízení.

Věcné zaměření

Výčet podporovaných aktivit

Realizace ÚSES:

 • založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí
 • zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES

Nelze opětovně financovat projekty, které již byly podpořeny v rámci OPŽP 2007 – 2013 a žadatel se zavázal v době udržitelnosti k plnění cílů podpory.

Indikátory

Povinné indikátory

 • 46500 Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav zachování
 • 45415 Počet lokalit, kde byly posíleny ekosystémové funkce krajiny

Žadatel je povinen vyplnit veškeré povinné indikátory relevantními daty.

Cílová skupina

Vlastníci a správci pozemků, organizace podílející se na ochraně přírody a krajiny, správci povodí a správci vodních toků (na území MAS).

Územní zaměření

Území v působnosti MAS Vladař.

Katastrální území: Andělská Hora, Bitozeves, Blatno, Blažim, Blšany, Čeradice, Čichalov, Deštnice, Holedeč, Chbany, Chyše, Kadaň, Krásný Dvůr, Kryry, Lenešice, Libědice, Liběšice, Libočany, Libořice, Lišany, Lubenec, Manětín, Mašťov, Měcholupy, Nečtiny, Nepomyšl, Nové Sedlo, Očihov, Pětipsy, Petrohrad, Podbořanský Rohozec, Podbořany, Postoloprty, Pšov, Račetice, Radonice, Rokle, Staňkovice, Štědrá, Štichovice, Toužim, Tuchořice, Valeč, Veliká Ves, Verušičky, Vilémov, Vrbice, Vroutek, Výškov, Zálužice, Žatec, Žiželice, Žlutice.

Informace o způsobilosti výdajů

Detailní informace o věcné a časové způsobilosti výdajů jsou uvedeny v platné verzi Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014 – 2020. Křížové financování není relevantní.

Budou-li v rámci posuzování žádosti určeny nezpůsobilé výdaje, které není možné z OPŽP financovat, je žadatel na vyzvání povinen převést tyto náklady v rozpočtu v IS KP14+ do kategorie „nezpůsobilé výdaje“, nikoliv zcela odstranit. Případné doplnění/formální změny nesmí měnit základní hodnocené skutečnosti uvedené v předložené žádosti o podporu. Režijní a provozní náklady, způsobilé v případě prací svépomocí, je možné vykazovat metodou zjednodušeného vykazování prostřednictvím paušální sazby. Informace jsou uvedeny v dokumentu Metodika přímých a nepřímých nákladů z oblasti osobních a režijních výdajů v OPŽP 2014 – 2020.

Omezení v rámci výzvy

Podmínkou schválení žádosti je zisk minimálního počtu bodů ve věcném hodnocení dle hodnotících kritérií.

Podporované opatření

Minimální bodový zisk

ÚSES

50

Náležitosti žádosti o podporu

Povinné přílohy

Podrobný výpis povinných příloh k žádosti o podporu je uveden v platné verzi Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014–2020, příloze č. 1.

Informace o způsobu podání žádosti o podporu

Žádost je možné podat elektronicky prostřednictvím portálu IS KP14+ včetně všech požadovaných příloh definovaných v platné verzi Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014 – 2020 od prvního dne lhůty stanovené pro příjem žádostí ve výzvě MAS. V případě, že to povaha projektu vyžaduje a žadatel nemůže prostřednictvím IS KP14+ dodat projektovou dokumentaci či jiné relevantní přílohy, předloží je ve 2 pare na Místní akční skupinu v tištěné podobě. V takových případech je možné doručit tyto doklady k žádosti Místní akční skupině ještě první pracovní den následující po dni ukončení příjmu žádostí. V případě zaslání příloh poštou je rozhodující datum a čas doručení a je třeba počítat s přiměřenou časovou rezervou.

Informace o způsobu poskytování konzultací k přípravě žádosti o podporu

Pro konzultace se žadatel může obracet na MAS Vladař

Projektový manažer:
Ing. Josef Ryšavý, tel. 608 025 123, email: josef.rysavy@vladar.cz

Více na www.vladar.cz, nebo osobně na adrese kanceláře MAS Vladař Masarykovo náměstí 22, Podbořany po předchozí telefonické rezervaci..

Další informace pro žadatele

Informace k postupu podle § 14k odst. 1, 3 a 4 zákona 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, jsou uvedeny v platné verzi Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014 – 2020.

Podmínky pro změnu výzvy

Výzva může být ve všech částech upravována po schválení Řídicím orgánem. Podmínky pro změnu výzvy se řídí Jednotným metodickým prostředím MMR, zejména Metodickým pokynem pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 - 2020. Případné změny výzvy se budou vždy týkat až žádostí, které byly podány po datu změny.

Navazující dokumentace

12.1. Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014 – 2020, verze 20, znění účinné od 7. 1. 2019. Odkaz na elektronickou verzi: https://www.opzp.cz/dokumenty/detail/?id=674

12.2. Kritéria pro hodnocení žádostí

12.3. Náklady obvyklých opatření MŽP

12.4. Metodika přímých a nepřímých nákladů z oblasti osobních a režijních výdajů v OPŽP 2014 – 2020

12.5. Standard AOPK SPPK A02 001 Výsadba stromů

12.6. Standard AOPK SPPK C02 003 Výsadby ovocných dřevin

12.7. Seznam doporučených autochtonních dřevin

Aktuality k tématu 2. Výzva MAS Vladař - OPŽP - Realizace ÚSES :

© MAS Vladař 2016