Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Novinky z organizace

V rámci jednotlivých oblastí jsou uvedeny základní informace s případnými prokliky. Pokud budete potřebovat kontaktovat konkrétní projektové manažery, tak prosím zvolte e-mailový kontakt v názvu projektu. Některé výzvy budou vyhlašovány již v průběhu tohoto měsíce.

IROP 2021-2027 - pro více informací Andrea Nipauerová (andrea.nipauerova@vladar.cz)

MAS Vladař má v současné době svůj programový rámec IROP schválen ze strany řídícího orgánu IROP. První výzvy začneme vyhlašovat již v tomto roce, tedy zhruba v období 05/2023 až 06/2023. Během měsíce května bude již také zveřejněn harmonogram výzev. Již nyní můžeme podávat informace a podstoupit pravidla pro první výzvy, které jsou vyhlášené a otevřené ze strany MMR ČR (ŘO IROP). Doporučujeme Vaše záměry konzultovat a projektově připravovat, ať jste v rámci území MAS Vladař co nejlépe nachystáni, jakmile vyhlásíme první výzvy. Zatím zasílám souhrn informací pouze u opatření, které již mají ze strany ŘO IROP zveřejněné potřebné dokumenty a pravidla. Jakmile budou zpřístupněny i zbývající (IROP 2, IROP 4, IROP 6 a IROP 7), budeme Vás opět informovat.

 

Aktualizace k datu 12. 10. 2022 (příloha k zápisu z jednání RK MAS - 11. 10. 2022)

 
 

Návrh rozdělení alokace do jednotlivých fiší IROP na 2021-2027

 

 

 

Ústecký a Karlovarský kraj

Plzeňský kraj

 

Opatření 1

IROP 1 - Doprava

17 256 968,30 Kč

3 644 982,00 Kč

 

Opatření 2

IROP 2 - Veřejné prostranství

13 920 960,80 Kč

 

Opatření 3

IROP 3 - Vzdělávání

61 273 013,20 Kč

 

Opatření 4

IROP 4 - Hasiči

3 252 957,20 Kč

 

Opatření 5

IROP 5 - Sociální služby

3 698 292,90 Kč

 

Opatření 6

IROP 6 - Kultura

9 920 960,80 Kč

 

Opatření 7

IROP 7 - Cestovní ruch

13 920 960,80 Kč

 

 

 

123 244 114,00 Kč

3 644 982,00 Kč

 

Poznámka: PR Plzeňský kraj - Manětín, Nečtiny, Štichovice.

 
 

IROP 5 – Sociální služby / vazba na 49. výzvu IROP MMR CLLD

MMR ČR vyhlásilo první výzvu pro MAS zaměřenou na podporu sociálních služeb - 49. výzva IROP

Článek vyšel dne 14.2.2023, a informace byly zaslány v rámci území MAS Vladař

V této výzvě je nutné se zaměřit na přílohu P7_podporované sociální služby z IROP 2021-2027, kde naleznete přehled podporovaných aktivit v rámci zákona č. 108 o sociálních službách, které lze v IROPu  podpořit.

 

IROP 1 – Doprava / vazba na 60. výzvu IROP MMR CLLD

MMR ČR vyhlásilo výzvu pro MAS zaměřenou na podporu dopravy - 60. výzva IROP

Článek vyšel dne 23.2.2023, a informace byly zaslány v rámci území MAS Vladař

V této výzvě se doporučuji zaměřit mimo jiné také na přílohu P6_Karta souladu – udržitelná mobilita_60_DOPRAVA_CLLD_v1, kde jsou požadavky na dokumenty a strategie, které žadatel musí splnit, příklad „jakou formou byl projekt zveřejněn nebo projednán se zapojením veřejnosti a klíčových partnerů“, nebo soulad projektu se strategií udržitelné mobility / dopravy.

 

IROP 3 – Vzdělávání / vazba na 48. výzvu IROP MMR CLLD

MMR ČR vyhlásilo výzvu pro MAS zaměřenou na podporu vzdělávání - 48. výzva IROP

Zde je důležité, aby žadatelé měli své projektové záměry zaneseny ve strategickém rámci místních akčních plánů 2021 - 2027, tedy MAP Kadaňsko a MAP Žatecko – Podbořansko. Při hodnocení žádostí o podporu na ŘO IROP se bude vždy tato část kontrolovat dle poslední dostupné verzi na stránkách územní dimenze. Pokud tam nebude zanesený, je toto kritérium v hodnocení nenapravitelné, pozor na to. Verze Strategického rámce 2021 – 2027, musí být platná pro území realizace projektu k datu předložení žádosti o podporu do dané výzvy

 

Program rozvoje venkova (PRV) - pro více informací Ing. Petr Menzl (petr.menzl@vladar.cz)

Ze strany SZIF nám bylo schváleno znění fiche 9 (článek 20 - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech). Přílohou formulář schválené fiche, kde si můžete projít kritéria, podle kterých budou žádosti o dotaci hodnoceny. Zde také odkaz na naše stránky, kde najdete výtah z pravidel, na co se podpora vztahuje. Po prokliku na konkrétní oblast je pro Vás připraven seznam CO LZE/CO NELZE.

 
Velmi důležitá je podmínka, abyste měli záměr uvedený v Plánu rozvoje měst a obcí v rámci vaší Strategie místního rozvoje (pokud nemáte, tak zařaďte bod aktualizace dokumentu do jednání zastupitelstva obce) viz pravidla od strany 83 pro článek 20:
Výdaje jsou způsobilé pro podporu, jsou-li příslušné projekty prováděny podle plánů rozvoje obcí a vesnic ve venkovských oblastech a jejich základních služeb a jsou-li v souladu s příslušnou strategií místního rozvoje; jinak C (vrácení dotace v plné výši).
 
Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 80 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace.
Výzvu plánujeme vypsat ke konci května 2023 a pro žádosti bude otevřena zhruba 30 dní. 

Podpora komunitního života na venkově 2023 - pro více informací Dana Lněníčková (dana.lnenickova@vladar.cz)

MAS Vladař avizuje vyhlášení výzev na podporu komunitního života na venkově v Ústeckém a Plzeňském kraji. Je možné žádat podporu na veřejně prospěšné projekty zaměřené na kulturní, společenské, sportovní a vzdělávací aktivity dětí, mládeže a dospělých ve prospěch obyvatel obcí na území MAS Vladař v Ústeckém a Plzeňském kraji.

Podpora komunitního života na venkově 2023 ÚK
  • příjem žádostí od 1.6.2023 do 30. 7. 2023
  • výše dotace 80 % (5.000 až 20.000 Kč)
  • termín realizace od 1.3. 2023 do 31.12. 2023
  • oprávnění žadatelé: obecně prospěšné společnosti, spolky, ústavy, obce, příspěvkové organizace zřízená obcí
Podpora komunitního života na venkově 2023 PK
  • příjem žádostí od 1.6.2023 do 24. 7. 2023
  • výše dotace 80 % (5.000 až 20.000 Kč)
  • termín realizace od 1.1. 2023 do 14.12. 2023
  • oprávnění žadatelé: obecně prospěšné společnosti, spolky, ústavy, obce, příspěvkové organizace zřízená obcí
MAP 3 - pro více informací Mgr. Martin Zárybnický (martin.zarybnicky@vladar.cz)

Proběhlo společné jednání Řídícího výboru a pracovních skupin, jehož hlavní náplní je prezentace výstupů šetření společnosti PAQ RESEARCH týkající se výsledků vzdělávání v ORP Podbořany a Žatec. Odkaz zde.

Doufáme, že Vás výčet plánovaných výzev zaujme a že si v něm najdete ideální nástroj pro Vaše skvělé záměry.
Článek vyšel : 23.5.2023