Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vladař 2021-2027 / Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021+ /

IROP 2 - Veřejná prostranství

Ke stažení:

Stáhnout vše

Vazba na výzvu řídícího orgánu IROP:

Podporované aktivity:

 • Revitalizace veřejných prostranství měst a obcí

Struktura financování v opatření IROP 2:

 • Podpora bude poskytována formou dotace
 • Podíl financování z celkových způsobilých výdajů
  • Typ MRR (méně rozvinutý region)
   • EFRR 95 %
   • příjemce 5 %
  • Typ PR (průběžný region)
   • EFRR 80%
   • Státní rozpočet 15%
   • příjemce 5%

Při financování projektu bude využita paušální sazba ve výši 7 % na paušální náklady. Základní podmínky aplikace paušální sazby jsou uvedeny v kapitole 7.2.3 Obecných pravidel.

Způsobilé výdaje se dělí na:

 • přímé výdaje, které musí být doloženy daňovými, účetními či dalšími doklady dle kapitoly 4.2.1 Specifických pravidel a na jejichž základě dojde k výpočtu paušálních nákladů
 • nepřímé, paušální náklady, jejichž výše je stanovena za pomoci paušální sazby a které není potřeba prokazovat daňovými, účetními či dalšími doklady. Náklady, na jejichž financování je použita paušální sazba, nelze zahrnout mezi přímé výdaje projektu

Účel a cíle projektu:

 • Zkvalitnění veřejného prostranství a ekosystémových služeb
  • Revitalizace, modernizace a dostupnost stávajících veřejných prostranství ve vazbě na veřejnou a technickou infrastrukturu a související zelenou infrastrukturu
  • Revitalizace a úprava nevyužívaných ploch, vznik a dostupnost nového veřejného prostranství ve vazbě na veřejnou a technickou infrastrukturu a související zelenou infrastrukturu

Specifický cíl strategie:

Specifický cíl 1.1

O všechny občany MAS Vladař se dobře starají vybavené obce a otevřené obecní úřady. Technické vybavení obcí umožňuje zajistit chybějící komerční služby jakož i řádnou péči o veřejné prostranství v obci i blízkém okolí.

Opatření SC 1.1

1.1.4 - Síť atraktivních míst pro setkávání

Název opatření:

Opatření 5 - IROP - Veřejná prostranství

"IROP 2 - Veřejná prostranství"

Vazba na specifický cíl IROP:

Vazba a tématické zaměření IROP:

Priorita 2 - Zelená infrastruktura měst a obcí a ochrana obyvatelstva, SC 2.1 Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim, s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům

Vazba na specifický cíl IROP:

Priorita 5 - Komunitně vedený máístní rozvojSC 5.1 Podpora integrovaného a inkluzivního sociálního, hospodářského a environmentálního místního rozvoje, kultury, přírodního dědictví, udržitelného cestovního ruchu a bezpečnosti v jiných než městských oblastech

Popis opatření:

Opatření 1.1.4 - Rozvojová potřeba - podpora v rámci opatření naplňuje potřeby v oblasti investic do veřejného prostoru obcí a měst. Budováním veřejného prostoru bude podpořeno zvýšení kapacit i dostupnost. Provozem investic podpořených opatřením dojde k synergickému naplnění potřeby zázemí pro kvalitní trávení volného času, zvýšení atraktivity místa a s tím spojený pocit hrdosti obyvatel na místo kde žijí. Budování a rekonstrukce veřejných míst s ohledem na funkční i rekreační využití obyvateli a návštěvníky obcí. Vytváření a podpora místních atraktivit, stavba volnočasových hřišť, solitérních prvků.

Typy projektů:

 • Revitalizace veřejných prostranství měst a obcí
  • ucelené (komplexní) projekty veřejných prostranství zaměřené na veřejnou a technickou infrastrukturu a související zelenou infrastrukturu (modrou a zelenou složku) a opatření v řešeném území nezbytná pro rozvoj a zlepšení kvality ekosystémových služeb měst a obcí
  • revitalizace, modernizace a zajištění bezpečnosti stávajících veřejných prostranství
  • revitalizace a úprava nevyužívaných ploch
 • Podpora je zaměřena na veřejná prostranství podle § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na jejich vznik či úpravu ve vazbě na veřejnou a technickou infrastrukturu a související zelenou infrastrukturu. Podporována budou například náměstí, parky, pěší zóny, uliční prostory, volně dostupné vnitrobloky, náplavky.

Příjemci podpory:

 • obce
 • kraje
 • organizace zřizované nebo zakládané kraji / obcemi
 • organizační složky státu (OSS)
 • příspěvkové organizace OSS (PO OSS)
 • církve
 • církevní organizace
 • státní podniky
 • státní organizace
 • veřejné a státní vysoké školy
 • veřejné výzkumné instituce

Minimální a maximální výše:

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve výzvě MAS.

Principy preferenčních kritérií:

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS.

Výsledky:

INDIKÁTORY

Kód indikátoru

Název indikátoru

444 001

Zelená infrastruktura podpořená pro jiné účely než přizpůsobování se změnám klimatu

444 101

Plocha podpořeného veřejného prostranství

426 001

Objem retenčních nádrží pro využití srážkové vody

444 011

Počet obyvatel, kteří mají přístup k nové nebo modernizované zelené infrastruktuře

Aktuality k tématu IROP 2 - Veřejná prostranství:

© MAS Vladař 2016