Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vladař 2021-2027 / Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021+ /

IROP 4 - Hasiči

Ke stažení:

Stáhnout vše

Vazba na výzvu řídícího orgánu IROP:

Podporované aktivity:

 • A. Výstavba a rekonstrukce požárních zbrojnic
 • B. Pořízení požární techniky, věcných prostředků požární ochrany
 • C. Vybudování a revitalizace umělých vodních požárních nádrží v obcích.

Struktura financování v opatření IROP 4:

 • Podpora bude poskytována formou dotace
 • Podíl financování z celkových způsobilých výdajů
  • Typ MRR (méně rozvinutý region)
   • EFRR 95 %
   • příjemce 5 %
  • Typ PR (průběžný region)
   • EFRR 80%
   • Státní rozpočet 15%
   • příjemce 5%

Při financování projektu bude využita paušální sazba ve výši 7 % na paušální náklady. Základní podmínky aplikace paušální sazby jsou uvedeny v kapitole 7.2.3 Obecných pravidel.

Způsobilé výdaje se dělí na:

 • přímé výdaje, které musí být doloženy daňovými, účetními či dalšími doklady dle kapitoly 4.2.1 Specifických pravidel a na jejichž základě dojde k výpočtu paušálních nákladů
 • nepřímé, paušální náklady, jejichž výše je stanovena za pomoci paušální sazby a které není potřeba prokazovat daňovými, účetními či dalšími doklady. Náklady, na jejichž financování je použita paušální sazba, nelze zahrnout mezi přímé výdaje projektu

Účel a cíle projektu:

 • Účelem podporované aktivity je posílení odolnosti, vybavenosti a připravenosti jednotek sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II, III a V pro výkon služby (jedna z možností, nebo více možnosti, dle povahy projektu):
  • Posílení odolnosti stávajících a vybudování nových zbrojnic včetně pořízení zařízení a technického a technologického vybavení zbrojnic jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí kategorie JPO II, III a V
   • Poznámka: Žadatel vybere v případě realizace podaktivity A. Výstavba a rekonstrukce požárních zbrojnic
  • Pořízení materiálně technického vybavení pro výkon činnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí kategorie JPO II, III a V
   • Poznámka: Žadatel vybere v případě realizace podaktivity B. Pořízení požární techniky, věcných prostředků požární ochrany
  • Vybudování umělého zdroje požární vody pro požární účely, revitalizace stávajících umělých vodních požárních nádržích v obci sloužících jako zdroj požární vody.
   • Poznámka: Žadatel vybere v případě realizace podaktivity C. Vybudování a revitalizace umělých vodních požárních nádrží v obcích
 • Cílem projektu je zajištění schopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II, III a V adekvátně reagovat na mimořádné události ve formě a kapacitě určené v žádosti o podporu.

Specifický cíl strategie:

Specifický cíl 1.7

Zajištění kvalitní ochrany majetku a péče o zdraví pro všechny obyvatele na území MAS Vladař

Opatření SC 1.7

1.7.1 - Zajištění akceschopných, vybavených složek IZS

Název opatření:

Opatření 4 - IROP - Hasiči

"IROP 4 - Hasiči"

Vazba na specifický cíl IROP:

Vazba a tématické zaměření IROP:

Priorita 2 - Zelená infrastruktura měst a obcí a ochrana obyvatelstva, SC 2.1 Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim, s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům

Vazba na specifický cíl IROP:

Priorita 5 - Komunitně vedený máístní rozvojSC 5.1 Podpora integrovaného a inkluzivního sociálního, hospodářského a environmentálního místního rozvoje, kultury, přírodního dědictví, udržitelného cestovního ruchu a bezpečnosti v jiných než městských oblastech

Popis opatření:

Opatření 1.7.1 - Zajištění akceschopných, vybavených složek IZS - Investicí do vybavení i zázemí jednotek IZS dojde k naplnění potřeby. Udržení akceschopných JPO a dalších složek i na menších obcích je závislé na podpoře obnovy a modernizace vybavení pro předpokládané zásahy ve svém nebližším okolí. Investice do dobře vybavených a fungujících složek IZS, odpovídajícího zázemí pro jejich práci, přípravu a trénink. Dostatečné personální zajištění. Zamýšlené oblasti podpory jsou zejména do jednotek JPO, zdravotní záchranný systém a Neziskových organizací a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním pracím. Jako vedlejší aktivita bude podporována též prevence a osvětová činnost.

Typy projektů:

 • Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V
  • A. Výstavba a rekonstrukce požárních zbrojnic
   • Technické řešení projektu musí být v souladu s platnou legislativou a technickými normami, a to především s technickou normou ČSN 73 5710. Projekt musí být v souladu s parametry uvedenými v příloze č. 9 (část A) Specifických pravidel. Nová dislokace zbrojnice zohledňuje podmínky přílohy zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, pro včasný zásah jednotky dle plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany
  • B. Pořízení požární techniky, věcných prostředků požární ochrany
   • Normativ pořízení požární techniky a věcných prostředků požární ochrany je uveden v příloze č. 9 (část B) Specifických pravidel. Uvedený normativ obsahuje druhy techniky a věcných prostředků, které je možné v rámci projektu pořídit dle kategorie jednotek požární ochrany. Při realizaci zadávacího řízení na pořízení požární techniky a věcných prostředků požární ochrany je žadatel povinen využít vzorovou technickou specifikaci. Vzorové technické specifikace jsou zveřejněny na webových stránkách Hasičského záchranného sboru České republiky na odkaze: https://www.hzscr.cz/clanek/irop-technika-pro-izs.aspx
  • C. Vybudování a revitalizace umělých vodních požárních nádrží v obcích
   • Základní podmínky pro vybudování a revitalizaci umělých vodních požárních nádrží v obcích jsou uvedeny v příloze č. 9 (část C) Specifických pravidel
  • doprovodná část projektu
   • Zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov je doprovodnou (nepovinnou) částí projektu na úrovni způsobilých výdajů a bude intenzivně podporováno tam, kde to bude možné, a propagováno mezi žadateli. V případě památkově chráněných budov bude zvýšení energetické účinnosti využito tak, aby nedošlo ke změně charakteru či vzhledu budov.

Příjemci podpory:

 • obce, které zřizují jednotky sboru dobrovolných hasičů zařazené do kategorie jednotek požární ochrany II, III a V (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů)

Minimální a maximální výše:

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve výzvě MAS.

Principy preferenčních kritérií:

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS.

Výsledky:

INDIKÁTORY

Kód indikátoru

Název indikátoru

324 041

Veřejné budovy s nižší energetickou náročností
575 012

Nové či zodolněné objekty sloužící složkám IZS

570 012

Počet nových věcných prostředků složek IZS
575 401

Počet kusů nové techniky složek IZS

575 101

Počet podpořených umělých zdrojů požární vody

323 000

Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů

437 501 Počet obyvatel, kteří mají prospěch z opatření na posílení ochrany obyvatelstva
před hrozbami spojenými se změnou klimatu a novými hrozbami

  © MAS Vladař 2016