Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vladař 2021-2027 / Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021+ /

IROP 5 - Sociální infrastruktura

Ke stažení:

Stáhnout vše

Vazba na výzvu řídícího orgánu IROP:

Podporované aktivity:

 • Infrastruktura pro sociální služby

Struktura financování v opatření IROP 5:

 • Podpora bude poskytována formou dotace
 • Podíl financování z celkových způsobilých výdajů
  • Typ MRR (méně rozvinutý region)
   • EFRR 95 %
   • příjemce 5 %
  • Typ PR (průběžný region)
   • EFRR 80%
   • Státní rozpočet 15%
   • příjemce 5%

Při financování projektu bude využita paušální sazba ve výši 7 % na paušální náklady. Základní podmínky aplikace paušální sazby jsou uvedeny v kapitole 7.2.3 Obecných pravidel.

Způsobilé výdaje se dělí na:

 • přímé výdaje, které musí být doloženy daňovými, účetními či dalšími doklady dle kapitoly 4.2.5 Specifických pravidel a na jejichž základě dojde k výpočtu paušálních nákladů
 • nepřímé, paušální náklady, jejichž výše je stanovena za pomoci paušální sazby a které není potřeba prokazovat daňovými, účetními či dalšími doklady. Náklady, na jejichž financování je použita paušální sazba, nelze zahrnout mezi přímé výdaje projektu

Účel a cíle projektu:

 • Vybudování/pořízení nových kapacit pro poskytování sociálních služeb dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, v druhu, formě a kapacitě určené v žádosti o podporu
  • Zajištění poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v druhu a kapacitě určené v žádosti o podporu do 6 měsíců od ukončení realizace projektu
 • Zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v druhu, formě a kapacitě určené v žádosti o podporu
  • Zajištění poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v druhu a kapacitě určené v žádosti o podporu od data ukončení realizace projektu

Specifický cíl strategie:

Specifický cíl 1.6

Zkvalitnění sociální infrastruktury

Opatření SC 1.6

1.6.1 - Sociální infrastruktura

1.6.2 - Sdílení záízemí, vybavení a služeb

Název opatření:

Opatření 5 - IROP - Sociální služby

"IROP 5 - Sociální služby"

Vazba na specifický cíl IROP:

Vazba a tématické zaměření IROP:

Priorita 4 - Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb, vzdělávací infrastruktury a rozvoj kulturního dědictví, SC 4.2 Podpora socioekonomického začlenění marginalizovaných komunit, domácností s nízkými příjmy a znevýhodněných skupin včetně osob se zvláštními potřebami, pomocí integrovaných opatření, včetně bydlení a sociálních služeb

Vazba na specifický cíl IROP:

Priorita 5 - Komunitně vedený máístní rozvojSC 5.1 Podpora integrovaného a inkluzivního sociálního, hospodářského a environmentálního místního rozvoje, kultury, přírodního dědictví, udržitelného cestovního ruchu a bezpečnosti v jiných než městských oblastech

Popis opatření:

Opatření 1.6.1 - Sociální služby a jejich zázemí je třeba modernizovat a zajistit jejich dostatečnou kapacitu. Opatření řeší investice do zázemí a vybavení sociálních služeb poskytovaných na venkově. Podpora investic do rozšiřování infrastruktury pro poskytování sociálních pobytových i terénních služeb, včetně doprovodné a podpůrné infrastruktury (prádelny, kuchyně, nádvoří, zahrady, atd.).

Opatření 1.6.2 - Opatření podporuje efektivní řešení poskytování sociálních služeb v širším území, koordinaci. Díky tomu budou dostupnější. Podpora sdílení vybavení a služeb za účelem efektivního pokrytí ve všech potřebných místech území MAS Vladař.

Typy projektů:

 • sociální služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách“)
  • Podporován bude nákup budov, zařízení a vybavení, výstavba budov a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování ambulantních a terénních sociálních služeb a pobytových služeb prevence. Vytvoření, obnova a zkvalitnění materiálně technické základny těchto nových a stávajících sociálních služeb pro práci s cílovými skupinami. Sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
  • Projekty se zaměří na podporu infrastruktury pouze pro sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, uvedené v příloze č. 7 Specifických pravidel

Příjemci podpory:

 • obce
 • kraje
 • dobrovolné svazky obcí
 • organizace zřizované nebo zakládané kraji / obcemi / dobrovolnými svazky obcí
 • organizační složky státu (OSS)
 • příspěvkové organizace OSS (PO OSS)
 • církve
 • církevní organizace
 • nestátní neziskové organizace (NNO)

Minimální a maximální výše:

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve výzvě MAS.

Principy preferenčních kritérií:

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS.

Výsledky:

INDIKÁTORY

Kód indikátoru

Název indikátoru

554 010

Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci

554 101

Nová kapacita podpořených zařízení pobytových sociálních služeb
554 201

Rekonstruovaná či modernizovaná kapacita podpořených zařízení pobytových
sociálních služeb

554 301

Nová kapacita podpořených zařízení nepobytových sociálních služeb

554 401 Rekonstruovaná či modernizovaná kapacita podpořených zařízení nepobytových
sociálních služeb

554 601

Počet uživatelů nových nebo modernizovaných zařízení sociální péče za rok

323 000

Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů

  © MAS Vladař 2016