Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Podporované aktivity skrz CLLD v OP 2014-2020 / Operační program zaměstnanost /

OPZ2: Podpora spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální nezaměstnanosti, zjišťování potřeb lokálních zaměstnavatelů

Popis cíle opatření:

Cílem tohoto opatření je dosáhnout otevřené a aktivní spolupráce s maximálním množstvím reálných subjektů, působících na území MAS Vladař. Cíle je tedy praktická, místní a tematicky zaměřená spolupráce mezi jednotlivými subjekty, které dokáží spolupracovat při řešení problematiky nezaměstnanosti (včetně souvisejících faktorů) na území MAS Vladař. Dále je cílem tohoto opatření, vtáhnout do řešení problematiky především subjekty tzv. „ze zdola“, zaměstnavatele, neziskové organizace ale i spolky a sdružení, obce. Za všeobecnou podmínku je považováno provázání aktivit s podporou tvorby nových pracovních míst, umístěním na volná pracovní místa, čímž bude vždy zajištěno zvýšení počtu pracovních míst – uplatnění cílových skupin.

Popis možných zaměření projektů:

MAS Vladař předpokládá podání vlastních projektů pro monitoring potřeb lokálních zaměstnavatelů, koordinaci spolupráce zaměstnavatelů a místních úřadů práce a poskytovatelů vzdělávání. MAS Vladař usiluje o celoplošné pokrytí území takovým tématem. Konkrétně předpokládáme následující zaměření projektů v možných směrech „A“ :

 • Mapování území za účelem zjišťování potřeb lokálních zaměstnavatelů a tvorba elektronického katalogu pracovních příležitostí
 • Specificky zaměřené vzdělávací aktivity v oblasti ECDL, manipulačních prostředků ale také služeb – vycházející z analýzy pracovního trhu a jeho potenciálu na území MAS;
 • Netradiční pojetí realizace programů pro podporu a praktické využití koordinovaného přístupu ke sběru dat o volných místech a zajištění aktivní distribuce vhodných cílovým skupinám; Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Vladař Stránka 189 z 233
 • Účinné a cíleně zaměřené poradenské a informační aktivity v oblasti kariérového poradenství, orientace na trhu práce, možností služeb zaměstnanosti atd., vzdělávací a rekvalifikační programy pro zaměstnance podniků procházejících restrukturalizací nebo končících svoji činnost, včetně propouštěných zaměstnanců;
 • Efektivní a systematická podpora realizace programů s využitím odborných praxí a stáží u zaměstnavatelů, včetně krátkodobých praxí a také exkurzí;
 • Samostatné projekty k systémovému vzdělávání formou rekvalifikačních kurzů, vycházejících z přímé poptávky budoucích zaměstnavatelů na volnou PS a tím tzv. „otevření dveří“ pro CS u zaměstnavatelů;
 • Rozvoj základních kompetencí členů cílových skupin a tím podporu při vstupu na TP
 • Podpora aktivit k získávání pracovních návyků, především s cílem „nastartování“ cílové skupiny dlouhodobě nezaměstnaných

Zprostředkování zaměstnání, umístění na uvolněná pracovní místa, vytváření nových pracovních míst i s využitím burzy práce jako související aktivity
Směr „B“ :

 • Cílená realizace (případně tvorba) vzdělávacích programů pro zaměstnance, kteří jsou ohroženi propouštěním (jsou již ve výpovědní lhůtě);
 • Nestandardní realizace (případně tvorba) vzdělávacích programů pro zaměstnance, kteří najdou uplatnění na pracovních místech s využitím nových technologií;
 • Realizace programů pro koordinovaný monitoring volných pracovních míst na území MAS pro zajištění nabídky zprostředkování uplatnění cílovým skupinám;
 • Outplacement v oblasti kariérového poradenství, orientace na trhu práce, možností služeb zaměstnanosti atd., vzdělávací a rekvalifikační programy pro zaměstnance podniků procházejících restrukturalizací nebo končících svoji činnost, včetně propouštěných zaměstnanců;
 • Systematická podpora realizace programů s využitím odborných praxí a stáží u zaměstnavatelů, včetně krátkodobých praxí a také exkurzí;
 • Podpora spolupráce podniků a vzdělávacích institucí za účelem slaďování kvalifikační úrovně a kvalifikační struktury pracovní síly s požadavky trhu práce;
 • Podpora schopnosti regionálních aktérů na trhu práce při navrhování a realizaci záměrů regionálního a lokálního rozvoje zaměstnanosti a jejich spolupráci s pracovišti ÚP na všech stupních řízení;
 • Podpora a rozvoj spolupráce a partnerství při realizaci politiky zaměstnanosti jak na národní, tak zejména regionální úrovni se všemi relevantními aktéry na trhu práce Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Vladař Stránka 190 z 233 Za všeobecnou podmínku k naplnění výše uvedených aktivit je považováno provázání aktivit s podporou tvorby nových pracovních míst, umístěním na volná pracovní místa, čímž bude vždy zajištěno zvýšení počtu pracovních míst – uplatnění cílových skupin.

Podporované cílové skupiny:

 •  Zaměstnanci ve výpovědi ? Uchazeči o zaměstnání (osoby zařazené ÚP ČR do evidence uchazečů o zaměstnání);
 •  Zájemci o zaměstnání (osoby zařazené ÚP ČR do evidence zájemců o zaměstnání); ? Neaktivní osoby - osoby v produktivním věku, které nejsou ani zaměstnané (zaměstnáním se rozumí i výkon samostatně výdělečné činnosti) ani nezaměstnané (tj. evidované ÚP ČR jako uchazeč o zaměstnání);
 •  Osoby se zdravotním postižením;
 •  Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce (tj. splňují alespoň dvě z níže uvedených charakteristik: uchazeči o zaměstnání vedení v evidenci déle než 5 měsíců, osoby mladší 25 let, osoby ve věku nad 54 let, osoby s nízkou úrovní kvalifikace (stupeň ISCED 0 - 2), osoby pečující o dítě mladší 15 let či o osobu blízkou, osoby z národnostních menšin či osoby z jiného sociokulturního prostředí);
 •  Osoby jinak znevýhodněné - azylanti a imigranti, osoby vyrůstající bez rodin do 26 let věku, osoby před propuštěním z VTOS a propuštěné z VTOS, osoby závislé;
 •  Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené (tj. nevykonávaly zaměstnání nebo samostatnou výdělečnou činnost po dobu mateřské/rodičovské dovolené a v řádu měsíců se u nich očekává návrat na trh práce);
 •  Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené;

Aktuality k tématu OPZ2: Podpora spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální nezaměstnanosti, zjišťování potřeb lokálních zaměstnavatelů:

© MAS Vladař 2016