Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Krajské programy podpory SCLLD MAS Vladař / Grantový program na území KARLOVARSKÉHO KRAJE /

Výzva MAS Vladař z programu Podpora komunitního života na venkově na území Karlovarského kraje 2024 (KK/2024/01)

Ke stažení:

Stáhnout vše

Podporovaná témata: veřejně prospěšné komunitní projekty zaměřené na kulturní, společenské, sportovní a vzdělávací aktivity dětí, mládeže, dospělých a seniorů ve prospěch obyvatel obcí na území MAS Vladař v Karlovarském kraji

 

Uznatelné náklady od 1.1.2024 do 20.12.2024

 

1. CÍL

Cílem programu je podpořit komunitní život na území MAS Vladař o.p.s. v Karlovarském kraji.

Podpořeny budou veřejně prospěšné komunitní projekty zaměřené na kulturní, společenské, sportovní a vzdělávací aktivity dětí, mládeže, dospělých a seniorů ve prospěch obyvatel obcí na území MAS Vladař v Karlovarském kraji. U projektů je důležitým aspektem, aby komunita byla zapojena nejen do výstupů projektu, ale zejména do jeho příprav a realizace.

Dále budou podpořeny projekty zaměřené na obnovu a údržbu občanské vybavenosti, veřejného prostoru na území MAS Vladař v Karlovarském kraji. Komunita do těchto projektů musí být zapojena nejen do jejich výstupů, ale zejména do jejich příprav a realizace.

Lze podpořit nákup služeb, vybavení, zařízení apod. Způsobilé výdaje musí být použity na realizaci projektu s širším dopadem, který podporuje komunitní život na venkově.

 

2. CÍLOVÁ SKUPINA

Obyvatelé území MAS Vladař v Karlovarském kraji

 

3. ČASOVÉ VYMEZENÍ VÝZVY:

Vyhlášení výzvy k žádostem o dotaci od

22. 04. 2024, 12:00 hod.

Zahájení příjmu žádostí o dotaci

29. 04. 2024, 12:00 hod.

Ukončení příjmu žádostí o dotaci do

10. 06. 2024, 16:00 hod.

Projednání projektů ve výběrové komisi

06/2024

Projednání projektů v rozhodovací komisi

07/2024

Realizace projektů min. v období od

01. 01. 2024

Realizace projektů max. v období do

20. 12. 2024

Předložení závěrečné zprávy o realizaci projektu do

max. do 23. 12. 2024

 

4. FINANČNÍ NASTAVENÍ:

Celková finanční alokace na výzvu

500.000,00 Kč

Minimální výše dotace na projekt

5.000,00 Kč

Maximální výše dotace na projekt

40.000,00 Kč

Výše dotace

80 %

Forma dotace

Ex post

Dotace nenaplňuje znaky veřejné podpory ve smyslu čl. 107, odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie.

 

5. ZPŮSOBILOST PROJEKTU 

• Projekt musí být v souladu s aktuálně platnou Strategií komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vladař o.p.s.

• Projekt musí být v souladu s Programem rozvoje Karlovarského kraje 2021 - 2027.

• V rámci projektu bude prezentován Karlovarský kraj a MAS Vladař o.p.s.

 

6. ZPŮSOBILOST VÝDAJŮ

Výdaje jsou považovány za způsobilé, pokud splňují následující podmínky:

• Jedná se pouze o výdaj vynaložený na realizaci veřejně prospěšného projektu.

• Výdaj musí vyhovovat zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti.

• Výdaj vznikl v přímé souvislosti s realizací projektu, resp. od 1. 1. 2024, a byl uhrazen do konce realizace projektu, resp. maximálně do 20. 12. 2024.

• Výdaj musí být zachycen v účetnictví, na účetních dokladech, tzn. je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými účetními doklady.

 

Kategorie způsobilých výdajů:

• Služby spojené s realizací projektu, autorské poplatky, smlouvy o dílo.

• Materiál, ochranné pomůcky (vše co bude spotřebováno v rámci projektu)

• Drobné vybavení (zůstává majetkem příjemce i po skončení projektu) do 50% včetně ze sumy výdajů projektu, z kterých se vypočítává dotace

• Občerstvení do 20 % včetně ze sumy výdajů projektu, z kterých se vypočítává dotace

• Odměny pro účastníky do 20 % včetně ze sumy výdajů projektu, z kterých se vypočítává dotace

 

7. NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

• Pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku

• Pořízení dlouhodobého nemovitého i movitého majetku

• Úroky, penále, pokuty a jiné sankce

• Nájemné s následnou koupí (leasing)

• Cestovné, mzdy včetně odvodů

• Výdaje na pořízení alkoholických nápojů, tabákových výrobků a návykových látek.

 

Nelze podporovat projekty, které budou/byly v roce 2024 podporovány z jiných dotačních titulů Karlovarského kraje! 

 

8. OPRÁVNĚNÝ ŽADATEL

• Obecně prospěšná společnost, podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech ve znění pozdějších předpisů

• Spolek, podle § 214 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

• Ústav, podle § 402 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

• Nadace, podle § 309 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

• Obec

• Příspěvková organizace zřízená obcí nebo Karlovarským krajem

 

Všechny subjekty musí prokazatelně sídlit nebo působit na území MAS Vladař v Karlovarském kraji!

 

9. ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI

Žadatel předkládá žádost o dotaci kompletní včetně příloh na předepsaném formuláři.

a) Prostřednictvím datové schránky na adresu: bifdk2j

pozn: MAS není OVM, odeslání na tuto adresu je zpoplatněno dle sazebníku DS

b) Osobně na adresu:

MAS Vladař o.p.s., Masarykovo náměstí 22, 44101 Podbořany obálka označena názvem výzvy a identifikací žadatele

c) Doporučeně poštou s dodejkou na adresu:

MAS Vladař o.p.s., Masarykovo náměstí 22, 44101 Podbořany obálka označena názvem výzvy a identifikací žadatele

 

Žádosti o dotaci, předložené jiným než výše uvedeným způsobem, nebudou akceptovány. Žádosti o dotaci, předložené po termínu, nebudou akceptovány.

 

10. PŘÍLOHY ŽÁDOSTI O DOTACI

 

1. Je-li relevantní ve vztahu k realizaci projektu: fotodokumentace před realizací projektu, prokázání majetkového vztahu k dané věci, či plná moc apod.

2. Doklad o vlastnictví bankovního účtu žadatele.

3. Doklad o ustanovení statutárního zástupce (liší-li se od veřejně dostupných informací na justice.cz)

 

11. KONTAKTY

Adresa kanceláře: MAS Vladař o.p.s., Masarykovo náměstí 22, 44101 Podbořany

Web stránky: www.vladar.cz

Kontaktní osoby:

 

Mgr. Nikola Kassl

Telefonní kontakt

(+420) 731 273 474

nikola.kassl@vladar.cz

 

Ing. Josef Ryšavý

-manažer SCLLD

Telefonní kontakt

(+420) 731 189 893

(+420) 608 025 123


 

12. PŘÍLOHY VÝZVY

• Příloha č. 1 výzvy - Kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí- protokol

• Příloha č. 2 výzvy - Kritéria věcného hodnocení - protokol

• Příloha č. 3 výzvy - Žádost o dotaci

• Příloha č. 4 výzvy - Smlouva o poskytnutí dotace

• Příloha č. 5 výzvy - Závěrečná zpráva o realizaci projektu a Vyúčtování realizace projektu

• Příloha č. 6 výzvy - Protokol o kontrole závěrečné zprávy a vyúčtování projektu

 

 

    © MAS Vladař 2016