Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Podporované aktivity skrz CLLD v OP 2014-2020 / Operační program zaměstnanost /

7.výzva MAS Vladař-OPZ-Podpora zaměstnanosti na území MAS Vladař II.

Ke stažení:

Stáhnout vše

MAS Vladař o.p.s., IČ 264 04 818 (dále také jen „MAS“) vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost

 

 

 

 

 

 

1. Identifikace výzvy ŘO

Prioritní osa

2 Sociální začleňování a boj s chudobou

Investiční priorita

2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Specifický cíl

2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech

Číslo výzvy, do které je výzva MAS zařazena

03_16_047

Název výzvy, do které je výzva MAS zařazena

Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje

2. Identifikace výzvy MAS

Číslo výzvy MAS

893/03_16_047/CLLD_15_01_146

Název výzvy MAS

7. výzva MAS Vladař-OPZ-Podpora zaměstnanosti na území MAS Vladař II.

Druh výzvy MAS

Kolová

Určení z hlediska konkurence mezi projekty v rámci výzvy MAS

Otevřená

3. Časové vymezení výzvy

Datum vyhlášení výzvy MAS

24. 04. 2019

Datum zpřístupnění žádosti o podporu

24. 04. 2019, 12:00 hodin

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

24. 04. 2019, 12:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

17. 06. 2019, 12:00 hodin

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat

36 měsíců

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

30. 6. 2023

 

Aktuality k tématu 7.výzva MAS Vladař-OPZ-Podpora zaměstnanosti na území MAS Vladař II.:

© MAS Vladař 2016