Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vladař 2021-2027 / Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021+ /

8. výzva MAS Vladař - IROP 5 Sociální služby - I.

Ke stažení:

Stáhnout vše

IDENTIFIKACE VÝZVY

Finanční alokace výzvy

minimální výše CZV na projekt: 500.000,00 Kč

maximální částka CZV na projekt: 1.000.000,00 Kč

alokace 8. výzvy: 2.105.263,16 Kč

Operační program Integrovaný regionální operační program
Specifický cíl IROP 5.1 Podpora integrovaného a inkluzivního sociálního, hospodářského a environmentálního místního rozvoje, kultury, přírodního dědictví, udržitelného cestovního ruchu a bezpečnosti v jiných než městských oblastech
Číslo výzvy ŘO IROP 49. výzva IROP - Sociální služby - SC 5.1 (CLLD)
Číslo výzvy MAS 8.
Opatření integrované strategie Opatření 5 - IROP - Sociální služby
Druh výzvy Kolová

Příjem PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ

Forma a způsob podání projektového záměru prostřednictvím datové schránky MAS Vladař: bifdk2j
Forma a způsob podání požadovaných příloh prostřednictvím e-mailové schránky: irop@vladar.cz

TERMÍNY

Datum zveřejnění výzvy MAS

2.7.2024 10:00
Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů MAS 15.7.2024 10:00
Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů MAS 30.9.2024 23:59

ZACÍLENÍ PODPORY

Typy podporovaných projektů

Infrastruktura pro sociální služby

 • sociální služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách“)

Podporován bude nákup budov, zařízení a vybavení, výstavba budov a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování ambulantních a terénních sociálních služeb a pobytových služeb prevence. Vytvoření, obnova a zkvalitnění materiálně technické základny těchto nových a stávajících sociálních služeb pro práci s cílovými skupinami.

Pozn.: Projekty se zaměří na podporu infrastruktury pouze pro sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, uvedené v příloze č. 7 Specifických pravidel.

V případě nákupu vozidel pro sociální služby se musí jednat o vozidla na alternativní paliva (CNG/elektro/vodík) nebo na konvenční paliva (benzín/diesel), v obou případech splňující emisní limit 50 g CO2/km.

U vozidel jsou uplatněny následující limity celkových způsobilých výdajů:
• maximální výše celkových způsobilých výdajů pro pořízení automobilu bez dalších úprav je 1 820 000 Kč,
• maximální výše celkových způsobilých výdajů pro pořízení automobilu s úpravou pro převoz osob s omezenou schopností pohybu je 2 210 000 Kč.

Účelem projektu je:
a)
Vybudování/pořízení nových kapacit pro poskytování sociálních služeb dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, v druhu, formě a kapacitě určené v žádosti o podporu.

b) Zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v druhu, formě a kapacitě určené v žádosti o podporu.Veřejná infrastruktura.

Cílem projektu:
pro ad a)
Zajištění poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v druhu a kapacitě určené v žádosti o podporu do 6 měsíců od ukončení realizace projektu.

pro ad b) Zajištění poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v druhu a kapacitě určené v žádosti o podporu od data ukončení realizace projektu.

Typ regionu MRR - méně rozvinutý region - Ústecký kraj, Karlovarský kraj
Územní realizace Území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD.
Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí území MAS jsou vždy nezpůsobilé.
Oprávnění žadatelé
 • obce
 • kraje
 • dobrovolné svazky obcí
 • organizace zřizované nebo zakládané kraji / obcemi /  dobrovolnými svazky obcí
 • organizační složky státu (OSS)
 • příspěvkové organizace organizačních složek státu (PO OSS)
 • církve
 • církevní organizace
 • nestátní neziskové organizace (NNO)
Cílové skupiny
 • osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením
 • osoby s postižením
 • osoby s chronickým a duševním onemocněním
 • osoby se specifickými potřebami vyplývajícími z jejich zdravotního stavu, které potřebují vysokou míru podpory, a jejich osoby blízké
 • rodiny s nezaopatřenými dětmi v nepříznivé sociální situaci
 • mladé dospělé osoby opouštějící ústavní nebo náhradní rodinnou péči
 • oběti domácího a genderově podmíněného násilí a osoby tímto násilím ohrožené
 • osoby v bytové nouzi
 • senioři
 • ohrožené děti
 • uprchlíci, migranti
 • národnostní skupiny (zejména Romové)
 • bezdomovci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DŮLEŽITÉ:

Interní postupy MAS Vladař IROP21+ pro hodnocení a výběr projektůjak podat projektový záměr na MAS Vladař a jakým způsobem bude vše probíhat, od příjmu projektového záměru až po samotné hodnocení:

 • Výzvy MAS (kapitola č. 4.)
  • Kontrolní listy MAS
  • Příjem projektových záměrů
 • Hodnocení a výběr projektových záměrů (kapitola č. 5.)
  • Administrativní kontrola a příjem projektových záměrů
  • Věcné hodnocení
  • Výběr projektového záměru

 

Koncepční část SCLLD MAS Vladař 21+ (verze 1.0, platná od srpna 2021)

 

Webové odkazy na dokumenty výzvy č. 49 / MMR IROP:

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce

 

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

 

Postup podání žádosti o podporu v systému MS2021+


 

 

Konzultační hodiny pro IROP - vyhlášené výzvy - v kanceláři MAS Vladař, Podbořany:

manažer IROP – CLLD MAS Vladař – Andrea Nipauerová
mobil: + 420 731 416 889
e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz

PO  8.30 – 13.00 hodin (pouze po předešlé domluvě !!! POZOR)

ÚT  8.30 – 13.00 hodin (pouze po předešlé domluvě !!! POZOR)

Pro efektivní zajištění a přípravu na pracovní setkání si sjednejte konzultaci dopředu, termín schůzky je možné sjednat i mimo konzultační hodiny, ale opět pouze po předešlé domluvě: na tel.: +420 731 416 889 nebo e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz

Aktuality k tématu 8. výzva MAS Vladař - IROP 5 Sociální služby - I.:

© MAS Vladař 2016