Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vladař 2021-2027 / Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021+ /

9. výzva MAS Vladař - IROP 1 Doprava - II.

Ke stažení:

Stáhnout vše

IDENTIFIKACE VÝZVY

Finanční alokace výzvy

minimální výše CZV na projekt: 500.000,00 Kč

maximální částka CZV na projekt: 2.500.000,00 Kč

alokace 9. výzvy: 6.645.442,10 Kč

Operační program Integrovaný regionální operační program
Specifický cíl IROP 5.1 Podpora integrovaného a inkluzivního sociálního, hospodářského a environmentálního místního rozvoje, kultury, přírodního dědictví, udržitelného cestovního ruchu a bezpečnosti v jiných než městských oblastech
Číslo výzvy ŘO IROP 60. výzva IROP - Doprava - SC 5.1 (CLLD)
Číslo výzvy MAS 9.
Opatření integrované strategie Opatření 1 - IROP - Doprava
Druh výzvy Kolová

Příjem PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ

Forma a způsob podání projektového záměru prostřednictvím datové schránky MAS Vladař: bifdk2j
Forma a způsob podání požadovaných příloh prostřednictvím e-mailové schránky: irop@vladar.cz

TERMÍNY

Datum zveřejnění výzvy MAS

4.7.2024 10:00
Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů MAS 22.7.2024 10:00
Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů MAS 11.10.2024 23:59

ZACÍLENÍ PODPORY

Typy podporovaných projektů

Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu

 • VÝSTAVBA, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy
 • ZVYŠOVÁNÍ bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách

 

Infrastruktura pro cyklistickou dopravu

 • VÝSTAVBA, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, nebo napojující7 se na stávající8 komunikace pro cyklisty, včetně doprovodné infrastruktury
 • REALIZACE doprovodné cyklistické infrastruktury při vyhrazených komunikacích pro cyklisty s vysokou intenzitou dopravy
Typ regionu MRR - méně rozvinutý region - Ústecký kraj, Karlovarský kraj
Územní realizace Území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD.
Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí území MAS jsou vždy nezpůsobilé.
Oprávnění žadatelé
 • kraje
 • obce
 • dobrovolné svazky obcí
 • organizace zřizované nebo zakládané kraji
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi
 • organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí
Cílové skupiny
 • obyvatelé měst a obcí
 • návštěvníci
 • dojíždějící za prací a službami
 • uživatelé veřejné dopravy
 • podnikatelské subjekty
 • instituce veřejné správy
 • nestátní neziskové organizace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DŮLEŽITÉ:

Interní postupy MAS Vladař IROP21+ pro hodnocení a výběr projektůjak podat projektový záměr na MAS Vladař a jakým způsobem bude vše probíhat, od příjmu projektového záměru až po samotné hodnocení:

 • Výzvy MAS (kapitola č. 4.)
  • Kontrolní listy MAS
  • Příjem projektových záměrů
 • Hodnocení a výběr projektových záměrů (kapitola č. 5.)
  • Administrativní kontrola a příjem projektových záměrů
  • Věcné hodnocení
  • Výběr projektového záměru

 

Koncepční část SCLLD MAS Vladař 21+ (verze 1.0, platná od srpna 2021)

 

Webové odkazy na dokumenty výzvy č. 60 / MMR IROP:

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce

 

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

 

Postup podání žádosti o podporu v systému MS2021+


 

 

Konzultační hodiny pro IROP - vyhlášené výzvy - v kanceláři MAS Vladař, Podbořany:

manažer IROP – CLLD MAS Vladař – Andrea Nipauerová
mobil: + 420 731 416 889
e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz

PO  8.30 – 13.00 hodin (pouze po předešlé domluvě !!! POZOR)

ÚT  8.30 – 13.00 hodin (pouze po předešlé domluvě !!! POZOR)

Pro efektivní zajištění a přípravu na pracovní setkání si sjednejte konzultaci dopředu, termín schůzky je možné sjednat i mimo konzultační hodiny, ale opět pouze po předešlé domluvě: na tel.: +420 731 416 889 nebo e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz

Aktuality k tématu 9. výzva MAS Vladař - IROP 1 Doprava - II.:

© MAS Vladař 2016