Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Podporované aktivity skrz CLLD v OP 2014-2020 / Integrovaný regionální operační program (IROP) 2014+ / 8.výzva MAS Vladař–IROP–Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví I. (IROP6) /

Avízo: 8.výzva MAS Vladař-IROP

Ke stažení:

Stáhnout vše

MAS Vladař plánuje vyhlásit v březnu tuto výzvu:

VÝZVA č.8. IROP 6 -  Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví

aktivita: "Památky"

 

Dne 28. 1. 2019 byly ŘO IROP schválené aktualizované Interní postupy MAS Vladař - směrnice č. 01_verze 03, dle kterých bude probíhat proces vyhlašování výzev pro rok 2019 a hodnocení a výběr projektů (přijaté žádosti o popdoru). Této směrnici podléhá již chystaná 8. výzva IROP 6 -  Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví.

 

Dle schválené SCLLD MAS Vladař může být řešeno a podporováno:

Podporována bude revitalizace a zatraktivnění památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO, památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví, národních kulturních památek k 1. 1. 2014, památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. 1. 2014 (Indikativní seznam NKP).

Zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků, odstraňování přístupových bariér, zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení, obnova památek, rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a depozitářů, digitalizace památek a mobiliářů, obnova parků a zahrad u souborů památek, modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí.

 

Výzva je zaměřena na podporu revitalizací a zatraktivnění:

 • památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO,
 • památek zapsaných na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví,
 • národních kulturních památek k 1. 1. 2014,
 • památek zapsaných na Indikativní seznam národních kulturních památek k 1. 1. 2014.

 

Předmětem podpory nebudou komerční turistická zařízení jako volnočasová zařízení, lázeňské provozy, ubytovací a stravovací zařízení. Součástí projektu musí být zpřístupnění podpořené památky nebo její části. Rozsah a charakter zpřístupnění žadatel uvede v Plánu zpřístupnění, který je součástí studie proveditelnosti.

 

Hlavní podporované aktivity:

 • obnova památek (stavba, rekonstrukce a stavební úpravy, odstraňování nepůvodních a nevyhovujících stavebních prvků či staveb, realizace inženýrských sítí, restaurátorské a konzervační práce),
 • obnova zahrad a parků, pokud jsou součástí podporovatelných památek nebo samy jsou podporovanou památkou (terénní úpravy, obnova zeleně a vodních ploch, budování, úprava a obnova cest, realizace inženýrských sítí),
 • odstraňování přístupových bariér (budování, úprava a obnova přístupových ploch a prvků, určených pro pohyb návštěvníků, budování výtahů a bezbariérových prvků pro návštěvníky s omezenou schopností pohybu a orientace),
 • rekonstrukce expozic a depozitářů, budování nových expozic a depozitářů, sociálního zázemí, pořízení nezbytného vybavení a zařízení,
 • restaurování-konzervování movitých předmětů, které jsou součástí podporovaných památek (podmínka doložení restaurátorského záměru při žádosti o platbu),
 • zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení (pořízení bezpečnostních prvků a zařízení),
 • modernizace a výstavba nezbytných objektů technického a technologického zázemí (včetně pořízení technologického zařízení a strojů, umožňujících funkčnost, zpřístupnění a plnohodnotné využívání památky) a objektů sociálního zázemí, resp. návštěvnické infrastruktury (WC, šatna, pokladna, informační centrum, klidová zóna určená pro návštěvníky památky) 1,
 • digitalizace památek a mobiliáře (pouze jako část komplexnějších projektů),
 • pořízení HW a SW nezbytného pro digitalizaci památek, mobiliáře a zabezpečení,
 • konzervátorsko-restaurátorské dílny

 

Termín vyhlášení výzvy: ÚNOR 2019

Termín ukončení výzvy: DUBEN 2019

 

Pro žadatele v rámci vyhlášení výzev budeme též pořádat seminář. Přesný termín a místo konání bude za včasu uvedeno na našich webových stránkách.

potřebné odkazy:

Vazba na výzvu č.55 / IROP / integrované projekty CLLD - Kulturní dědictví: http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-55-Kulturni-dedictvi-integrovane-projekty

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce: http://www.irop.mmr.cz/getmedia/0844f404-97f2-40b6-9db0-78ff674e5a11/Specificka-pravidla-SC4-1_vecne-zamereni-3-1_v-1-2.pdf.aspx?ext=.pdf

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce: http://www.irop.mmr.cz/getmedia/854bc428-6a7a-4b02-af02-51e67870f8c9/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-11_15052018_final.pdf.aspx?ext=.pdf

 

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Za MAS Vladař, Andrea Nipauerová - manažer CLLD / IROP - andrea.nipauerova@vladar.cz

(Konzultační hodiny v rámci výzev IROP: PO, ÚT, v čase od 8.30 - 13.00 hod., v kanceláři MAS Vladař, Podbořany - Masarykovo náměstí 22)

 

Pozn.: Směrnice č. 01 "Interní postupy MAS Vladař o.p.s. pro hodnocení a výběr projektů, ošetření střetu zájmů Operační program IROP" je zatím dostupná ve verzi 02 / 2018 (platná a účinná verze dnem 22. 1. 2018), která se ale vztahovala k vyhlášeným výzvám v roce 2017 a 2018 . Tato směrnice byla k 31. 12. 2018 aktualizována dle minimálních požadavků ze strany ŘO IROP a nyní je ve schvalovacím procesu. Jakmile bude nová verze "Inteních postupů - směrnice č. 01" schválená bude vložena na webové stránky MAS Vladař a dle ní bude řízen celý proces vyhlašování výzev a hodnocení přijatých žádostí pro rok 2019.

  © MAS Vladař 2016