Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Podporované aktivity skrz CLLD v OP 2014-2020 / Operační program zaměstnanost /

OPZ1: Zaměstnanost

Popis cíle opatření:

Cílem tohoto opatření je aktivní působení na cílové skupiny v oblasti motivace, podpory rozvoje osobních kompetencí pro úspěch na TP a také získávání praktických zkušeností (což podpoří také zapojení dalších subjektů do celého procesu – např. zaměstnavatelé, NNO, KoP ÚP apod.). Za účelem dosažení stanoveného specifického cíle budou podporovány zejména menší, zpravidla již konkrétně individuálně zaměřené projekty, ve kterých budou podporovány zvláště tyto rozvojové aktivity:

 • Diagnostická šetření, zaměřená především na pracovně osobnostní diagnostiku (bilanční diagnostika pouze v opodstatněných případech)
 • Skupinové motivační aktivity zaměřené na motivaci účastníků (cílových skupin)
 • Rozvoj základních kompetencí členů cílových skupin a tím podporu při vstupu na TP
 • Rekvalifikace a další profesní vzdělávání u cílových skupin spadajících do nízké nebo žádné kvalifikace
 • Podpora aktivit k získávání pracovních návyků, především s cílem „nastartování“ cílové skupiny dlouhodobě nezaměstnaných
 • Zprostředkování zaměstnání, umístění na uvolněná pracovní místa, vytváření nových pracovních míst
 • Podpora flexibilních forem zaměstnání
 • Prostupné zaměstnávání
 • Podpora přípravy a zahájení podnikatelských aktivit

Realizované projekty a další aktivity mají také za cíl doplnit již stávající nástroje APZ s ohledem na potřebu poskytování individuální, specializovanou a komplexní podporu. Tohoto druhotného cíle bude dosaženo především realizací širokého spektra poradenských a informačních aktivit:

 • Poradenské programy pro specifické cílové skupiny
 • Odborné poradenství
 • JOB kluby
 • Burzy práce

Popis možných zaměření projektů:

 • Zaměření projektů na nástroje a činnosti zaměřené na motivaci a aktivizaci CS:
 • Cílené aktivity JOB klub, zaměřené samostatně na jednotlivé specifické CS;
 • Motivační terapie;
 • Specifické motivační a vzdělávací programy;
 • Aktivity k přípravě k práci – pracovní místa na zkoušku, tréninková pracovní místa;
 • Programy k zajištění podpory zahájení podnikatelské činnosti

Zaměření projektů na nástroje a činnosti podporující rozvoj základních kompetencí CS za účelem snazšího uplatnění na trhu práce:

 • Komplexní aktivity zaměřené na rozvoj osobního potenciálu k uplatnění na trhu práce;
 • Poradenské aktivity (pracovní a kariérové poradenství);
 • Programy rekvalifikací a dalšího profesního vzdělávání;
 • Programy rozvoje základních kompetencí

Zaměření projektů na orientaci na trhu práce, realizaci diagnostických programů ke zjištění vhodnosti a předpokladů pro uplatnění na trhu práce:

 • Programy komplexního zaměření od diagnostických aktivit, přes osobní a rozvojové, motivační, aktivity k získání pracovních  návyků a zkušeností až k uplatnění na trhu práce;
 • Podpora programů pro rozvoj spolupráce subjektů působících na území MAS – veřejný sektor, NNO, soukromý sektor k posílení schopnosti uplatnění CS na trhu práce netradičními formami – lokální JOB INKUBÁTOR, JOB centra, RESTART centra  apod.; 
 • Programy pro konkrétně definované specifické cílové skupiny, především pak dlouhodobě nezaměstnané, etnické menšiny, osoby mladší 25 let s kumulací hendikepů, osoby s kumulací hendikepů vyššího věku, nízké úrovně vzdělání a případně zdravotním postižením;
 • Programy na podporu sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených;
 • Programy vedoucí k podpoře a rozvoji komunitní práce

Specificky zaměřené projekty a aktivity (doprovodné služby):

 • Finanční a právní gramotnost;
 • PC gramotnost;
 • Rozvoj Soft skills;
 • Dluhové poradenství;
 • Specifické odborné poradenství (psychologické, rodinné, bydlení  apod.)

Realizované projekty a další aktivity mají také za cíl doplnit již stávající nástroje APZ s ohledem na potřebu poskytování individuální, specializovanou a komplexní podporu. Tohoto druhotného cíle bude dosaženo především realizací širokého spektra poradenských a informačních aktivit:

 • Poradenské programy pro specifické cílové skupiny
 • Odborné poradenství
 • JOB kluby
 • Burzy práce

Podporované cílové skupiny:

 • Uchazeči o zaměstnání (osoby zařazené ÚP ČR do evidence uchazečů o zaměstnání)
 • Zájemci o zaměstnání (osoby zařazené ÚP ČR do evidence zájemců o zaměstnání)
 • Neaktivní osoby - osoby v produktivním věku, které nejsou ani zaměstnané (zaměstnáním se rozumí i výkon samostatně výdělečné činnosti) ani nezaměstnané (tj. evidované ÚP ČR jako uchazeč o zaměstnání)
 • Osoby se zdravotním postižením
 • Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce (tj. splňují alespoň dvě z níže uvedených charakteristik: uchazeči o zaměstnání vedení v evidenci déle než 5 měsíců, osoby mladší 25 let, osoby ve věku nad 50 a více let, osoby s nízkou úrovní kvalifikace (stupeň ISCED 0 - 2), osoby se zdravotním postižením, osoby pečující o dítě mladší 15 let či o osobu blízkou, osoby z národnostních menšin či osoby z jiného sociokulturního prostředí)
 • Osoby jinak znevýhodněné - azylanti a imigranti, osoby vyrůstající bez rodin do 26 let věku, osoby před propuštěním z VTOS a propuštěné z VTOS, osoby závislé
 • Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené (tj. nevykonávaly zaměstnání nebo samostatnou výdělečnou činnost po dobu mateřské/rodičovské dovolené a v řádu měsíců se u nich očekává návrat na trh práce)
 • Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené

Aktuality k tématu OPZ1: Zaměstnanost:

© MAS Vladař 2016