Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Podporované aktivity skrz CLLD v OP 2014-2020 / Program rozvoje venkova 2014-2021 / Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech (PRV9) /

Veřejná prostranství v obcích - PRV9

 

Podporované prostranství dle Pravidel 19.2.1, popř. metodického výkladu:

Náměstí, náves, tržiště, navazující prostranství obecního úřadu pošty, kostela, hřbitova, železniční stanice a dalších objektů občanské vybavenosti vlastněných obcí (viz. Metodický výklad https://www.szif.cz/cs/prv2014-1921).

 

Předmětnou plochu lze považovat za náves (veřejné prostranství) v případě splnění následujících podmínek:

  1. prostranství se nachází v zastavěném území obce intravilánu
  2. jedná se o prostor, který je/bude uzpůsobený pro setkávání občanů (u dotváření stávajících návsí vhodné doložit foto aktuálního stavu s lavičkami apod
  3. žadatel v popisu v Žádosti o dotaci vysvětlí že se jedná o náves či o plochu veřejného prostranství s návesním využitím

 

Jaké lze podpořit projekty (příklady)?

Za podmínky, že se nachází v definovaném veřejném prostranství, jsou zdarma veřejně přístupné a v intravilánu obce.

 

Zatravnění, květinové a bylinné pásy, záhony

ANO, vyjma dřevin.
Dřeviny tzn. stromy a keře NE.
Květináče ANO, pokud slouží k dotvoření charakteru veřejného prostranství.
Mobiliář ANO, dle výčtu z Pravidel – viz kap. 14 Článek 20, oblast a), písm. e) bod 1 části C Specifických podmínek, a to i v kombinaci s dalšími funkcemi v případě multifukční zařízení.
Mobiliář s vlastní(solární) energií ANO, ale mobiliář nesmí být napojen do sítě (např. stojan na kola s vlastní energií).
Solitérní herní prvky ANO, a to v neomezeném množství (nesmí se jednat o sportoviště).
Sportoviště NE, viz kapitola 14 Článek 20, oblast a), písm. h) bod 3 části C Specifických podmínek.
Rekonstrukce pomníku ANO, pomníkem se rozumí sochařské (a stavitelské) dílo určené k památce či uctění osob nebo událostí. Dle kapitoly „Další podmínky“ u oblasti a) ale není způsobilá nová výstavba pomníků.
Oplocení u veřejného prostranství Pokud se jedná o veřejné prostranství a je záměrem oplotit, tj. oddělit určitou část, např. s posezením, je to možné. Pořád se ale musí jednat o veřejně přístupný prostor.
Oplocení hřiště u MŠ a ZŠ Záleží na tom, zda se jedná o veřejné prostranství navazující na objekt občanské vybavenosti (tzn. otevřené pro veřejnost), pokud ano, lze podpořit, jinak ne.
Rekonstrukce chodníku na hřbitově, rekonstrukce oplocení hřbitova ANO, ale za podmínky vypořádání vlastnických vztahů v souladu s Pravidly.
Obnova chodníků ANO, pokud jsou součástí projektu týkajícího se veřejného prostranství
Obnova kolumbária NE, protože užívání předmětu dotace nesmí být zpoplatněno.
Lavička u letního kina ANO, pokud se jedná o objekt občanské vybavenosti ve vlastnictví obce.
Úprava povrchů ANO, v případě parkoviště, odstavné a manipulační plochy pouze jako doplňující výdaje projektu.
Parkoviště ANO, ale jen do 30% jako doplňkový výdaj.
El. informační tabule ANO, Ve 20 a) lze podpořit úřední desku v elektronické podobě.
Gril NE.
Přístřešky ANO, ale jen do 25 m2
Elektronické úřední desky ANO.

 

    © MAS Vladař 2016