Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Podporované aktivity skrz CLLD v OP 2014-2020 / Operační program zaměstnanost /

1.výzva MAS Vladař-OPZ-Podpora vzniku a rozvoje sociálního podnikání (OPZ4) na území MAS Vladař I.

Ke stažení:

Stáhnout vše

MAS Vladař o.p.s., IČ 264 04 818 (dále také jen „MAS“) vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost

1. Identifikace výzvy ŘO

Prioritní osa: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou
Investiční priorita:  2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
Specifický cíl:  2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
Číslo výzvy, do které je výzva MAS zařazena: 03_16_047
Název výzvy, do které je výzva MAS zařazena: Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje

2. Identifikace výzvy MAS

Číslo výzvy MAS: 306/03_16_047/CLLD_15_01_146
Název výzvy MAS: 1.výzva MAS Vladař-OPZ-Podpora vzniku a rozvoje sociálního podnikání (OPZ4) na území MAS Vladař I.
Druh výzvy MAS: Kolová
Určení z hlediska konkurence mezi projekty v rámci výzvy MAS: Otevřená

3. Časové nastavení

Datum vyhlášení výzvy MAS: 26.2.2018
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 26.2.2018
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 26.2.2018
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 27.4.2018
Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat: 24 měsíců
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2022

4. Informace o formě podpory

4.1. Alokace výzvy MAS: Finanční alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování): 3 000 000 CZK
Upřesnění zdrojů financování rozhodné alokace výzvy: Výběr projektů bude probíhat s využitím částek celkových způsobilých výdajů (tj. včetně vlastních zdrojů žadatelů, protože čerpání alokace OPZ, které je vykazováno vůči Evropské komisi, zahrnuje všechny zdroje financování).

4.5. Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 000 000 CZK, Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 3 000 000 CZK

5. Věcné zaměření

5.1. Popis podporovaných aktivit: Výzva na Sociální podnikání Místní akční skupiny MAS Vladař o.p.s. je realizována v rámci komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen CLLD) a Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen SCLLD) „STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS VLADAŘ PRO OBDOBÍ 2014 - 2020 a je zaměřena na podporu sociálního podnikání na místní úrovni.
V rámci této výzvy bude podporován vznik nových nebo rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – integrační sociální podnik a environmentální sociální podnik. Cílem podpory těchto aktivit je posílení postavení osob sociálně vyloučených či ohrožených sociálním vyloučením na trhu práce a jejich sociální integrace či zamezení jejich vyloučení ze společnosti. V případě podpory environmentálních sociálních podniků je cílem kromě předchozího rovněž řešení konkrétních environmentálních problémů, které byly identifikovány v rámci SCLLD, konkrétně v rámci Strategického cíle „Dobře vybavené, živé a aktivní obce““ a Strategického cíle „Prosperující a soběstačná místní ekonomika“.

5.2. Indikátory: Pravidla týkající se indikátorů, včetně definic jednotlivých indikátorů, jsou k dispozici v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (konkrétní odkaz na elektronickou verzi tohoto dokumentu viz část 10.2 této výzvy MAS).

  • 60000 - Celkový počet účastníků (Osoby / Výstup)
  • 10213 - Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře (Organizace / Výstup)
  • 10212 - Počet podpořených již existujících sociálních podniků (Organizace / Výstup)

.... více informací viz. dokument výzvy a přílohy

Příjem žádostí prostřednictvím:  https://mseu.mssf.cz/

Aktuality k tématu 1.výzva MAS Vladař-OPZ-Podpora vzniku a rozvoje sociálního podnikání (OPZ4) na území MAS Vladař I.:

© MAS Vladař 2016