Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vladař 2021-2027 / Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021+ /

6. výzva MAS Vladař – IROP 4 Hasiči - I.

Ke stažení:

Stáhnout vše

IDENTIFIKACE VÝZVY

Finanční alokace výzvy

minimální výše CZV na projekt: 130.000,00 Kč

maximální částka CZV na projekt: 800.000,00 Kč

alokace 6. výzvy: 3.424.165,47 Kč

Operační program Integrovaný regionální operační program
Specifický cíl IROP 5.1 Podpora integrovaného a inkluzivního sociálního, hospodářského a environmentálního místního rozvoje, kultury, přírodního dědictví, udržitelného cestovního ruchu a bezpečnosti v jiných než městských oblastech
Číslo výzvy ŘO IROP 61. výzva IROP - Hasiči - SC 5.1 (CLLD)
Číslo výzvy MAS 6.
Opatření integrované strategie Opatření 4 - IROP - Hasiči
Druh výzvy Kolová

Příjem PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ

Forma a způsob podání projektového záměru prostřednictvím datové schránky MAS Vladař: bifdk2j
Forma a způsob podání požadovaných příloh prostřednictvím e-mailové schránky: irop@vladar.cz

TERMÍNY

Datum zveřejnění výzvy MAS

25.3.2024 10:00
Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů MAS 5.4.2024 10:00
Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů MAS 31.7.2024 00:00

ZACÍLENÍ PODPORY

Typy podporovaných projektů

Aktivita Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V

- A. VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE požárních zbrojnic
- B. POŘÍZENÍ POŽÁRNÍ TECHNIKY, věcných prostředků požární ochrany
- C. VYBUDOVÁNÍ A REVITALIZACE umělých vodních požárních nádrží v obcích

• doprovodná část projektu: Zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov je doprovodnou (nepovinnou) částí projektu na úrovni způsobilých výdajů a bude intenzivně podporováno tam, kde to bude možné, a propagováno mezi žadateli. V případě památkově chráněných budov bude zvýšení energetické účinnosti využito tak, aby nedošlo ke změně charakteru či vzhledu budov

 

POTŘEBNÉ DOPLNĚNÍ podporovaných aktivit výše uvedených:
Všechny podaktivity musí být v souladu s přílohou č. 9 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce 61. výzvy IROP CLLD.
podaktivita A – Výstavba a rekonstrukce požárních zbrojnic
- Technické řešení projektu musí být v souladu s platnou legislativou a technickými normami, a to především s technickou normou ČSN 73 5710
- Projekt musí být v souladu s parametry uvedenými v příloze č. 9 (část A) Specifických pravidel 61. výzvy IROP CLLD
- Nová dislokace zbrojnice zohledňuje podmínky přílohy zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, pro včasný zásah jednotky dle plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany
podaktivita B – Pořízení požární techniky, věcných prostředků požární ochrany
- Normativ pořízení požární techniky a věcných prostředků požární ochrany je uveden v příloze č. 9 (část B) Specifických pravidel 61. výzvy IROP CLLD. Uvedený normativ obsahuje druhy techniky a věcných prostředků, které je možné v rámci projektu pořídit dle kategorie jednotek požární ochrany.
- Při realizaci zadávacího řízení na pořízení požární techniky a věcných prostředků požární ochrany je žadatel povinen využít vzorovou technickou specifikaci. Vzorové technické specifikace jsou zveřejněny na webových stránkách Hasičského záchranného sboru České republiky na odkaze: https://www.hzscr.cz/clanek/irop-technika-pro-izs.aspx. Dokladem o shodě konkrétní technické specifikace pořizované požární techniky a věcných prostředků požární ochrany se vzorovou technickou specifikací je Stanovisko HZS ČR k technickým podmínkám pořizované techniky a vybavení (dále jen „Stanovisko HZS ČR“).
Vzor Stanoviska HZS ČR je přílohou č. 10 Specifických pravidel 61. výzvy IROP CLLD.
Stanovisko HZS ČR musí být u nových zadávacích řízení vydáno před zahájením realizace zadávacího řízení a povinně předloženo Centru pro regionální rozvoj České republiky (dále jen „Centrum“) spolu se zadávací dokumentací v souladu s Obecnými pravidly kap. 5.2.. V případě, že je technika pořizována z již uzavřených rámcových smluv, musí být Stanovisko HZS ČR vydáno nejpozději před uzavřením dílčí smlouvy na konkrétní plnění a předloženo Centru nejpozději s uzavřenou smlouvou. Pozor také na podmínku při podávání projektového záměru na MAS, a to, že v případě, že zadávací řízení bylo realizováno před datem vyhlášení 61. výzvy k předkládání žádostí o podporu z IROP 2021 – 2027, musí být Stanovisko HZS ČR spolu s uzavřenou smlouvou předloženo k žádosti podporu.
Postup pro vydání Stanoviska HZS ČR je přílohou č. 11 Specifických pravidel 61. výzvy IROP CLLD.
podaktivita C – Vybudování a revitalizace umělých vodních požárních nádrží v obcích
- Základní podmínky pro vybudování a revitalizaci umělých vodních požárních nádrží v obcích jsou uvedeny v příloze č. 9 (část C) Specifických pravidel 61. výzvy IROP CLLD.

Typ regionu MRR - méně rozvinutý region - Ústecký kraj, Karlovarský kraj
Územní realizace Území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD.
Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí území MAS jsou vždy nezpůsobilé.
Oprávnění žadatelé
 • obce, které zřizují jednotky sboru dobrovolných hasičů zařazené do kategorie jednotek požární ochrany II, III a V (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů)
Cílové skupiny
 • občané
 • osoby zdržující se přechodně na území ČR
 • orgány krizového řízení obcí, krajů a organizačních složek státu
 • základní složky IZS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DŮLEŽITÉ:

Interní postupy MAS Vladař IROP21+ pro hodnocení a výběr projektůjak podat projektový záměr na MAS Vladař a jakým způsobem bude vše probíhat, od příjmu projektového záměru až po samotné hodnocení:

 • Výzvy MAS (kapitola č. 4.)
  • Kontrolní listy MAS
  • Příjem projektových záměrů
 • Hodnocení a výběr projektových záměrů (kapitola č. 5.)
  • Administrativní kontrola a příjem projektových záměrů
  • Věcné hodnocení
  • Výběr projektového záměru

 

Koncepční část SCLLD MAS Vladař 21+ (verze 1.0, platná od srpna 2021)

 

Webové odkazy na dokumenty výzvy č. 48 / MMR IROP:

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce

 

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

 

Postup podání žádosti o podporu v systému MS2021+


 

 

Konzultační hodiny pro IROP - vyhlášené výzvy - v kanceláři MAS Vladař, Podbořany:

manažer IROP – CLLD MAS Vladař – Andrea Nipauerová
mobil: + 420 731 416 889
e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz

PO  8.30 – 13.00 hodin (pouze po předešlé domluvě !!! POZOR)

ÚT  8.30 – 13.00 hodin (pouze po předešlé domluvě !!! POZOR)

Pro efektivní zajištění a přípravu na pracovní setkání si sjednejte konzultaci dopředu, termín schůzky je možné sjednat i mimo konzultační hodiny, ale opět pouze po předešlé domluvě: na tel.: +420 731 416 889 nebo e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz

Aktuality k tématu 6. výzva MAS Vladař – IROP 4 Hasiči - I.:

© MAS Vladař 2016