Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Krajské programy podpory SCLLD MAS Vladař / Program rozvoje Ústeckého kraje /

Podpora komunitního života na venkově - ÚK

Ke stažení:

Stáhnout vše
 • Příjem žádostí bude probíhat od 10. června 2019 do 24. června 2019.
 • Cílem výzvy je podpora komunitního života na území MAS Vladař v Ústeckém kraji 
  Podpora je směřována do 3 oblastí:
 • Oblast podpory 1
  • V rámci této oblasti budou podporovány akce zaměřené na rozvoj spolkové činnosti jako jsou např. informační akce, akce na předávání znalostí, zkušeností a příkladů dobré praxe s dopadem na aktivizaci místního potenciálu a fungování jednotlivých spolků.
 • Oblast podpory 2
  • V rámci této oblasti budou podporovány akce zaměřené na rozvoj komunitního života jako např. pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí.
 • Oblast podpory 3
  • V rámci této oblasti budou podporovány akce zaměřené na obnovu a údržbu občanské vybavenosti, veřejného prostoru a sportovních zařízení v území MAS Vladař. V rámci této oblasti lze podpořit nákup vybavení, zařízení apod. jako je investiční hmotný majetek pouze do výše 50 % celkových způsobilých výdajů. Zbylých 50 % celkových způsobilých výdajů musí být použito na realizaci akce s širším dopadem, která podporuje komunitní život na venkově.
 • Příjemcem podpory mohou být obecně prospěšné společnosti, podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech ve znění pozdějších předpisů; spolek, podle § 214 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, ústav, podle § 402 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, obec, příspěvková organizace zřízená obcí nebo Ústeckým krajem, školy a školská zařízení registrovaná v Rejstříku škol a školských zařízení. Všechny subjekty musí prokazatelně sídlit nebo působit na území MAS Vladař v Ústeckém kraji
 • Minimální a maximální výše podpory na projekt činí 5.000,00 Kč až 40.000,00 Kč.
 • Výše podpory činí max. 85 % z celkových způsobilých nákladů projektu

Nezpůsobilé výdaje:

 • alkohol, tabákové výrobky atp.
 • náklady na občerstvení nad 50% z požadované podpory
 • a další viz. pravidla programu ÚK

DOKUMENTACE :

 • Výzva Ústeckého kraje: ZDE

Kontaktní osoba pro výzvu

DOKUMENTACE MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY:

Dotační program:

ZDE

Výzva MAS:                                   

Výzva

Pozvánka na seminář: 19.6.2019 od 15:00 - Kancelář MAS Vladař, Masarykovo náměstí 22, Podbořany
Příloha č. 1:                

Kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí

Příloha č. 2:

Kritéria věcného hodnocení

Příloha č. 3:   

Žádost o dotaci ve formátu *.word

Příloha č. 4:

Položkový rozpočet projektu

Příloha č. 5:

Smlouva o poskytnutí dotace

Příloha č. 6:

Závěrečná zpráva a vyúčtování realizace projektu ve formátu *.word

 

Aktuality k tématu Podpora komunitního života na venkově - ÚK:

© MAS Vladař 2016