Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Podporované aktivity skrz CLLD v OP 2014-2020 / Integrovaný regionální operační program (IROP) 2014+ /

8.výzva MAS Vladař–IROP–Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví I. (IROP6)

Ke stažení:

Stáhnout vše

IDENTIFIKACE VÝZVY

Finanční alokace výzvy

minimální výše CZV na projekt:     500 000,00 Kč

maximální výše CZV na projekt: 2 326 320,00 Kč

Operační program

Integrovaný regionální operační program

Specifický cíl IROP

4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
Číslo výzvy ŘO IROP 55. výzva IROP - ZEFEKTIVNĚNÍ PREZENTACE, POSÍLENÍ OCHRANY A ROZVOJE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1

Číslo výzvy MAS

8.

Opatření integrované strategie

IROP 6 - Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví

Podopatření integrované strategie

 

Druh výzvy

Kolová

TERMÍNY

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS

19.3.19 10:00

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+

19.3.19 10:00

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+

N/R

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+

20.5.19 10:00
Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ - MODIFIKACE prodloužení termínu příjmu žádostí o podporu 7.6.19 10:00

 

Příjem žádostí prostřednictvím: https://mseu.mssf.cz/

 

ZACÍLENÍ PODPORY

Typy podporovaných projektů

Podporované aktivity dle strategie SCLLD MAS Vladař, aktivita "Památky":

Aktivita Památky:
- Obnova památek
- Restaurování části památek a mobiliářů
- Odstraňování přístupových bariér
- Zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení
- Rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a depozitářů
- Digitalizace památek a mobiliářů
- Obnova parků a zahrad u souboru památek
- Modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí

   
Území realizace Území MAS Vladař vymezené ve schválené SCLLD. Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí území MAS jsou vždy nezpůsobilé.
Oprávnění žadatelé

Aktivita Památky:

 - vlastníci památek nebo subjekty s právem hospořadení (podle zápisu v katastru nemovitostí) kromě fyzických osob nepodnikajících

Cílová skupina

Návštěvníci, vlastníci památek, vlastníci knihoven, vlastníci muzeí, subjekty s právem hospořadení, místní obyvatelé a podnikatelé.

 

DŮLEŽITÉ: Osnovu Studie proveditelnosti u aktivity "Památky" je nutné převzít dle upravené verze MAS Vladař, která je dostupná ke stažení zde, v uvedených přílohách této výzvy. Jsou zde zapracované požadavky za MAS Vladař, které budou také hodnoceny v rámci formálního hodnocení a přijatelnosti projektu, dále jen "FNaP". Pokud žadatel nepřevezme upravenou verzi osnovy studie proveditelnosti této aktivity, vystavuje se riziku k nesplnění daného kritéria při hodnocení "FNaP", více viz. přílohy Kontrolní list "FNaP" výše uvedené aktivity.

 

Webové odkazy na dokumenty výzvy č. 55:

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce

Postup podání žádosti o podporu v systému MS2014+ naleznete v přílohách dokumentu "Specifická pravidla pro žadatele a příjemce", příloha č.1, pod názvem: P1_Postup pro podání žádosti o podporu v MS2014 revize

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

 

Konzultační hodiny pro IROP - vyhlášené výzvy - v kanceláři MAS Vladař, Podbořany:

PO  8.30 – 13.00 hodin

ÚT  8.30 – 13.00 hodin

Pro efektivní zajištění a přípravu na pracovní setkání, si sjednejte konzultaci dopředu: na tel.: +420 724 168 451 nebo e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz

Termín schůzky je možné sjednat i mimo konzultační hodiny, ale pouze po předešlé domluvě: na tel: +420 724 168 451 nebo e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz

Aktuality k tématu 8.výzva MAS Vladař–IROP–Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví I. (IROP6):

Stránky v této kategorii: 8. výzva IROP 6 - administrativní kroky, Avízo: 8.výzva MAS Vladař-IROP

© MAS Vladař 2016