Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vladař 2021-2027 / Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021+ /

1. výzva MAS Vladař – IROP 3 Vzdělávání - I.

Ke stažení:

Stáhnout vše

IDENTIFIKACE VÝZVY

Finanční alokace výzvy

minimální výše CZV na projekt: 350.000,00 Kč

maximální částka CZV na projekt: 2.500.000,00 Kč

alokace 1. výzvy: 34.000.000,00 Kč

Operační program Integrovaný regionální operační program
Specifický cíl IROP 5.1 Podpora integrovaného a inkluzivního sociálního, hospodářského a environmentálního místního rozvoje, kultury, přírodního dědictví, udržitelného cestovního ruchu a bezpečnosti v jiných než městských oblastech
Číslo výzvy ŘO IROP 48. výzva IROP - Vzdělávání - SC 5.1 (CLLD)
Číslo výzvy MAS 1.
Opatření integrované strategie Opatření 3 - IROP - Vzdělávání
Druh výzvy Kolová

Příjem PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ

Forma a způsob podání projektového záměru prostřednictvím datové schránky MAS Vladař: bifdk2j
Forma a způsob podání požadovaných příloh prostřednictvím e-mailové schránky: irop@vladar.cz

TERMÍNY

Datum zveřejnění výzvy MAS

1.6.2023 10:00
Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů MAS 8.6.2023 10:00
Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů MAS 12.9.2023 10:00

ZACÍLENÍ PODPORY

Typy podporovaných projektů

Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol

VYBUDOVÁNÍ, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi, VNITŘNÍ konektivita škol, ŠKOLNÍ družiny a školní kluby, UČEBNY neúplných škol

Doprovodná část projektu - budování a modernizace zázemí:

  •  pro školní poradenská pracoviště a pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (např. klidové zóny, reedukační učebny)
  • pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol vedoucí k vyšší kvalitě vzdělávání ve školách (např. kabinety)
  • vnitřního i venkovního pro komunitní aktivity při ZŠ vedoucí k sociální inkluzi (např. veřejně přístupné prostory pro sportovní aktivity, knihovny, společenské místnosti), sloužící po vyučování jako centrum vzdělanosti a komunitních aktivit

Podporované odborné oblasti vzdělávání (přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práce s digitálními technologiemi) jsou vázány na vzdělávací oblasti a obory Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV):

  • Jazyk a jazyková komunikace (Cizí jazyk, Další cizí jazyk)
  • Člověk a jeho svět
  • Matematika a její aplikace
  • Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis)
  • Člověk a svět práce
  • Umění a kultura (pouze obor Výtvarná výchova), a průřezové téma RVP ZV: - Enviromentální výchova
Typ regionu MRR - méně rozvinutý region - Ústecký kraj, Karlovarský kraj
Územní realizace Území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD.
Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí území MAS jsou vždy nezpůsobilé.
Oprávnění žadatelé
  •  kraje
  • obce
  • dobrovolné svazky obcí
  • organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi
  • nestátní neziskové organizace, které minimálně 2 roky bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě působí v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb
  • církve
  • církevní organizace
  • organizační složky státu
  • příspěvkové organizace organizačních složek státu
  • školské právnické osoby
  • ostatní právnické osoby, vykonávající činnost škol a školských zařízení, zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení (např. akciové společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti)
Cílové skupiny
  • rodiče
  • žáci
  • osoby se speciálními vzdělávacími potřebami
  • pedagogičtí pracovníci, nepedagogičtí pracovníci ZŠ, SŠ a SŠ/VOŠ
  • pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže
  • národnostní skupiny (zejména Romové)
  • uprchlíci
  • migranti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DŮLEŽITÉ:

Interní postupy MAS Vladař IROP21+ pro hodnocení a výběr projektůjak podat projektový záměr na MAS Vladař a jakým způsobem bude vše probíhat, od příjmu projektového záměru až po samotné hodnocení:

  • Výzvy MAS (kapitola č. 4.)
    • Kontrolní listy MAS
    • Příjem projektových záměrů
  • Hodnocení a výběr projektových záměrů (kapitola č. 5.)
    • Administrativní kontrola a příjem projektových záměrů
    • Věcné hodnocení
    • Výběr projektového záměru

 

Koncepční část SCLLD MAS Vladař 21+ (verze 1.0, platná od srpna 2021)

 

Webové odkazy na dokumenty výzvy č. 48 / MMR IROP:

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce

 

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

 

Postup podání žádosti o podporu v systému MS2021+


 

 

Konzultační hodiny pro IROP - vyhlášené výzvy - v kanceláři MAS Vladař, Podbořany:

manažer IROP – CLLD MAS Vladař – Andrea Nipauerová
mobil: + 420 731 416 889
e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz

PO  8.30 – 13.00 hodin (pouze po předešlé domluvě !!! POZOR)

ÚT  8.30 – 13.00 hodin (pouze po předešlé domluvě !!! POZOR)

Pro efektivní zajištění a přípravu na pracovní setkání si sjednejte konzultaci dopředu, termín schůzky je možné sjednat i mimo konzultační hodiny, ale opět pouze po předešlé domluvě: na tel.: +420 731 416 889 nebo e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz

Aktuality k tématu 1. výzva MAS Vladař – IROP 3 Vzdělávání - I.:

© MAS Vladař 2016