Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Podporované aktivity skrz CLLD v OP 2014-2020 /

Integrovaný regionální operační program (IROP) 2014+

Výzvy .. Avíza .. Projekty

IROP je široce zaměřený program směřující k vylepšení kvality života v různých částech České republiky formou podpory rozvoje konkurenceschopnosti, infrastruktury, veřejné správy a dalších oblastí. MAS Vladař implementuje na svém území tento program v podobě integrovaného nástroje CLLD.

Hlavními oblastmi, do nichž bude podpora v rámci výzev MAS Vladař směřovat, je vzdělávání, dopravní obslužnost, Integrovaný záchranný systém, sociální integrace, sociální podnikání a kulturní památky.

Integrovaný regionální operační program je rozdělen celkem do pěti prioritních os:

 • Prioritní osa 1: Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
 • Prioritní osa 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
 • Prioritní osa 3: Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
 • Prioritní osa 4: Komunitně vedený místní rozvoj
 • Prioritní osa 5: Technická pomoc

Místní akční skupina Vladař bude vykonávat aktivity prostřednictvím komunitně vedeného místního rozvoje v prioritní ose čtyři. Prioritní osa 4 podporuje aktivity z prioritních os 1, 2 a 3.

Čerpání v IROP na MAS Vladař v programovém období 2014 - 2020

Uvedená data jsou aktuální k 09. 05. 2023.

Aktualizace ke dni 10. 1. 2024

 

IROP

alokace na 2014 - 2020

100% (CZV) 95%

95%

(závazek - projekty jsou ve fyzické realizaci a budou žádat o platbu)

čerpáno 95%

(vyplacená dotace na základě schválené žádosti o platbu)

IROP 1 (Doprava) 17063774,4 16 210 585,57 Kč 0,00 Kč 12 734 902,42 Kč
IROP 2 (Hasiči) 3740577,53 3 553 548,65 Kč 0,00 Kč 3 523 409,07 Kč
IROP 3 (Sociální infrastruktura) 19122799,52 18 166 659,53 Kč 0,00 Kč 18 009 464,04 Kč
IROP 4 (Sociální podnikání) 7008018,26 6 657 617,25 Kč 0,00 Kč 3 278 677,68 Kč
IROP 5 (Vzdělávání) 59415789,14 56 444 999,57 Kč 9 414 577,90 Kč 50 519 940,45 Kč
  aktualizace ke dni 10.1.2024 (vyplacené projekty v opatření IROP 5) 8 558 523,39 Kč
IROP 6 (Kultura) 2326315,89 2 210 000,00 Kč 2 210 004,00 Kč 0,00 Kč
  aktualizace ke dni 10.1.2024 (vyplacené projekty v opatření IROP 6) 2 210 000,00 Kč
  108 677 274,74 Kč 103 243 410,57 Kč 11 624 581,90 Kč 88 066 393,66 Kč
aktualizace ke dni 10.1.2024, alokace pro programové období 2014 - 2020 byla v rámci území MAS Vladař vyčerpána v celkové výši 98 834 917,05 Kč
POZN.: U IROP 5 došlo k navýšení alokace opatření s vazbou na poslední výzvu MAS, více viz 17. výzva IROP 5.

 

ARCHIV tabulky k 31. 12. 2022

Opatření - fiše MAS Vladař v programovém rámci IROP, programové období 2014 - 2020

Uvedená data byla aktuální k 14. 01. 2022. V roce 2022 již MAS Vladař nevyhlašovala výzvy pro příjem žádsotíé o podporu s vazbou na ukončené programové období 2014 - 2020.

ARCHIV tabulky k 31. 12. 2021

Opatření - fiše MAS Vladař v programovém rámci IROP, programové období 2014 - 2020

Uvedená data byla aktuální k 05. 02. 2021. Přesnější informace naleznete v harmonogramu výzev pro rok 2021 - verze 02 / platnost dokumentu od 18. 03. 2021 do 31. 12. 2021.

ARCHIV tabulky k 31. 12. 2020

Opatření - fiše MAS Vladař v programovém rámci IROP, programové období 2014 - 2020

Uvedená data byla aktuální k 03. 01. 2020. Přesnější informace naleznete v harmonogramu výzev pro rok 2020 - verze 03 / platnost dokumentu od 01. 09. 2020 do 31. 12. 2020.

ARCHIV tabulky k 31. 12. 2019

Opatření - fiše MAS Vladař v programovém rámci IROP, programové období 2014 - 2020

Uvedená data byla aktuální k 31. 1. 2019. Přesnější informace naleznete v harmonogramu výzev pro rok 2019 - verze 03 / platnost dokumentu od 29. 7. 2019 do 31. 12. 2019.

 

Doba UDRŽITELNOSTI projektů IROP:

 • programové období 2014 - 2020
 • platné pro všechny vyhlášené výzvy MAS Vladař v období 2014 - 2021
 • udržitelnost je doba, po kterou příjemce musí zachovat výstupy projektu v souladu
 • k udržení výstupů je příjemce zavázán v Podmínkách právního aktu, ve kterém je stanovená doba udržitelnosti a povinnosti příjemce
 • pokud není ve Specifických pravidlech uvedeno jinak, doba udržitelnosti je stanovená na pět let od provedení poslední platby příjemci ze strany ŘO IROP, tzn. následující den po datu nastavení centrálního stavu PP 41 - Projekt finančně ukončen ze strany ŘO v MS2014+
 • bližší informace viz článek ze dne 15. 2. 2021 na stránkách ww.vladar.cz
 • nebo také informace naleznete na stránkách centrumu regionálního rozvoje "CRR", zde www.crr.cz

 

Výzvy MAS Vladař:

 • 17. výzva MAS Vladař IROP 5 - "Infrastruktura základních škol""Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání"
  • 17.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení V. (IROP5)
  • seminář pro žadatele k vyhlášené výzvě 29. 11. 2021 od 09.00 hodin, bližší informace zde: školení žadatelů k 17. výzvě
  • informace ze semináře k 17. výzvě MAS Vladař pro žadatele
  • ke dni 9. 12. 2021 jsou na webových stránkách MAS Vladař, již dostupné kontrolní listy formálního hodnocení a přijatelnosti projektu "FNaP" a kontrolní listy věcného hodnocení "VH" pro 17. výzvu IROP 5 (viz odkaz na 17. výzvu IROP 5, příloha č. 10., 11., 12. a 13.), dle kterých budou určení hodnotoitelé na MAS Vladař provádět kontrolu a samotné věcné hodnocení projektů (žádostí o podporu)
  • 17. výzva MAS Vladař IROP UKONČEN příjem žádostí o podporu ke dni 15.12.2021, viz. také článek
  • podány celkem 2 žádosti, viz. seznam přijatých žádostí
  • informace pro žadatele, jak nyní bude MAS Vladař postupovat po ukončeném příjmu žádostí
  • 25. 1. 2022 byl UKONČEN proces hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti projektu (FNaP), viz. také článek
  • 8. 2. 2022 se konalo hodnotící jednání Výběrové komise MAS Vladař, výstupem z jednání je zápis a seznam doporučených projektů k financování, viz také zápis z jednání
  • seznam doporučených projektů k financování, viz také článek
  • Změna textace výzvy - 17. 3. 2022 byla zaslána žádost na ŘO IROP o provedení změny textace výzvy - navýšení alokace výzvy. Po ověření a schválení ze strany ŘO IROP, bude zahájena modifikace výzvy v systému MS2014+ a s tím spojené závěrečné administrativní kroky ŘO IROP a MAS Vladařviz. článek
  • AKTUÁLNĚ ke dni 18. 3. 2022 - Modifikace výzvy je schválena a potvrzena - ze strany ŘO IROP proběhlo schválení navýšení alokace výzvy, dále byly potřebné změny provedeny a zaneseny v MS2014+, následně ze strany ŘO IROP bylo též provedeno schválení a potvrzení změn v MS2014+. 
  • 8. 3. 2022 se konalo jednání Rozhodovací komise MAS a zástupců MAS Vladař, výstupem jednání je zápis a seznam vybraných projektů k financování, viz. také článek
  • seznam vybraných projektů doporučených k financování
  • UKONČEN proces hodnocení ZOZ, vydání právních aktů (uvedená data a informace jsou aktuální ke dni 24. 06. 2022), více viz. článek

 

Avízo výzev MAS Vladař (výzvy, které se budou vyhlašovat):

ROK 2021 - ARCHIV

 • 16. výzva IROP 1, 17. výzva IROP 5

ROK 2020 - ARCHIV

 • 14. výzva IROP 4, 15. výzva IROP 2
 • 16. výzva IROP 3 - vyhlášení této výzvy bylo zrušeno a v roce 2021 se bude vyhlašovat pod číslem 16. výzva zaměřená na podporu bezpečnosti v dopravě, tedy IROP 1, viz informace zveřejněné dne 16. 10. 2020 a dále informace zveřejněné dne 6. 1. 2021

ROK 2019 - ARCHIV

ROK 2018 - ARCHIV

 • 3. výzva IROP 5, 4. výzva IROP 5, 5. výzva IROP 1, 6. výzva IROP 4

 

Programový rámec IROP dle schválené strategie MAS Vladař a vazba na výzvy, ve kterých bude MAS Vladař vyhlašovat:

 

HARMONOGRAM výzev IROP

 • Harmonogram výzev pro rok 2021
 • Harmonogram výzev pro rok 2020
 • Harmonogram výzev pro rok 2019
 • Harmonogram výzev pro rok 2017 a 2018

 

INTERNÍ postupy MAS Vladař IROP

 

OBECNÁ PRAVIDLA pro žadatele a příjemce

Aktuality k tématu Integrovaný regionální operační program (IROP) 2014+:

Stránky v této kategorii: ARCHIV tabulky k 31. 12. 2022, Avízo výzev ROK 2021 - ARCHIV, Harmonogram výzev 2021_2, Harmonogram výzev ARCHIV 2019, ARCHIV - Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, Harmonogram výzev ARCHIV 2017 - 2018, AKTUÁLNÍ verze - Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, 1.výzva MAS Vladař-IROP-Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi I. (IROP3), 2.výzva MAS Vladař–IROP–Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání I. (IROP4), 3.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživostní učení I. (IROP5), 4.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživostní učení I. (IROP5), 5.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy I. (IROP1), 6.výzva MAS Vladař–IROP–Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání II. (IROP4), Interní postupy IROP - směrnice č. 01, IROP 1 - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy, IROP 2 - Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof, IROP 3 - Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi, IROP 4 - Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání, IROP 5 - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení, IROP 6 - Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, IROP 2 - Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof, 7.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení připravenosti k řešení a řizení rizik a katastrof I. (IROP2), 8.výzva MAS Vladař–IROP–Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví I. (IROP6), 9.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení II. (IROP5), 10.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení III. (IROP5), 11.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení IV. (IROP5), 12.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy II. (IROP1), 13.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy III. (IROP1), Avízo: 14.výzva MAS Vladař-IROP, Avízo: 16.výzva MAS Vladař-IROP - ZRUŠENO !!!, Harmonogram výzev 2020_1, ARCHIV tabulky k 31. 12. 2019, Avízo: 15.výzva MAS Vladař-IROP, Harmonogram výzev 2020_2, 14. Výzva MAS Vladař - IROP - IROP 4 - Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání III., 15.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof II. (IROP2), Harmonogram výzev 2020_3, Harmonogram výzev 2021_1, ARCHIV tabulky k 31. 12. 2020, Avízo: 16.výzva MAS Vladař-IROP, Harmonogram výzev ARCHIV 2020, 16.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy IV. (IROP1), 17.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení V. (IROP5), Harmonogram výzev ARCHIV 2021, ARCHIV tabulky k 31. 12. 2021

© MAS Vladař 2016